Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
תגית: סמים אחרים


מה המעמד החוקי של החגיגת?1970-01-01
כידוע, נאסרה מכירת החגיגת בקיוסקים. מה בדיוק מעמדו החוקי של החגיגת?

הבחנה חוקית בין סמים קלים לקשים1970-01-01
האם החוק בישראל מבחין בין סמים "קלים" לבין סמים "קשים"? האם בתי המשפט מבחינים בין סוגים של סמים? האם העונשים שנגזרים הם בהתאם להבחנה?

חיפוש ברכב1970-01-01
האם אדם חייב להסכים לעריכת חיפוש ברכבו על ידי שוטר? אם הוא נשאל להסכמתו ומסרב - מה יכולות להיות התוצאות?

מועד קובע לקטינות1970-01-01
מתי אדם נחשב לקטין בעיני החוק? האם זה נקבע לפי גילו ביום ביצוע העבירה או בעת החקירה או במועד אחר?

עיכוב יציאה מהארץ1970-01-01
המשטרה ערכה חיפוש בבית ומצאה כדורי "חגיגת" וציוד צבאי (מחסניות, חרמונית, שק שינה). מחזיק הבית לא נעצר. האם ייתכן שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ בעקבות התפיסה, ללא ידיעתו?