Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
בקשה לסגירת תיק

אם נפתח למישהי תיק במשטרה על החזקה ושימוש בסם ואחרי שנה ויום עדיין לא הוגש כתב אישום לביהמ"ש - האם יכולה החשודה לדרוש את סגירת התיק?1970-01-01

לא, אלא אם היא קטינה (מתחת לגיל 18). לגבי קטינים קיימת הוראה מיוחדת בחוק הקובעת שהתביעה אינה יכולה להגיש נגדם כתב-אישום אם עברה שנה. לגבי בגירים אין הוראה דומה ובמקרים רבים מוגשים כתבי אישום על עבירות לאחר שנה, שנתיים ואפילו יותר.


עוד בתי משפטעוד רשומות פליליות • [בחזרה]