Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
מעצר לפני שירות צבאי

מה יכול לעשות מועמד לשירות צבאי שנתפסו אצלו בחיפוש 80 גרם של מריחואנה כדי שלא ייפגע שירותו הצבאי?1970-01-01

לא הרבה, למרבה הצער. צעיר שנתפס וברשותו כמות כזו של מריחואנה, לבטח נפתח נגדו תיק חקירה פלילי במשטרה. אם עד למועד הגיוס לא קיבל הצעיר הודעה אחרת - התיק נמצא עדיין בחקירה או בטיפול משטרתי אחר (למשל, הכנה לתביעה פלילית).

לא ניתן לחייב את המשטרה למסור מידע על שלבי הטיפול בתיק, על כונותיה ביחס לטיפול בו בהמשך או על מועד סיום משוער לטיפול בתיק.

האפשרויות, בסיומו של הטיפול המשטרתי הן או סגירת התיק או הגשת כתב אישום לבימ"ש.

אפשר לפנות במכתב למשטרה ולציין שמדובר בצעיר טרם גיוסו ולבקש יפה לסגור את התיק מבלי להעמיד לדין פלילי. במקרה כזה, יוכלו לסייע לצעיר נסיבות מקילות כמו: היעדדר עבר פלילי, חיים "נורמטיביים" (בית ספר, התנדבות בקהילה, סיוע למשפחה וכיו"ב).

אם מוגש כתב אישום לבימ"ש - אפשר לפנות לתובע בבקשה מיוחדת לסגור את התיק לאור הנסיבות, או לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להורות על עיכוב הליכים משפטיים (עיכוב שמשמעותו המעשית היא כמו סגירה של התיק, בתנאי שהנאשם לא יעבור עוד עבירות אח"כ).


עוד חיילותעוד חיפוש ותפיסהעוד קטינותעוד קנביסעוד רשומות פליליות • [בחזרה]