םיקזבמ     ןוחטיב     ינידמ     ץראב     םילילפ     תבש ףסומ     עובשפוס  
  ילארשי לגרודכ     ילארשי לסרודכ     ןשקא    
  ץראב     ןוהה קוש     תוריית     םיקסע ןיזגמ    
  היזיוולט     ןונגס     המרוג     בירעמ תוריית     לנימרט     תורפס     תוברת     
  תא     המרוג     םירוה תויהל     ןונגס     םישנ       
  ןייל ןוא     םיבשחמ      
  םידליל בירעמ     רעונל בירעמ      
  צ"לשאר     ןולוח     ןורשה     ביבא לת     קוריה ףדה     הפיח      
  fixtravel      ב"סשת טבש 'ד ראוניב 17 ,ישימח םוי תרודהמ
תיבה רתאל ךופה   טא'צ   ונל בותכ   הרזע   ונלצא ומסרפ   חתופ ףדל  
     
ןויכרא
ואדיו
ואדיו ןויכרא
בירעמ תצובק ירתא 
תוכרב 7


רגנרז ימר :םוליצ
רתא תלעב ,הילא ידע
הכרב ירלופופה סקסה
תפשחנ ,תשלוג
הניבמ אלו הנושארל
םע ןימב ער המ
תויטקרונא


רוצ ןרק

.וירוחאמ דמוע ימ םיעדוי אל תשלוג הכרב טנרטניאה רתא לש םינמאנה םישלוגה
,טנרטניאב רתאל יצחו הנש ינפל רוטה תא הגרדש "םישנא" ןותיעב רוט תלעב ,הכרב
,רתאה .םיעות םישלוג רובע םיכובנ הרומכ שמשלו רוזעל המגמב תשרל הלעש
םימס ,סקסל ירבעה ךירדמה - תשלוג הכרב" :ומש תא לביק www.goleshet.com,
.ךרדל אציו ,וינפב םשש דעיהמ תרזגנכ ,"תשרב לור'נקורו

,סקס ירתא לע תוצלמה לבקל ידכ רתאב ורקיב םישלוגה תיברמ ,עיתפמ יתלב ןפואב
ודרטוהש םישלוג םתוא םג הלאש חינהל ריבסו ,םיחבושמ הקיזומ ירתא לע אלו
ןוטייל זיאול תא שוגפל םתוא תחלושש הרוחבה ימ .הכרב לש המולעה התוהזמ דחוימב
ןוד לש הרושיכ תא ןוחבל וא ,("רוביצב טשפתהלו םיקוצ לע ספטל תבהואש")
.("םילוטלט לע והשמ דומלל לוכי כ"בשה וליפא ,הלש םיציצה תא תענענמ ןודשכ")
המש תא ררבל וסינו ,התומד תפישחל תושירדב טנרטניאה רתא תא וציצפה םישלוגה
.הליג תאו

הכישמה איה ,"םישקבמ םתא המ יולת ,'הרפכ' וא 'קתומ' יל אורקל םילוכי םתא"
ךיא רוכזל ידכ תרגובמ קיפסמ ינאו" ,התוהז תא ףושחל ילבמ םישלוגה םע טטרלפל
לו גלג תוריינ ויהש ינפל םיטניו'ג וניכה ךיא ,םימודנוק ילב הבהא ושע םעפ
."טילקתב הטירש תעמשנ ךיאו ,ץראב

,תילאוטריווה התומדב םייח חיפהל 40, ,הילא ידע תא ענכשש המ ,רבד לש ופוסב
,"תושודק תורפ" תינכותה ןפלואב חראתהל אובל 8: ץורע הינפב דימעהש רגתאה היה
לומ תמעתהלו ,םימס יניינעב תלפטמש תיאנותיע ןקת לע ,םיסותימ ץופינב תקסועש
.םימס לש היצזילגיל לע ,ןוידב םימסב המחלמל תושרה ר"וי ,גוצרה קחצי ד"וע
ןיב טהול חוכיו להנתה ,ברעב 21:30 העשב בורקה ןושאר םויב רדושתש ,תינכותב
,הילא ןיבל ,םישק םימסל קלקלח ןורדמו יתביבס קזנ לש תונעט הלעהש ,גוצרה ד"וע
תרבגהו השינעה יעצמא תתחפה ,םימסב קבאמל ךרדה יוניש דעב םינועיט התלעהש
.לופיטה יעצמא


"ןיאורה אל הז טניו'ג"
ירמגל המלש הילא הנושארה תיתרושקתה הפישחהו תינכותה רודיש ינפל םירופס םימי
בלתשהל תבהוא אל ינא ,ףיכב לבא ,תויזטנפ המכ רובשא חטב ינא" :התטלחה םע
."דחא ףא לש םיפיטוארטסב

?וישכע אקווד ףשחיהל תטלחה המל -

ימ שיש תוארהל בושח יל היה יכ רקיעב ,ןמז הברה רבכ יכותב לשבתמש והשמ הז"
היהו ,השוב ךותמ השענ אל הפישחה רסוח .רתאב םימסרפתמש םירסמה ירוחאמ דמועש
ןומהו ,הצואתו תוירלופופ רבצ רתאה הנורחאה הנשב .והשיתמ הרקי הז רורב יל
יגוז ןבו ינא 8, ץורעמ היינפה העיגהשכ .הכרב תאז ימ תעדל םיכחמ םישלוג
ףשחיהל םיאתמה ןמזה הזש יתבשחו ,רתאל טנומר תושעל ונמייס קוידב הייחיש
."רתאה תא םסרפלו

לבא ,סקס ירתאל ךרדב אוה יכ רתאל םיעיגמ םישלוגהמ םיברש הדבועל תעדומ הילא
המעטמ תונהיל םישלוגה םילוכי ובש ,"הכרב וידר" םג רתאב שי יכ ןייצל תשקבמ
30-ה תונש לש וגנטמ לחה ,'ס קבש דעו הרטניס קנרפמ לחה ,הקיזומב ןווגמה ישיאה
.רנא'ז לש םדאנב אל איהש ךכב תקמנמ איה רישעה ראוטרפרה תא .הקינורטקלא דעו
הילא .םימסה אשונ קפס אלל אוה הילא לש ףדעומה ןבה ,תויצקרטאה תא ובזיע לבא
ועדתש ידכו ,סיבאנקה חמצ לש ומשב וכרכנש םד תולילע ךירפהל ידכ לכה השעת
.םימס לש היצזילגילל האירק המסרפתה "טסימונוקא" ןותיעה לש ילכלכה רעשבש

,הטסקאב םישמתשמל הכרדה תרבוח קורי הלע םע ףותישב הילא הקיפה ןורחאה ץיקב
.םינודעומו תויצוציפב תרבוחה תצפה ןומימב הפתתשה ףא איהו

?קורי הלע םע ךלש רשקה ביט המ -

טקיורפ התיה תרבוחה תצפה .הדוגאב הליעפ אל ינא לבא ,ירבח רשק וניניב שי"
ילש תונימאל תביוחמ ינאש תבשוח ינא .יתוא תניינעמ אל הקיטילופ לבא ,ףתושמ
םג דיגהל תורשפא יל היהת דימתש ידכ סנטסיד לע רומשל יל בושחו ,תיאנותיעכ
."ךירצשכ םיער םירבד

?םימסה לש היצזילגילה דעב לועפל ךתוא ךשומ המ -

.הזירקה תא יל האיבמ םימס דגנ קבאמב םויכ הב םיטקונש הדחפהה תוינידמ יכ"
,הנאוחירמ דגנ הרבסהה תודלות לע ירטנמוקוד טרס ב"הראב ושע 70-ה תונשב
לש היעטהל השידא ראשיהל הלוכי אל ינא .וילע תרבדמ ינאש המ תא הארמ קוידבש
דמוע אלו ,רוביצה תא עיתרהל ודעונש םירמאמ םינותיעב אורקל וא ,רוביצה
טניו'ג ןושיעש עבקש רמאמ "ב-yneT" םסרפתה עובשה קר .יעדמ סוסיב םהירוחאמ
קזנה .תויוטש טושפ הזש ,תוירגיס 15 לש ןושיעל ולש קזנב הווש ןוירהה ןמזב
יקזנ תאו ,ומצע ןושיעהמ םרגנש קזנ א וה טניו'ג וא הירגיס ןושיעמ םרגנש
םג הזה רמאמב .רבד םוש ושדיח אל םצעב םהש ךכ ,םיריכמ םלוכ רבכ רבועל ןושיעה
דואמו ,רתוי םינטק םירבוע תודלוויהל םרוג ןוירהה ןמזב םיטניו'ג ןושיעש םסרופ
םע רבועה תוצווכתה תא ודדמ םה ,המ .הז תא ועבק םה םידדמ וליא יפל תעדל ןרקסמ
."?הפיאש לכ

?ישיא רשק םוש םימס יאשונל ךלש הכישמב ןיא -

דימתו ,םינשעמ םישנא הז 16 ליגמ ילש תיעבטה הביבסה .תישיא העיגנ םג הזב שי"
יתיאר ילוא .טפשמו קוח יאשונב םג ,אשונב העדותה תבחרהב לודג ןיינע יל היה
אל םינמוקרנ לש הביבסב יחש ימ יכ ,םימסב שומישה לש םיקזנה תא םירחאמ רתוי
ללגב לבא ,לופיטו הלימגל םיקוקזש םינמוקרנ בורקמ יתיאר .םיקזנל שחכתהל לוכי
הדלי ינא .אלכל םיחלשנו ,בונגלו ץורפל םיליחתמ םה ,הז תא םילבקמ אל םהש
לש הקזחה לע תיב רסאמב הנש םיבשויש םירבח יל שי לבא ,יתרצענ אל םעפ ףא ,הבוט
שגוהש ,תוירקהמ הרוחבה לש ומכ םירקמ לע עומשל דרוסבא הז .תכחוגמ תומכב רמוח
םיתיחשמ תוירקב םירטושה הזה לע .סארג םרג 0.30 לש הקזחה לע םושיא בתכ הדגנ
."?םנמז תא

.תוינידמ לעופל האיצומ קר הרטשמה -

.הקיקחהמ ליחתהל םיבייח אל םה ,חטשהמ ליחתהל םילוכי םייוניש לבא ,ןכ"
השולש לש יוסינ ועציב םהו ,היצזילגילה ןוויכל הזוזת וישכע שי הינטירבב
סיבאנקה תא וריבעה םה ותרגסמבו םיפסונ םישדוח השולשב וישכע ךראוהש ,םישדוח
רתוי םירצוע אל ,ףסונב .םשרמב תופורתו םידיאורטס םע דחי C, הצובקלB הצובקמ
השולש םש חתפיהל םיכלוהו ,קוק הזב ברועמ ןכ םא אלא ,סיבאנקב רחס וא שומיש לע
ליחתמ וישכע הינטירבב שחרתמש יתימאה יונישה ,הז לכ םע לבא .םישדח ספוש-יפוק
.תובוחרב םיטניו'ג םע םישנא ירחא תפדור אלו ,חטשב יוניש התשע הרטשמהש הזב
םהש חטשב םירטושה לש השוחתהמ עיגה הזו ,יאמצע ןפואב הלביק הרטשמהש הטלחה תאז
םיניירבעל בשחיהל םיצור אלש ,םיבוט םיחרזא לש הקזח העונתמו ,םנמז תא םיזבזבמ
."טניו'ג םינשעמ םהש ללגב קר

הרבחל םיקזנ םימרוג םישק םימסו ,םיטניו'גב םיראשנ םלוכ אלש היעבה לבא -
.הלוכ

אל איה םהיניב הללכהו ,ןיאורה אל הז טניו'גש עדוי טניו'ג םעפ ןשיעש ימ לכ"
,תונכס שי םימסבש שוריפב תבשוח ינאו ,םימסב שומיש תדדועמ אל ינא .תיטנוולר
תא המצעל הקפד םימסב המחלמל תושרה .דחא ףא לע תדבוע אל הדחפה לש הרוצ לבא
עיגיש בושחש ע דימ שי יכ ,לבח הזו ,הדחפה לש תוינידמ ללגב השק הרוצב תונימאה
ינאש השיגרמ ינא .תושרה ךרד עיגהל לוכי אל אוה לבא ,םימסב שמתשמש ימ ידיל
ירבד תא תססבמ ינאש ךכמ ילש תונימאה תא יתרציו ,הזה להקהמ קלח תרשל החילצמ
."ךנחל וא ףיטהל הסנמ אלו אדירג תודבוע לע

דצה אל הז תורכמתה" :לזמ ןומהב םימס םע הלש םיסחיה תכרעמ תא תמכסמ הילא
יל שי .םימסב שומישה לש תונכסה תא ינפב השיגדה ילש הבורקה הביבסהו ,ילש קזחה
יל בושח .םימסה לש תושקה תוקוצמה תא יתיווח אל יכ ,לזמו קזח יפוא לש בוליש
הטושפ הפשב הביתכ לע הדיפקמ ינאו ,םימס לע תססובמו הנוכנ היצמרופניא ריבעהל
םישלוגשכ ,"ריעה יי'ג.יד"ב ומכ םימסרפתמש םימס לע םירוטמ לידבהל ,השיגנו
אל ינא ,תירבאלק אל ינא .םש בותכש המ לע תירבעב םישוריפ םהל תתל ינממ םישקבמ
הלימה תא ןוקיסקלב ילצא ןיאו ,פייה ינאש בושחת הרבחהש הכירצ אל ינא ,ןיקנישמ
ידמ רתוי הזו ,הריבעמ ינאש עדימה תא לבקל עיגמ 40 ןב םדאנבל םג ."סבייב"
."יתפשב לסלסל ליחתאש ידכמ בושח


"ןימ ייח שי תויטקרונאל םג"
תא ליפה הילא םע השיגפה ינפל טנרטניאה רתא לש ןויכראב יתישעש ךורא טוטיש
ןה םישנש םעפ הרמאש ,שוב טייק לש הירבדב תוקומע רהרהל יל םרגו ,יחור תרומ
,םיבר ונרופ ירתאל תוצלמה רתאב תקלחמ הילא .ןמצע לש רתויב תולודגה תוביואה
תיטסינימפ ,ןוניק'קמ תירתק לש היתוצירעמ גוח םע תינמנ אל איה יכ דיעמש המ
סנוא .הירואיתה איה היפרגונרופה" :ותעשב הרמאש ,היפרגונרופב המחלמה תליבומו
תחא לכו ,ןהילא תכייתשמ אל ינא לבא ,הככ תושיגרמש םישנ ילוא שי ."השעמה אוה
תועפותה ללגב ער םש אצי היפרגונרופל" ,תרמוא איה ,"הריחבה תא תושעל הכירצ
לשו רעונ לש םג לוצינ שיו ,םוקמ לכב שי לוצינ לבא ,הייפכו לוצינ לש תורעוכמה
תא םימלצמש ,ךומכו ינומכ םישנ לש ,היפרגונרופ לש םלש םוחת שי .םירז םידבוע
םוש ילבו ,םידדצה ינש לש ףתושמ ןוצר ךותמ השענ הזו ,טנרטניאל םילעמו ןמצע
תונהנ ןה יכ ,תיבב תשר תומלצמ תוניקתמש םלועה לכב תויטנדוטס שי .הייפכ
ןהלש םידומילה תא תונמממ םג ןה ךרדב םאו ,תוחלקתמ וא םילכ תושוע ןהשכ םלטצהל
."הזב לוספ המ הניבמ אל ינא זא ,'גלוקב

.תונז םיארוק ,ףסכ תרומת ןימ תושעל השא לש המכסהלו ךלש ףוגה לש הריכמל -

,סואימ תמחמ תוצקומ תויהל תוכירצ תונוזש תבשוח אל ינא לבא ,תמאה ןמ הזב שי"
רמוא הז ,ןויז לע ףסכ תלבקמ השא םא ,הזמ ץוח .שרדנ עוצקמ ןהל שי לכה ךסב
."?םדאנב לש ארח איהש

הל המרגש המוארט הרבע הארנכ איה תונזב תקסוע איה םאש רמוא הז לבא ,אל -
םירקחמ .ונרופ יטרס תושעל ידכ הז תא לצנל ךירצ אלו ,הלש ףוגהמ קתנתהל
.תינימ תוללעתה לש גוס ורבע תונוזהמ זוחא 80 יכ םיחיכומ

והשמ היפרגונרופב תוארלו הללכה תושעל תברסמ ינאו ,םיעטומ ךלש םינותנה"
תויטסינימפ לש דחוימב ינקעצ ןזב הרוקמ וזה תינויווש אלה הסיפתה לכ .ארונ
ץחל תחת אלו הריחב ךותמ תיפרגונרופ תוליעפב ףתתשהל הלוכי השאש תונימאמ אלש
תא ןיבהל הלוכי אל ןייד לעיש תושעל המ לבא ,סקס תובהוא דואמש םישנ שי .יזיפ
."?הז

הדרטהו לוצינ לש םירקמל תודעומ רתוי ונרופה תיישעתב םישנש יתיא ימיכסת -
.תינימ

טוש םע הרוחבב ףילצמש ירזכא יסור הז ונרופה תיישעתש ,ךומכ םיבשוחש הברה שי"
תואמ הנש ידמ תועיגמ הינרופילקב ונרופה תיישעתל לבא ,'יצצמת וישכע' :קעוצו
,רדוסמ תואירב ןוגראמ תונהנ ןה .עיגהל ןהילע הפוכ אל דחא ףאו ,תורוחב
ונרופ תובכוכ םע תונוי אר הברה תרקסמו תארוק ינא .תישפנ הכימתמו תורדתסהמ
םיבייח הישעתב דובעל ליבשבש תושיגדמ ןלוכו ,ןהלש הדובעה תא תובהוא דואמש
תושוע ןהו סקס תובהוא ןה יכ הישעתל תועיגמ הלאה תורוחבה .הדובעה תא בוהאל
.ןמז ךרואל דמעמ וב קיזחהל רשפאש עוצקמ אל הז יכ תושרופו ,הזמ ףסכ לש הטכוב
תינימ הדרטה הרבע אלש יהשימ הריכמ תא ,םוקמ לכב שי תינימ הדרטה לע םירופיס
הברה העפות איה רכשב םישנ לש הילפאהש תבשוח תישיא ינא ?הלש הדובעה םוקמב
."תעגופו הצופנ רתוי

.תואיצמה תוויעב אוה היפרגונרופה לש םיקזנה דחא -

הטרחהמ םיעפשומ אל םישנא ?תואיצמה לש תוויע אל הז 'הלודגה ריעהו סקס'ו"
."?וזה תיתנפואה

םישנ לש ןמלועש בושחל הפוצ לע עיפשהל לוכי "הלודגה ריעהו סקס" לבא ,ילוא -
ינחוכ סקסש בושחל הפוצ לע עיפשהל אלו ,םיילענ לש היססבואו סקס יטופטפמ בכרומ
.בוט סקסל ףדרנ םש הז

הארמ תינקחשה םאו ,תונהנ םישנש תוארהל לבוקמ אל םיינפי ונרופ יטרסב קר"
אוה יניעב ונרופה בטימ לבא .ךויחה תא קחמתש הילע קעוצ רשי יאמבה האנה תעבה
אוה קזח סקסה םא םגש רורבש ,םיילגרב תורעשו סרכ םע ,םיאושנ תוגוז לש םיטרס
,םימיו סמ םיקוח יפ לע םילהנתמ ונרופ יטרסש רוכזל ךירצ .הבהאו המכסהב השענ
שי .הקיטילופ םע אלו רומוה םע אל בוט בברעתמ אל סקסש םיעבוקש םירקחמ שיו
."גיצהל לוכי גוזש יטנמורה יילפ רופל לובג

.ירבגה םעטל הרורב הפדעה םע ועבקנ הלאה םיקוחהש השגרה יל שי -

הקפה תרבח להנמש יאקירמא ידוהי ,שריה ןביטסו ,ונתשהש םירבד הלא לבא ,ילוא"
םירבג לש תידעלבה םתלחנ אל רבכ אוה ונרופהש ןיבהש ןושארה היה ,ונרופ יטרס לש
וישכע שי .ונרופ תוינכרצ םישנ םג שישו ,םשג יליעמב םדבל עונלוקל םיעיגמש
תא םיאתהל ןויסינהו ,גוז לש תפתושמ הייפצל רתוי םימיאתמש םיטרס רצייל הייטנ
."טרסל הלילע תסנכהב רקיעב אטבתמ ישנה םעטל ונרופה

ףרצנ ,תלדב קפוד ןבלחה .הטימל ותיא סנכינ ,עיגמ רוודה :תבכרומ דואמ הלילע -
.ותוא םג

םילוכי אל םישנא .טרסב לקשמה בור תא סופתל הלוכי אל הלילעה ,תושעל המ ןיא"
."תומוקמ ינש ןיב זוכיר דירפהל

,הז תא התשע אל ריאמ הדלוג םג ,םזינימפל הקיז תולגל ךממ שרוד אל דחא ףא -
םישלוג תונפהל ךל שיש יתרושקתה חוכה תא תלצנמ השאכ תא ךיא לבא .ימיטיגל הזו
?תויטקרונא םע סקס לש תונומת גיצמש רתאל

."תישפוח הריחב ךותמ ומלטצה ןהו ,ןימ ייח שי תויטקרונאל םג"

רשוכ תא תרערעמ ילואו ,ףוגה יומידב תעגופש שפ נ תלחמ וז היסקרונא לבא ,ןכ -
.תפתתשמה לש טופישה

,הירואית וזיאב הבוגמ תויהל ךירצ וילא הנפמ ינאש רתא לכש השיגרמ אל ינא"
תויטקרונא םע סקס לש רתאה .םהילע הצילממ ינאש םירתאה לש רשוי תצילמ אל ינאו
םיפצמש ,ילש םיארוקל הנושארבו שארב תביוחמ ינאו ,הלועמ םטייאו בוט רופיס אוה
ןיימל אלו ראזיבל הייטנ םע ללכ ךרדב םה םיניינעמה םירבדהו ,רתאב ןיינע אוצמל
םירוה קיפסמ ויה ונתיאמ דחא לכל ,םישנא ךנחל וא ףיטהל תנווכתמ אל ינא .םירטס
."םירתא לש תירסומ תטפוש אל ינאו ,תורומו

לע ,דנלינסידב םיציצ ומכ םטייא תמסרפמ תאשכ ךל קיצמ אל והשמ ,תאז לכב -
?םירה תבכרב תוסט ןדועב הזח תופשוחש תורוחב

.רומוהה תא תודבאמ ןתא ,המטיפ בנז ןכל םיארמ .תויטסינימפה לכ לש היעבה תאז"
?םהש ומכ תוטשפב םירבדה לע לכתסהל וליחתתו ,וזה רתי תושיגרה םע וקיספת ילוא
,םיכיבסת יל ןיא .הז תא השוע םג יתייה םש יתייה םאו ,קיחצמ ארונ הז יניעב
."יתוא וכבסתיש ךכל םיכסהל תברסמ ינאוהבתכל הבוגת

ףדה שארל

רבחל חלש

הספדה

האבה הבתכ
! ידע ,הלחא
:ןמגרא יטומ :18-01-2002     (1
אל םכלש רתאה המל
?הכרב ומכ הארנ
:רואיל :19-01-2002     (2
kol hakavod adi
:dylen :19-01-2002     (3
!!! הלחא
:ריפוא :20-01-2002     (4
......תדבוכמ העפוה
:דוהא :21-01-2002     (5
"green - mail"
:הנאו ןאוח ירמ :21-01-2002     (6
!!דובכה לכ
:יבור :22-01-2002     (7
הילאוטקא
םיקזבמ
תושדח
םויה
טרופס
םיקסע
ברע ברע
תועד
םויה תנומת
עובש ףוס יפסומ
תבש ףסומ
עובשפוס
תורפס
תוברת
ןשקא
ביבא לת ןמז
תובתכ
לטנזור קיבור
חטשב יבהז
הדוהי רבדמ
גרוח ןב
לארשי לוק
תרייסה
לוכיעה תכרעמ
הליל ןמז
יאמש תיב
ל"גס תנפוא
םיבתכמ
תבהצ
עובשב 1 רתא
תוברת תריז
דסומה
סיילפ זורמ
ןולוח ימוקמ ןמז
ןושאר ימוקמ ןמז
קוריה ףדה
ןורשה ןמז
הפיח ןמז
םייעובש םיפסומ
הקירמא בירעמ
  םיקסע ןיזגמ
  םישנ
  תואירבל
ןונגס
עדמ
רישיה וקה
ןייל ןוא
םידליל בירעמ
לנימרט
םיניזגמ
תא
םירוה תויהל
םיבשחמ
המרוג
תוחול
בכר חול
תוריד חול
םישורד חול
יללכ חול
םיתוריש
ריוא גזמ
הכרב יסיטרכ
םייונמ בירעמ
םיסרגנוק בירעמ
בהז יפד
ג"בתנ
תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved