Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2001 רבוטקוא
תודרשיה ךירדמ :יזטסקא

םירקש ילב
תופטה ילב
תמאה קר
תוישעמ תוצע המכו

?גרוה (MDMA) יזטסקא םאה
?"יזטסקא ידמ רתוי" הז יזטסקא המכ
?רכממ יזטסקא םאה
?יזטסקא ירודכב םיצופנ MDMA םניאש םירמוח וליא
?יתינקש רודכה ליכמ המ תעדל רשפא ךיא
?עיפשהל רודכל חקול ןמז המכ
?תוביסמ ךלהמב ותמ "יזטסקאה תונברוק" בור המל
?םימ קיפסמ הז םימ המכ לבא ,תותשל בושחש םיעדוי םלוכ
?ןתש תריצע לש הרקמב םישוע המ
?םיינישה תניחט דגנ םישוע המ
?ןוכיס הזב שי םאה .םיבאכ שיגרמ אל ינא יזטסקא חקול ינאשכ
?יזטסקא םע דחי לוהוכלא םיתוששכ הרוק המ
?יזטסקא םע היגרנא תואקשמ לש בולישה יבגל המ
?תופורת םע רדתסמ יזטסקאה ךיא
?תמאה תא רמוא םא רצעמב ןכתסמ ינא םאה ?אפורל רמול המ .ח"היבל יתעגה
?יזטסקאמ עגפיהל הובג ןוכיסב אצמנ ימ
?שפנה לע יזטסקאל שי תוילילש תועפשה וליא
?יזטסקאב שומישה לש יאוולה תועפות תא תיחפהל רשפא ךיא
?ןוכנ הז .יזטסקאב םירבכע לער שי םימעפלש ונעמש
?היזרהל רוזעלו ןובאית תיחפהל לוכי יזטסקא םאה
בוטה רדסה ןעמל
םכלש תורעהל חותפ ךירדמה
רתאב יזטסקא לע םיפסונ םירמאמ
תורוקמ
תודות?גרוה (MDMA) יזטסקא םאה
רמוחהמ האצותכ ומרגנ אל "יזטסקאמ תוומ"כ תרושקתב ורדגוהש תוומה ירקמ בור
:םירחא םימרוג לש ףוריצמ אלא ,MDMA ,הלולגבש ליעפה
תושבייתה *
(לשמל ,לוהוכלא) םיפסונ םירמוח םע בוברע *
(לשמל ,בל תלחמ) ןכוסמ יתואירב בצמב יזטסקא תעילב *
(םימ תלערה) םימ ידמ רתוי תייתש *
דועו DXM, PMA ומכ ,םינכוסמ םירמוח ליכמש רודכ תעילב *


?"יזטסקא ידמ רתוי" הז יזטסקא המכ
,רודכב שי קוידב המ ררבל דואמ השק .תאזה הלאשה לע םכל הנעי אל אפור ףא
תרחא ביגמ םדא לכש שיגדהל בושח .םינונימ עובקל תורשפא םוש ןיא ןכל
.רודכב ובברועש םירחאה םירמוחל וא יזטסקאל


?רכממ יזטסקא םאה
:(tolerance) תולגתסה לש העפות תמייק לבא ,םסב תולת חותיפ לש ןבומב אל
םתא םא .רתוי הלודג תומכב ךרוצ שי לטסמתהל ידכו ,תשלחנ רמוחה תעפשה
המכ לש הקספה ושעתש יאדכ ,הז תא םכל השוע אל רבכ דחא רודכש םילגמ
היעבה תא רותפת ילוא עיגמ אל לוטוסהשכ םיפסונ םירודכ תחיקל .םישדוח
תורידת תא וניטקת אל םא תוריהמב תדרל ךישמת םכלש האנהה ךא ,רצקה חווטל
.שומישה

?יזטסקא ירודכב םיצופנ MDMA םניאש םירמוח וליא
םורגל בוט יוכיס ול שיש ,לועיש דגנ פוריסב ללכ ךרדב אצמנש רמוח) DXM
םע DXM לש בולישה .(לשמל הביסמ ,םימלוה אל םיאנתב חקלנ אוה םא בל ףקתה
ינש תא תחא תבב קרפל לוכי וניא דבכהש םושמ ,דחוימב ןכוסמ יזטסקא
ררועמ רמוח ,PMA אוה ףסונ ץופנ ביכרמ .הלערה רצוויהל הלולעו ,םירמוחה
.הילרטסואבו הפוריאב םיבר תוומ ירקמל םרג יזטסקא םע ובוברעש ,לוזו קזח
:תואבה תוינפהב יזטסקאב םינכוסמ םילער לע דוע אורקל ץלמומ
["ףייס סנאד"ב יזטסקא לש הדבעמ תוקידב]
["טסטיזיא" תוכרע]

?יתינקש רודכה ליכמ המ תעדל רשפא ךיא
.תדחוימ הקידב תכרעב שמתשהל איה םתינקש רודכה ליכמ המ ררבל הדיחיה ךרדה
PMA ,(דיפס) ןימטפמא ומכ םירמוח לש םתוחכונ תא תולגמה תוכרע יגוס המכ שי
אשונה לע דוע אורקל ץלמומ .טנרטניאה ךרד ןימזהל רשפא ןקלח תא .DXM-ו
:תואבה תוינפהב

[יזטסקאל הקידב תוכרע תריקס]
[ףייס סנאד לש הקידב תוכרע]

?עיפשהל רודכל חקול ןמז המכ
םכניאש רודכ םתינק םא .(האלמ ןטב לע) םייתעש דע (הקיר ןטב לע) העש יצח
.ךישמהל רשפא ,העש רובעכ רדסב לכה םא קרו ,הנטק הכיתח תחקל יוצר ,םיריכמ
.רודכ דוע תחקלו רהמל יאדכ אל ,םולכ םישיגרמ אל םתאו העש יצח הרבע םא
.ןמז רתוי תצק םכמצעל ונת

?תוביסמ ךלהמב ותמ "יזטסקאה תונברוק" בור המל
םא .ףוגה לש רתי תוממחתה איה יזטסקאב תולודגה תונכסה תחא .הרקמ אל הז
םוחל עיגהל יוכיס םכפוגל שי ,רורוויא לוטנו ףופצ ןודעומב םידקור םתא
תותשלו ריווא ףואשל הצוחה ואצ :ולצעתת לא ,םיקונח םישיגרמ םתא םא .ינלטק
.הזב םייולת םכייחש ןכתיי .םימ

?םימ קיפסמ הז םימ המכ לבא ,תותשל בושחש םיעדוי םלוכ
אל - (םיילרנימ םימ לש ןטק קובקב) העשב רטיל יצחכ תותשל יוצר דוקיר ןמזב
תוליעפל םיינויחה םיחלמה תומכ תא הדירומ ,םדה תא תללדמ רתי תייתש .רתוי
תוחיפנהשכ .(תקצב) חפנתהל ףוגה ירביאל תמרוגו ,בלה לש הניקת תילמשח
םתא םא :םהמ רהזיהל יאדכש םינמיסה .תינלטק תויהל הלולע איה ,חומל העיגמ
העיז תרוצב םימה תא טלופ וניא םכפוג לבא ,תותשל קיספהל םיחילצמ אל
.ריהב ןתש לש תולודג תויומכו

?ןתש תריצע לש הרקמב םישוע המ
קנע רות םע ןודעומ) החונ אל היצאוטיסה לבא ןיתשהל ךרוצ םישח םתא םא
תוקפאתה יכ ,היעבה ןורתפל בל תמושת תצק ושידקתש יאדכ ,(לשמל ,םיתורישל
רותפל רשפא ןתש תריצע לש םיבר םירקמ .םילוחה תיבל םכתא חולשל הלולע
םכמצעל וקרשת .ורהמת לא ,םיאתמ םוקמ ושפח ,הצוחה ואצ .טושפ זוכיר תרזעב
.רוזעל יושע הז .בורק םימ זרב וחתפת וא והשמ

?םיינישה תניחט דגנ םישוע המ
.ןמצעב םיינישה לש ךוכיחה תא ןיטקי הז .קיטסמ סועלל וסנ

?ןוכיס הזב שי םאה .םיבאכ שיגרמ אל ינא יזטסקא חקול ינאשכ
ותואש יזיפ בצמב םכמצע תא אוצמל םילולע םתאו ,באכ תושוחת תיחפמ יזטסקאה
ולפט - םכל קיצמ תצק והשמ םא .וידעלב תוקד שמח וליפא םילבוס םתייה אל
תחת לבא ,ונל חלוש ףוגהש םיתותיאהמ םלעתהל ץלמומ אל .ידיימ ןפואב היעבב
.ךכל עדומ תויהל בושחו ,םישגרומ םניא טעמכ םה יזטסקא תעפשה

?יזטסקא םע דחי לוהוכלא םיתוששכ הרוק המ
םגש עודי .רתויב לודגה ןוכיסה תא ומצע לע חקול םיינשה תא בברעמש ימ
.ינלטק תויהל לוכי יזטסקא םע ולש בולישה ןכל ,תושבייתהל םרוג לוהוכלאה
םירקחמ קיפסמ אשונב ושענ אל ןיידע ,הזה בולישה לש םיברה תונברוקה תורמל
םוש םע בברעל רוסא לוהוכלאה תאש שיגדמ ריפש לארשי גולוקיסקוטה .םייעדמ
םע אלש יאדוובו ,(ןיאורה וא ןיאקוק יד.סא.לא ,הנאוחירמ ללוכ) רחא םס
לכות אל ללכ ךרדב תיגולותפה הריקחה ,ריפש רמוא ,תוומ לש םירקמב .יזטסקא
הלאכ םירקמ .םדהמ תוריהמב םלענ אוהש םושמ ,לוהוכלאה תובקע תא רתאל
."יזטסקאמ תוומ"כ םימשרנ

?יזטסקא םע היגרנא תואקשמ לש בולישה יבגל המ
.םימעפל םהילא הוולתמש לוהוכלאה םע אלא ,היגרנאה תואקשמ םע אל איה היעבה
תא שבשמ (היגרנא תואקשמב תולודג תויומכב םייקש) רכוסו לוהוכלא לש בוליש
לוהוכלא + היגרנא הקשמ + הטסקא לש בולישה .ףוגב םילזונה תגיפס ךילהת
.הטסקא םע יקנ לוהוכלא תייתשמ רתוי וליפא ןכוסמ

?תופורת םע רדתסמ יזטסקאה ךיא
םיילפכ לפכ רהזיהל יאדכ הז ללגב אקוודו ,אשונה לע םירדוסמ םירקחמ ןיא
תא לידגהל לולע הרגאיו םע יזטסקא בוברע יכ םיריהזמ םיחמומ .בברעל אלו
.בל ףקתהל ןוכיסה

?תמאה תא רמוא םא רצעמב ןכתסמ ינא םאה ?אפורל רמול המ .ח"היבל יתעגה
םא הלאשה .ליעי לופיט לבקל ידכ ,המכו םתחקל המ םיאפורל רפסל דואמ בושח
לש םדיקפת" .םכלש םייחה תובישח תמועל תילוש איה הרטשמל וחוודי םיאפורה
(םילערל החמומ) גולוקיסקוט ,ריפש לארשי רמוא ,"םייח ליצהלו לפטל םיאפורה
לש םירקמב הרטשמה תא קיעזהל אלו" ,רטנס לקידמ הילצרה לש הדבעמה שארו
ןוימה ירדח בורב" :הלוחה תויוכזל הדוגאה ר"וי ,סקרמ הנידע ."םימסב שומיש
תוריבע לעו ,םיניטק דגנו החפשמב תומילא ,םיכרד תונואת לע הרטשמל וחוודי
."שמתשמב קר עגפש םימסב שומיש לע אל לבא ,הלוחהמ ץוח םיעגפנ דוע שי ןהבש

?יזטסקאמ עגפיהל הובג ןוכיסב אצמנ ימ
םע םישנא ,םדה ץחל תא הלעמ יזטסקאה יכ ,בלל תורושקה תויעב םע םישנא
,םהל חלוש ףוגהש (קנחמ תשוחת) הרהזאה ינמיסמ םלעתהל םילולעש ,המתסא
ןבומכ .רתוי דוע התוא שילחמ יזטסקאה יכ ,השלח תינוסיח תכרעמ םע םישנאו
.םה םג קיזהל םילולע ,ליכהל יושע רודכהש םירחא םירמוחש

?שפנה לע יזטסקאל שי תוילילש תועפשה וליא
ינטלוק רפסמב הדירימ עבונש ,ינילק ןואכידל םורגל לולע רידס שומיש
,ןובאיתה לע םג עיפשמו ונלש חורה בצמל יארחא ןינוטורסה .חומב ןינוטורסה
ירחא תוששואתה תפוקתל קוקז ףוגה קר אל .דועו הנישה ילגרה ,ינימה רציה
.ידמ ףוכת היהי שומישה םא הסמעמב דומעת אל שפנה םג .יזטסקא תליטנ


?יזטסקאב שומישה לש יאוולה תועפות תא תיחפהל רשפא ךיא
רוזעל ידכ .השלח םכלש תינוסיחה תכרעמהשכ וא םישושת םתאשכ הטסקא וחקת לא
רשפא ןואכידב .ירחאו ינפל ןימטיו-יטלומ תחקל רשפא םירסוח םילשהל ףוגל
בצמל םיאלפ ושעי טרופס לש תוקד 20-30) תיזיפ תוליעפ תרזעב םחליהל תוסנל
.(םכלש חורה


?ןוכנ הז .יזטסקאב םירבכע לער שי םימעפלש ונעמש
תלולג דנלוה תרטשמ האצמ 2001 ראוניב .ולאכ תולולג ואצמנ אל לארשיב
תגירהל רמוחכ םיתעל שמשמש ,ןינכירטס לש םרגילימ 8 הליכהש (!) תחא יזטסקא
.םרגילימ 20 איה םדאל תינלטקה ןינכירטסה תומכ .םירבכע

?היזרהל רוזעלו ןובאית תיחפהל לוכי יזטסקא םאה
שומישל םיאתמ אל לבא ,תועש המכ ךשמל ןובאיתה תא תיחפמ ןכא יזטסקאה
תופורתמ שרדנכ ,ףיצר ןפואב ותוא תחקל רשפא יאש םושמ רקיעב ,היזרה תלולגכ
ןמ רודכב םיצירממה םירמוחה .(ןואכידב םינכתסמ לבא ,רשפא רמולכ) היזרה
רתוי אל לבא ,תכשמנ העפשהה דוע לכ תוירולק רתוי ףורשל םכל ומרגי םתסה
.הזמ

בוטה רדסה ןעמל
עדימ תגצה אלא ,יאופר ץועיי םושמ הז ךמסמב ןיא .תואירבל קיזמ יזטסקא
יכ ועד .ד"וע וא אפור םע ץעייתהל יוצר דימתו הצממ וניא עדימה .רוביצל
וניא הז ךמסמ .םידבכ םישנוע םדיצבו םייקוח םניא םהב שומישו םימס תקזחא
שומישמ האצותכ םימרגנה םיקזנה תא ןיטקהל דעונ אלא ,םימסב שומישל דדועמ
.םייולג תורוקממ ףסאנ רמוחה לכ .הז

םכלש תורעהל חותפ ךירדמה
רקחמב תובוגמ ויהיש יוצרו) תוניינעמ תונחבא וא תוראהו תורעה םכל שי םא
.םאתהב ךירדמה תא הנשא ,ךרוצ היהי םא .ךכ לע יל רפסל םינמזומ םתא (יעדמ
[ילא ובתיכ]

רתאב יזטסקא לע םיפסונ םירמאמ
אל .יזטסקא לע םירמאמ טעמ אל רתאה לש םימסה רודמב ורבטצה תונורחאה םינשב
לע רמוח דוע םישפחמ םתא םא לבא ,ךירדמה לע הזה עדימה לכ תא סימעהל יתיצר
:האבה הינפהב ותוא ושפח ,אשונה

[םימסה רודמב יזטסקא לע םיפסונ םירמאמ]


תורוקמ
[ Dance Safe ]
[ Rave Safe ]
[ ecstacy.org ]


תודות
הכימתה לע דורמנל
בוציעה לע יקסרינל
סופדה תיבל םינופלטה לע לגיסל
תובוטה תוצעהו עדימה לע "קורי הלע"מ טלבנדלוג ינדו לטכו זעובל
פיטה לע "ןאוו גיב"מ קדנס ימולשל
ןייטצמה דכנה סרפ הכוז ,"םוה טיווס"מ ןיטסויל
הלוחה תויוכזל הדוגאה ר"וי ,סקרמ הנידעל
ריפש לארשיל


XTC leaflet