תיבה ףדל ךופה  תורישו הכימת   
רתאב שפח
2002 ראוניב 21 ,ב"סשת טבשב ח' ינש םוי
תורוקיב << טנרטניא ןטפק << תספדומה הרודהמה
תנכדועמ השישק
דלוינ ןור תאמ
הכרב .עטאמש-הל-הד תונרתחמ תמלעתמש תורגב
תשלוג
תשלוג הכרב

רתאל הסינכה ,תודוהל םיבייח
םע תריוצמ הרוחב .הליהבמ טעמ
תחלפמ ןמרפוס תמילגו רוחש הראק
תורוצ ינימ ,ךסמה תא
דע ,ךסב תופחרמ תוירטמואיג
ינמיה דצבו תעבקתמ הנומתהש
- רתאה לש וגולה עיפומ ןוילעה
םדוקמ תפפועמה לש הפוצרפ
."תשלוג הכרב" :םשה הילעמו
השולשל םיקלוחמ רתאב םינכתה
יתרגש שומיש דוע ,הרואכל .לורנקורו םימס ,סקס - םיירקיע םיאשונ
תניינעתמ הכרבש םינכתה לש קיודמ רואית השעמל ךא ,תינונגס האשילקב
.םהב

לע היתועידו היתועידי תא םישלוגה םע הכרב תקלוח "לורנקור"ה תייצקסב
וידר תונחת ,הקיסומ יצבוק ,תונונגס ,תורמז ,םירמז ,םירצוי
ןניאו ,דחא דצמ תוספרתמ-תוקקולמ ןניא הלש תורוקיבה .תויטנרטניא
לש רתאה לע תרוקיבה .ינש דצמ םירתוימ היווירט יטירפ תואלמו תוישושבי
יבבוחל הנוז ןב רתא" הנשמה תרתוכל התכז לשמל "וידר פמא'ת"
לראקל דובכ השועש" ילארשי טקיורפ לע תרוקיבה ."הקינורטקלאה
תונצלפה" תרתוכל התכז ,"תינורטקלאה הקיסומה תובאמ ,ןזואהקוטש
."תמלתשמ

תויניינעב תוקסעתמ ןבורש תובתכב ץצופמ הכרב לש םימסה ןויכרא םג
.הילע םיביבחה םיאשונה תשולשמ דחאב ,תמהלתמ טעמ םיתעל יכ םא ,תעשעושמ
אוצמל רשפא ,"תיתיישעת הנאוחירמ"ו "םיפירט" ,"יזטסקא" תוירוגטקה דצל
ןהבו ,"םירבחו סזומ ידו'ג" התפמה תרתוכה תחת וצבוקש תובתכ המכ םג
הכרב ,לשמל ,תובתכה תחאב .םימסב המחלמל תושרה ומכ םיפוגב תסנכנ הכרב
םילק םימסב ושמתשה אל םילארשיהמ 99% ויפלש ,תושרה לש רקסמ תעתפומ
הדבועב ותוא הריבסמו ,הכרב תרמוא ,רתויב עיתפמ ןותנ .הנורחאה הנשב
םישנא המכ" ,הכרב תלאוש "?ולה" .ינופלט היה תושרה ישנא וכרעש רקסהש
ןופלטה רפסמ תא עדויש והשימ ינפב םמצע תא לילפהל ומיכסי םיריכמ םתאש
."(םיטרפ דוע הזיא עדת ךלו) ?םהלש

."סקס" אשונל ומצע תא דחיימש הז אוה רתאב םייניע ריאמ יכה קלחה לבא
חישה יזרב האיקבש ,תעצקוהמו הסונמ ןימו ונרופ תבבוח איה ,רבתסמ ,הכרב
םיבישחמש םירחא םיילארשי םירתאל דוגינב .וילע דיגהל המ הברה הל שיו
םישקבתמ תוחפה םימוחתב םג תורימא שי הכרבל ,םוחתב םיחמומל םמצע
ותוא "תישנה הכיפש"ב קסעתמש רתא לע הלש טסקטה לשמל ךכ .אשונל םירושקש
אלא ,םיכלוהו םירמוג ,םיסנכנ וילאש יפרגונרופ רתא אל"כ הרידגמ איה
ואצמת תוננואה רודמב .םישדח םירבד דומללו םיכחהל רשפא תמאב ובש םוקמ
."םתבשח אל וליפא ןהמ המכ לעש ,ןנואל תוטיש תורשע

- רתאה תליעפמ הנוע "?הכרב תאז ימ" רושיקב העיפומש "?תא המכ תב" הלאשל
רוכזל ליבשב תרגובמ קיפסמ" - התוהז וא אלמה המש תא ריגסהל אל תחרוטש
תוריינ ויהש ינפל םיטניו'ג וניכה ךיא ,םימודנוק ילב הבהא ושע םעפ ךיא
התוא םימקממ וללה םינותנה ."טילקתב הטירש תעמשנ ךיאו ,ץראב לוגלג
הארמה רואל םדקתמל בשחיהל היה יושעש ליג ,הייחל 30-ה תונש ףוסב תוחפל
קוידב זו .םהב קסעתמ אוהש םיינרתח לוכיבכה םיאשונהו ,רתאה לש ינכדעה
אלהו תרגובה תוסחייתהה - םייניע ריאמ אוה הכרב לש רתאה הללגבש הביסה
.המצעל הסכינ עטאמש-הל-הד תירוענה תונרתחהש םיאשונל תבהלתמ
תושדח
הלכלכ
הירלג
טרופס
תספדומה הרודהמה
21.01.02 ינש םוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
םיפסומ
ץראה ףסומ
טנרטניא ןטפק
ןטפקה ןאכ םולש
ןטפקה תוצלמה
וליצה ןטפק
תורוקיב
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה
2010 "ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©