קניותפורומיםתוכנותאוכלמגזיןעסקיםספורטחדשות
magazine.nana.co.il
הרזע  םלאפ  םישורד  תופמ  תויולג  ירלולס  הכימת  חול :םיתוריש ןופייט  םיקסע  טרופס  ןיזגמ  ט`צ  ןודעומה :ישאר
ןשקאטנ  םיעצבמ  תוינק  םירתאל ענענ  סרפסקא  סקדניא  :שופיח ישיא רתא  פוקסורוה  תויורכה  ראוד :ישיא
תפשוח תשלוגה

חטב ,"םישנא" ןותיעב "תשלוג הכרב" רוטה תא םתרכה אל םא
תשר ךירדמכ שמשמש ,םשה ותוא לעב רתאה תא ריכהל םכל אצי
םייתנשו רודמ תונש עברא ירחא ,ןכבו .לורנקורו םימס ,סקסל
הל םיארוק :וריכת .ףשחיהל תירותסמה הכרב הטילחה רתא לש
דיגהל םיבושח םירבד המכ הל שיו ,הילע ידע


 


17:06 :העשב 20/1/2002
ןמסיו למרכ :תאמ

לחה ,טנרטניאב לורנקורו םימס ,סקס יאשונב "תשלוג הכרב" רוטה
תחת טנרטניא רתאל ךפהו 1998-ב "םישנא" ןותיעב םסרפתהל
יטנרטניא דסומל טאל טאל ךפה רתאהו ,2000 ילויב םש ותוא
אל דחא ףא ,םיברוקמ המכל טרפ ,הלאה םינשה לכב לבא .ילארשי
.תשלוגו תשלוגש הכרב התוא איה ימ שממ עדי

תוביס .וישכע דע יתפשחנ אל המל יל רורב אל" .דוע אל - ןכבו
.הכרב ירוחאמש השאה ,40 ,הילע ידע תרמוא ,"תורגפמ תוירוטסיה
תינכותב 8 ץורעב (ןושאר) םויה הציק לא האב תרגפמה הירוטסיהה
לש השפנב םהש םיאשונה דחא ,םימסב קוסעתש "תושודק תורפ"
םגו הרתאב םג ףשחיהל ידע הטילחה ,חמשמה ערואמה דובכל .הכרב
.ונרתאב

,ףרגלט םינותיעב דובעל הקיפסהש ,הקיתו תכרועו תיאנותיע איה
איה .תירסנלירפ איה עגרכו ,יצרא-דהב גתומ הלהינ ,הטנמו ריעה
םיבשחמה שיא ,הגוז ןב םעו םילותח השולש םע ביבא-לתב הרג
הכרב" לש רטסאמבווה םג אוהש ,(רגתא לש חא) תרק דורמנ
קר ,תונורחא תועידי לש "תקדוב הכרב" איה הלש הארשהה ."תשלוג
הנכמ איה םתוא ,לורנקורו םימס ,סקס םה הלש הכירצה יאשומש
תגאודש ,דיסא לע תיפי .ג ,תורחא םילימב וא ."ייח לש קלדה"
.ונרופה ירתאב תונטקה תויתואה תא םג אורקל

תוצלמה תועצמאב הצבקתה הכרב לש רתאב החתפתהש הרעה הליהקה
הל םיחלוש םיעובקה םיקירפהמ קלח .דבלב ןזואל הפמ ורבעש
.םהינפב ףשחיתש ילבמ המע ושגפנ םהמ המכ .רתאה חורב םירמוח
םהו ,ירפ 'ץארקס יל ייאגר-באדה ןמא לש העפוהב דחי ונייה"
ינא בוחרב הכרב םיארוקשכ - הז םע היעב יל ןיא .הכרב יל וארק
.תרפסמ איה "תבבותסמ

כשקוראים לי ברכה אני מסתובבת. עדי עליה
הילע ידע .תבבותסמ ינא הכרב יל םיארוקשכ

םיבבוח ונרופ :הביטנרטלאה

82 תנשמ סב לע תנגנמ איה .יעוצקמ אוה הקיסומב ידע לש ןיינעה
הקיסוממ ,ןווגמה ילקיסומה המעט תא ףקשמ הלש רתאב וידרהו
.ייג ןיוורמו הרטניס קנרפ דעו תינורטקלא

דחא םע תבבותסמ איה :הכרב לע םתעדי אלש תודבוע שולש הנהו
םיארנש הנמשה הללוסה םע םימשוגמהו םינושארה היקונה ירישכממ
תנחתל קר הניזאמ איה - תיבב וידר רישכמ הל ןיא ;רוטקרט ומכ
סקס" תא תלבוס אלו האור אל איהו ;הלש רתאב טנרטניא-וידרה
יניעב ןה ולאה תויליטנפניאה תוי'גני'גה" ."הלודגה ריעהו
איה ,"ונרופ םתס רשאמ תואיצמה לש עורג רתוי הברה תוויע
.הזירכמ

הז .תוראח םה םירבגה יכ תסרוגש הקפ-הקפ לש םישנ תוברת וז"
הז תא ץמאמש םישנ לש שדח רוד שיו גוז ינב לומ םייח גציימ אל
.תואיצמל רבוחמ וניאש ךושח ינוציק םזינימפ ןיעמ ,תואיצמכ
זא .תוננב רתא וא ריעה תונב ומכ תומוקמב אטבתמ אוה ץראב
הדלי ומכ שבלתהל םג לבא םייתימאה םייחה אל הז ונרופש ןוכנ
אל הז םירבגל םיקיטשלייופ תושעלו יציצב ןוקיליס םישל ,12 תב
םירמוח רוחבל רשפא ,דרוורופ טיירטס תוחפל הז ונרופ .םייחה
ריעהו סקס ומכ תורדסב לבא ,אל המו הז תא ךל השוע המ קודבלו
תרצובמ היצילאוק ,תוישנה יהוזש ובשחי םישנאש המוצע הנכס שי
הרוצב ולש שוביכה תייגטרטסא תא היחו ביואכ רבגה תא האורש
."םישנ לש הליפשמ הגצה יניעב יהוז .תאזכ

שי הכרב לש רתאב .םיבבוח ונרופ איה ידע לש הביטנרטלאה
המצע לע החקל איהו ינבבוח ונרופ ירתא לש תדבוכמ הירוגטק
םיגימצ םע ונומכ םישנאב רבודמ" .הזה רנא'זה תא םדקל הרטמכ
ןיאש ונרופ הז .תשרל הז תא ולעהו םמצע תא ומליצש ,םינוק'צחו
בוט שיגרהל םישנאל םרוג הזו ,רוהטו יממע הז ,היפכו לוצינ וב
."םמצע םע

פורנו זה לפחות סטרייט פורוורד. האתר של ברכה
הכרב לש רתאה .דרוורופ טיירטס תוחפל הז ונרופ

םע עטקה המ לבא ,םיבהוא םלוכ הקיסומו סקס ,ייקוא
?םימסה

לבקי ךירצש ימו םייקוח תויהל םיכירצ םימסה לכש תבשוח ינא"
ןתינ הב הדיחיה הרוצה וז .הקיטויביטנא ומכ ,םשרמ םע םתוא
תונימזבו בכרהב טלושש ימש םויהל דוגינב ,םהב שומישה לע חקפל
םילערו םירז םירמוח םינפב ךל םיבברעמ םהו םיניירבעה הז םהלש
ול שיש דחא לכל שיגנ אוה יקוח וניא םסהשכ .עובתל ימ תא ןיאו
תוריבעמ זוחא 90.הזה ףסכה תא גישהל ידכ עשפ ררוג אוהו ףסכ
.קודב ןותנ הזו ,םינמוקרנ ידי לע תועצובמ ץראב שוכרה

תליהק לע הנש 15 ךשמב ךרענש הילגנאב םסרופמ יוסינ שי"
העישפה תא םצמצ הז .תחקופמ הרוצב ןיאורה קפוס םהל םינמוקרנ
החפשמב דקפתל ,הדובע םוקמ לע רומשל וחילצה םבור ,זוחא 90-ב
לארשיב םימסב המחלמל תושרה .ונוצרמ החלצהב למגנ קלחו
תנחת ומכ םהש איה תואיצמה לבא ,הלש הלימגה תודסומב תברברתמ
."הלילח רזוחו הלימגל םסה ןיב םיענ םישנא ,תבכר

?ךשפנב אוה הזה אשונה המל לבא

אל םלועמ ,הריבע יתרבע אל םלועמ ,הליעומו הבוט תיחרזא ינא"
ינא סארג תנשעמ ינאש עגרבש יל הרוח הזו הלטבא ימד יתחקל
,דחא םוי .םיבוט םילארשי ןוילימ דועו ינא ,תיניירבעכ תרדגומ
והשמ הפ שיש יתנבהו תואיצמה םע שגפנ םימס לע יל ורמאש המ לכ
הווהמ אלו היצקרטא אל ללכב הז ,רוסא ירפ אל הזשכ .חירסמ
,תויהל ךירצ הז הככש תבשוח ינאו ,רעונה לש הדירמל אשומ
.אל וא םינשעמה לגעמב םיראשנ םה םא ורחביו וסנתי םישנאש
."םלועב םיכומנהמ אוה דנלוהב ןשעמה רעונה רועיש ,היארל

.םימסב המחלמב המחלמל תושרה תויהל הצור הכרב ,הלודג היהתשכ
רוביצה יפסכ תא זבזבמו העישפ ררוגש עשפ איה םימסב המחלמ"
אשונב תוכמסכ ידמעמ תא ססבל הצור ינא .חור תונחטב המחלמל
תבשוח ינא ,ןמיהמ יביטנרטלא עדימ םישנאל תתלו םימסה
ןכא איהש תוארל ןתינ הלש רתאב ."רשויב הז תא יתחוורהש
,םירטאיכיספל תרשקתמ ,םוחתב םינותנ תפסוא ,העיקשמ
.םישלוג תולאש לע בישהל ידכ םירטושו םיגולוקיסקוט

?הכרב תא ןממל ךישמהל הפצמ תא ךיא ,העקשה ןומה הז

םעפ .םויב םייתעש ךרעב הזב העיקשמ ינא ,רקי ביבחת אל הז"
הסכמ הזש החנהב 'םישנא'מ תלבקמ ינאש ףסכה יפל בושיח יתישע
הז .העשל לקש החיוורמ ינאש רבתסמ זא ,טנרטניאב םינכתה תא םג
."ער אל

הצור אל איה .רוחסממ היקנ םלועל ראשית הכרב ,חוטב דחא רבד
ירשפא יתלב היהנ הז" .התוא הנקי דחא ףאש הצור אלו םוסרפ
ןה ,ןוויכ לכמ ךתוא תופיקתמ תומוסרפה ,הנורחאל תשרב שולגל
הז ,דרווב התאשכ םג תונולח ךל תוציפקמ ןה ,תוינשער ושענ
הניפ רומשל החיטבמ איה הלש םישלוגל .תרמוא איה ,"עזעזמ
.לורנקורו םימס ,סקסב לבותמ ,בוטהו ןשיהו טנרטניאה לש היקנ

קדה לובגה / לייו יזוע
ןמלטנ`גו קיג
ענענמ יבהז
הכפהמה
Ctrl Alt Del
יאתבש / קניפ ירוא
אלפומה ונמלוע
היגולונכטה יאלפ
עובשה תונכות
םיטרס :היפצ הווש
תשרב םיקחשמ
עובשה ירתא
לוזב תוילוס
עובשה ירתא

תפשוח תשלוגה

:אלפומה ונמלוע
תורזומה תושדחה
עובשה לש


תורענ

ךלש תא יל הארת
תא ךל הארא ינאו
ילש


לוכי התא ילוא
בשחמה תא קודבל
?ילש


עובשה תונכות
17.1.02


תעל םיכלשומ
הנקיז


Ctrl+Alt+Del:
םיפיט ,הכימת
םיקירטו


םירוהט םתא םאה
אל ?םירקפומ וא
ןחבמ ילב ועדת
לש לודגה סקסה
ענענ


םינווכתמ םתא םאה
בשחמה תא גרדשל
?םיבורקה םישדוחב
ןכ
אל

תומולח :סקס
םילוחכ


:תירבע הקיסומ
ךונח םולש


:תיתריצי הבישח
?םירוביגה ןכיה


:ך``נתה ירופיס
המימת אל עבש תב


םישדחה
םיירלופופה
םינייטצמה
תרושקתו תושדח
טנרטניאו םיבשחמ
טרופס
םיקסעו הלכלכ
החפשמו הרבח
לשממו קוח
תונכרצו תוינק
םייטרפ םירתא
תורייתו יאנפ
תואירב
עדמו ךוניח
רודיבו תוברת
יללכ


 

הספדהל הסריג
םירושיק חתפ
שדח ןולחב

 

 

 

: וז הבתכ גרד
רופיש ןועט 1 2 3 4 5 ןייוצמ
  61 : םיגרדמה רפסמ 3.90 : עצוממ ןויצ
 

הבוגת תפסוה
 
(2:16 21/1)  המענ - ????קנילה הפיא -
(0:0 21/1)  יבצ - ! הלחא -
(23:21 20/1)   - -
(23:19 20/1)   - -
(21:55 20/1)  ד המלש רד - הנושאר םעפ וז -
(21:24 20/1)  םדא - הכרבל תוכרב -
(21:10 20/1)   - link ?! -
(18:25 20/1)  w.israela.com-הלארשי - ?????יתיא המ -
(18:18 20/1)  הלארשי - ???!יתיא המן הכרב יה -
 
ןיזגמל הרזח ( ןונקת )  הבוגת תפסוה

ילש תיבה דומע |  ענענב שומיש יאנת |  ענענב םישורד |  ענענב םוסרפ | 1999-2000 (c) מ"עב ן'זיווטנ תורומש תויוכזה לכ