Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
חקירות קטינים

המשטרה "פשטה" על איזור מסוים וחקרה קבוצה של כ-50 קטינים מאותו בית ספר. לאחד הקטינים שהתייצב לחקירה נפתח תיק פלילי בגלל שלא הסכים לשתף פעולה. האם מותר למשטרה לעשות זאת?1970-01-01

המשטרה מוסמכת לפתוח בחקירה פלילית לא רק על אדם מסוים, אלא גם על קבוצת אנשים מוגדרת אם יש לה סיבות לחשוב שמתבצעות בקרבם עבירות על החוק.

לכאורה, אם אין שום ראיות נגד אדם - המשטרה אינה יכולה להחזיק נגדו תיק פלילי פתוח "סתם כך". הבעיה היא שאין שום דרך לדעת אילו ראיות יש למשטרה. גם אם אדם חושב שאין נגדו ראיות, הוא לעולם לא יכול לדעת בוודאות עד שתסתיים החקירה. תמיד יכול להיות שמישהו אמר משהו או שיש איזושהי ראיה נסיבתית שקושרת אדם לביצוע עבירה.

עם זאת, אם אדם יודע בוודאות שאין אפילו בדל ראיה נגדו והוא חושב שהתיק הפלילי נגדו פתוח "סתם", או כדי לאלץ אותו למסור מידע - הוא יכול לפנות בכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולדרוש שהתיק נגדו ייסגר. החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, כמו של כל גוף שלטוני, נתונה לביקורתו של בית המשפט הגבוה לצדק.


עוד חקירהעוד קטינותעוד רשומות פליליות • [בחזרה]