Home Home Sex Drugs Rocknroll
משהו חוקי אצל ברכה גולשת
הפעלת מאסר על תנאי

מה קורה אם מישהי שנשפטה על שימוש עצמי וקיבלה מאסר על תנאי נתפסת קונה 3 קילו גראס? האם ניתן להפעיל נגדה את המאסר המותנה?1970-01-01

מי שנתפסה קונה 3 קילו גראס תואשם בהחזקת סמים שלא לשימוש עצמי. זוהי עבירה חמורה יותר מאשר שימוש עצמי (העונש המקסימלי הקבוע לה בחוק הוא 20 שנות מאסר, לעומת עונש מקסימלי של 3 שנות מאסר לשימוש עצמי). הכלל הוא שניתן להפעיל מאסר על תנאי על עבירה חמורה יותר מאותו סוג (עבירת סמים). כלומר: מי שתלוי ועומד נגדו מאסר מותנה על שימוש עצמי - יכול שיופעל נגדו המאסר המותנה על עבירות של סחר, תיווך, שידול קטינים ועוד, ולא רק על עבירה של שימוש עצמי. עם זאת, אם בגזר-הדין הראשון (בו הוטל מאסר על תנאי) נכתב במפורש שהמאסר המותנה יופעל רק על עבירה של שימוש עצמי - לא ניתן יהיה להפעיל את המאסר על תנאי. אבל זה חריג ולרוב לא נכתב כך בגזרי-דין. בכל זאת, לא אבדה תקוותה של הקונה חסרת-המזל: אם היא אכן תורשע בבימ"ש על קניית והחזקת שלושת הקילוגרמים - היא תוכל לנסות לשכנע את ביהמ"ש להאריך את המאסר המותנה ולא להפעילו מיד. התוצאה תהיה שהיא לא תיכלא אלא תינתן לה הזדמנות נוספת.


עוד כמויותעוד רשומות פליליות • [בחזרה]