Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
"לא בדיוק סמים"

מה קורה כשנתפסו בחיפוש חומרים שהם "לא בדיוק סמים", כמו למשל: זרעי פרג (Poppy)? האם יש בסיס להגשת תביעה פלילית נגד החשוד שאצלו נתפס החומר?1970-01-01

"הסמים המסוכנים" בחוק הישראלי הם החומרים הכתובים ברשימה שמופיעה כתוספת לפקודת הסמים המסוכנים. כל חומר שמופיע ברשימה זו (או תרכובת כימית שלו) הוא סם מסוכן. כל חומר שאיננו מופיע ברשימה הוא לא סם מסוכן ואין איסור להחזיק בו. בדוגמה שהבאנו, למשל, מדובר בזרעי צמח הפרג. זרעים אלה אינם מופיעים בתוספת הנ"ל ולכן הם לא סם מסוכן. לא ניתן להגיש כתב-אישום לבימ"ש על החזקת זרעים כאלה. חשוב לציין כי הנטל להוכיח שמדובר בסם מסוכן מוטל על התביעה. בדרך כלל, במשפטים על סמים, התביעה מגישה לתיק חוות-דעת של מומחה שבדק את החומר במעבדה ומצא שזהו חומר שמופיע ברשימה שבתוספת הנ"ל ועל כן הוא סם מסוכן.


עוד בתי משפטעוד חיפוש ותפיסה • [בחזרה]