Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2000 ץרמב לארשיב ךרענש םירקאהה סנכ לגרל "םישנא"ב םסרופ
תמ רקאה ,בוט רקאה

ותפוגש ינפל חצפל ןורט ינמרגה רקאהה חילצהש תודוסה ויה המ
םירמוא CCC םירקאהה ןוגראל וירבח ?ןילרבב רעיב היולת האצמנ
וב הארש והשימ ידי לע חצרנ ןורטשו ,תמיובמ תודבאתהב רבודמש
תילארשיה הרבחה יפלכ תינפומ תועבצאה תחא .םיקסעל יתימא ןוכיס
םולשתב היזיוולט ירודישל הנפצה תויגולונכט תקפסמש ,NDS

[2] 1 דומע ךירבחל י/רפס ?תינהנ
 
Tron
?תודבאתה וא חצר .ןורט

קינטימ ןיווקו הלוק ,הציפ

הנושארה םעפה אוה Y2Hack םירקאהה סנכ
םישגפנו םידגאתמ םילארשי םירקאהש
,קוחה ישנא ינפב םג חותפ םוקמב ,יבמופב
םידבכ םיפוג ראשו החטבאה תורבח
םש הרואנ החחוש סנכה לגרל .םינגרואמו
סנכה לש היחה חורהו תנגראמה ,לואש
ןיווק ,םלועב םסרופמה רקאהה םע ,לארשיב
הדיעו תחיש ותיא ןגראל ןויסינב ,קינטימ
.סנכה ךלהמב ואדיווב

,הנשמ תוחפ ינפל אלכהמ ררחושש ,קינטימ
לע טפשנ ,םינש עבראכ לש הבישי ירחא
ןייפמק .היח הדגאל ךפהו בשחמ תוריבע
תירבה תוצראב להנתה ורורחש ןעמל יקנע
ררחושמ אוה תעכו ,טנרטניאה בחרמב רקיעבו
.הבוטה תוגהנתה תוכזב יאנת לע

ררחושמ אוהשכ וישכע שיגרמ קינטימ ךיא
?אלכהמ

םירסוא ולש רורחשה יאנת .המ עדוי ימ אל"
שיש תומוקמב רקבל וא בשחמב תעגל וילע
אכודמ יד אוה .התפתי אלש ידכ ,בשחמ םהב
וינפב ריכזהל יל אצויש םעפ לכב .הזמ
ול יתכרדש תלצנתמ ינא ליימ-יא וא בשחמ
."תולביה לע

הדיעווה תחישל ךרדב םיישק ךילע ומירעה
?ותיא

הבש הדיחיה הרוצה .ךבוסמ יד היה הז"
הדיעו תחיש ךורעל םירושיא לבקל ונחלצה
ךותמ םייקתת איהש חיטבהל התיה ,ואדיווב
דויצ לש תיאקירמא תשר ,kinko לש ףינס
אצי אל הז רבד לש ופוסב .ידרשמ יתורישו
."הליגר ןופלט תחיש ותיא ונמייקו ,לעופל

Kevin Mitnick
םמעושמו אכודמ .קינטימ

םינשב בשחמב תעגל וילע רסאנש םדאכ
הרוקש המב ןכדועמ אוה המכ דע ,תונורחאה
?םויה

ירותפכ לע ץחול אוה .תעדל השק תצק"
ינאש המ לכ הז ,הנה :יל רמואו ןופלטה
ותסנרפל דובעל לוכי אל אוה .תושעל לוכי
עגרכ יח אוה זא ,םמעושמ דואמ אוהו
אצי הככ .םימורופ ינימ לכב תואצרהמ
לומ דובעל םואתפ ךירצ לודגה פורטנזימהש
בוזעל וילע םירסוא ולש רורחשה יאנת .להק
.תובורקה םינשה שולשב תירבה תוצרא תא
ותוא לואשל םידמוע ונחנאש תולאשה תחא
רשפאשכ ,הנש יצח דועב הרקי המ איה סנכב
היזיוולטה ךרד תונכות ליעפהל היהי
סינכהל וילע ורסאי םאה .ןופלטהו
."?התיבה היזיוולט

םיקהל לארשיב םירקאהה לש ןויסינ אוה סנכה
?תימוקמ היליהק םמצעל

תחטבא לש תיקנע תיישעת שי לארשיב .ןכ"
אל םויה דע לבא ,םירקאה ןומה םגו עדימ
םוש אלו םהיניב םימוזי םיעגמ ויה
תוליעפה תא ךישמנש הווקמ ינא .תונגראתה
."סנכה ירחא םג
םע לייטל ןילרב בשות אצי 98 תנש רבוטקואב 22 תבש םוי ירהצב
ןיתשהל ולש בלכה רחב ודילש ץעהמ ,ותמהדתל .קראפל ובלכ
תורמל .ותרוגחב יולת היהש ,ריעצ רוחב לש הפוג הלשלתשה
.עקרקב הילגר יתשב העגנ הפוגה ,היילתה

סירוב היה הז .הפוגה התיה ימ לש תולגל בר ןמז חקל אל הרטשמל
לש טרס רוביג םש לע) "ןורט" יוניכב רתוי עודיה ,'ץי'צירולפ
השימח ותיבמ םלענש ,ןילרב בשות 26 ןב רקאה ,(1982 תנשמ ינסיד
היינמרג םאו יטאורק רגהמ לש דיחיה םנב ,ןורט .ןכל םדוק םימי
ירחא ותיבמ רבוטקואב 17-ב אצי ,דחיב ורג וא ואשינ אל םלועמש
הז המל) יטגפס רקיעב הללכש ,ומא ול הניכהש םיירהצ תחורא
ידכ יתנוכשה ראודה דרשמל ךלה אוה ,עובש לכב ומכ .(וכח ?בושח
אוה .םוקמ תברקב הררוגתהש ,ותבס רובע היסנפה תבציק תא איצוהל
ךשמ ,טמוטואל ותבס לש יטנגמה סיטרכה תא סינכה ,ראודל עיגה
.ויתובקע ומלענ זאו ,הל ועיגהש קרמה 500 תא םשמ

- דחוימב לודג תווצ ןורט לש ותומ תריקחל התצקה ןילרב תרטשמ
:תצרחנ הנקסמל העיגהו - םיבשחמ יחמומ המכ דועו םירטוש הנומש
אוה המב ועדיש ,וירוהו ןורט לש וירבח לבא .תודבאתהב רבודמ
סירוב" .תאזה העיבקה תא לבקל םיברסמ ,ותומ ינפלש םינשב קסע
רדענ אל םלועמו בוט דלי היה אוה .דבאתמ היה אל ןפוא םושב
,"'דואמ ןימא'כ ותוא וראית םירטושה וליפא .עידוהל ילב תיבהמ
אשנ אוה" .ןילרבב תועיסנ תונכוס להנמ ,(52) וביא ויבא רמוא
אל ותומלעיה ןמז לכ ךשמב לבא ,ולש ירלולסה ןופלטה תא ותיא
עינמ ול היה אל םגו תודבאתה בתכמ ריאשה אל אוה .שומיש וב השע
.השעש המ קוידב הזו ,ראודל ץפוק אוהש ולש אמאל רמא אוה .עודי
.הילא ותוא ריבעהל קיפסה אל לבא ,ותבס לש ףסכה תא חקל אוה
,הקירפא םורדב לויטל תאצל ןווכתה ןימזה רבכ אוה ,הזמ ץוח
."הסיט יסיטרכ ומצעל ןימזה רבכו

ןלהל) "באלק רטויפמוק סואכ" םשב םירקאה ןוגראב רבח היה ןורט
רבכ לעופ CCC .סנכה לגרל ץראל ועיגה ויגיצנמ המכש ,(CCC
דסממהו רוביצה ברקב ןפוד תאצוי תונימאל הכזו םינש 18
ונחנא םאש בצמל ונעגה לבא ,םינש הברה ונל חקל הז" .םיינמרגה
,"ךפיהל אלו ,תרחא חכוהש דע ןוכנכ לבקתמ אוה ,והשמ םירמוא
.ןוגראה ירבחמ דחא רמוא

תימשר הרהצה ןוגראה םסריפ ,ןורט לש ותפוג תאיצמ ירחא םיימוי
הרטשמה .חצר ןברוק אוה ןורט םשב עדונש CCC-ה רבח" :אשונב
ןורט .תאזה העדל םיפתוש אל ונחנא לבא ,תודבאתהב רבודמש החינמ
תא חצפל ןויסינהו ,הפוריאב רתויב םיקירבמה תוחומה דחא היה
.תחא םעפ קוחה לע רובעל ול םרג םינוש םירישכמ לש םהיתודוס
.ןוגראל ףרטצהו שדח ףד חותפל טילחה אוה הזה ןויסינה ירחא
תויעב ול םימרוג ויה אלש םיטקיורפב ףתוש היה אוה ,זאמ
תא ורקחי ןילרב תרטשמו תונותיעהש םיווקמ ונחנא .תויטפשמ
."קמועל אשונה

הרמא ,"דבאתה סירובש וחיכוה הריקחהו תוומה רחאלש החיתנה"
רמואש המ ,ישילש םוי היה רעושמה תוומה ךיראת .ןילרב תרטשמ
ולש ירלולס ןופלטה ,וקנרא .םלענש ירחא םימי השולש תמ ןורטש
תומילאל וא דושל ןמיס לכ אצמנ אלו ,וילע ויה אתבסה לש ףסכהו
רבודמש החטבב רמול רשפא" .קנח התיה תוומה תביס .וילע הלעפוהש
ותומ תא רקחש תווצה שארב דמעש ,םואבסק סמות רמא ,"תודבאתהב
הרקמ הזש הדומ ינא לבא ,חצר לש תודשחל םוקמ ןיא" .ןורט לש
.םואבסק רמא ,"ןואג היה שיאהש קפס ןיא .רזומ דואמ

ול התיה .קנע ינוגראו תורבח הברהל תורצ הברה השע ןורט ,רקאהכ
הנפצה תוטישלו םימכח םיסיטרכל רושקש המ לכל תדחוימ היססבוא
בבש תא תונשל חילצהש הפוריאב ןושארה רקאהה היה אוהו ,חונעפו
םיסיטרכל םתוא ךופהלו ,ירוביצ ןופלטל םיסיטרכב עבטוהש בשחמה
.ןבומכ םניחב ,תרזוח הניעטל םינתינש

GSM-ה בבש יכ חיכוהש , CCC ןוגרא לש טקיורפ שארב דמע םג אוה
ךיא הארה ןורט .םירקאה ינפמ חוטב וניא םיירלולסה םינופלטה לש
,רחא יונמ לש ונובשח לע תוחיש בונגלו הלאכ םיבבש לפכשל רשפא
.ירשפא וניא רבדהש ,ןבומכ ,הנעט תרציימה הרבחהש תורמל

הזת בתכ אוה ןילרבב בשחמה יעדמל טנדוטסכ וידומיל תרגסמב
ךופהתש הרוצב םינפצומ תויהל םילוכי ISDN יווק יכ החיכוהש
דואמ הנימזו הלוז הטיש חתיפ ףאו ,תותיצ ינפמ םיניסחל םתוא
לכב הנפצהל רשקב תויקוח תויעב הברה שי ,עודיכ .תאז תושעל
לע רתוול השש אל הלשממ ףא .הקיטילופל תורושק ןלוכו ,םלועה
.היחרזאל ןיזאהל תלוכיה

הברה ואר אל הינמרגב (Pay Per View) "המניס םוה"ה תורבח םג
בבשה תא תונשל חילצה אוה ותומ ינפל םישדוח המכ .ןורטמ תחנ
ןוגרא ךרד ,יבמופב ףשחו ,יתיבה ריממבש םיטרס תנמזהל שמשמה
.םניחב הלאה םיטרסב תופצל תורשפאה תא ,CCC

ילארשיה רשקה

NDS תרבח ןורט ירחא הרזיח ותומ ינפל םייתנשכ
תקלחמ שארבו םילארשי ידי לע המקוהש ,(סמטסיס לטיגיד וינ)
.300 וק תשרפ רוביג ,קזח ןבואר רשאמ רחא אל דמוע הלש ןוחטיבה

תכיישו ,םולשתב הייפצל תוכרעמ חותיפב ,ראשה ןיב ,תקסוע NDS
סדנהמ היה אוה" .קודרמ טרפור לש םיקסעה תצובק ,"פרוק זוינ"ל
1,000 הקיסעמש ,הרבחה תרבוד ,דליפ טוגרמ הרמא ,"הלועמ ינכט
,םיפוצה רהב תנכוש הלש חותיפה תקלחמו םלועה יבחרב םידבוע
וילא ונינפו ,םירשכומ םישנא םישפחמ דימת ונחנא" .םילשורי
םע הלש ןורחאה רשקה ,דליפ ירבדל ."ץעויכ וקיסעהל הנווכ ךותמ
.ותומ ינפל םישדוח השולש ,ינויב היה ןורט
התיה אלש תועומש תשורח םויה דע תבבותסמ ןורט לש ותומ ביבס
לכ ,לכ םדוק ."הלפאב םיקית" לש תויצריפסנוקה חור תא תשייבמ
תויעבה תא רמש אלש ,חותפ םדא היה אוהש ןעוט ותוא ריכהש ימ
ריבס ,וירוהו וירבח םינעוט ,ןואכידב היה אוה םא .ומצעל ולש
.ךכ לע םיעדוי ונייהש חינהל

דואמ ןויב יתורישש גוסהמ ,שיגר דואמ םוחתב קסע ןורט"
םיניינעתמל הבע זמר םואבסק רקוחה ןתנ ,"וב םיניינעתמ
הדובע תועצה המכ לביק אוה ותומ ינפל" .חצרה תיירואיתב
."תימואלניבו תוינמרג תורבחמ

.ןוגראל ותוא איבהש שיאה היהו ןורט תא בטיה ריכה ,סנכה לגרל לארשיל עיגהש CCC רבוד (28) ןוגמ רלומ ידנא
ןיב ןיחבהל עדי אל אוה" .םירקאהה תוברת לש םילפאה םידדצהמ קחרתהל הסינש םימת רוחב היה ןורט ,וירבדל
."רחא רבד םושב ןיינעתה אלו ולשמ םלועב יח אוה .יתימאה םלועה ןיבל תילאוטריו תואיצמ
תרבח ,םוקלט השטיוד הרצייש שידח םכח סיטרכ ונממ תחקל ידכ ירוביצ ןופלט יביססבואה ןורט ץפינ דחא םוי
םשב רבעשל יאפיח אוה םוקלט השטיוד ל"כנמ ,בגא) יאנת לע םישדוח הרשע לביקו טפשנ אוה .תינמרגה םינופלטה
."ולש בשחמה תא וחקל םהש היה ותוא ףירטהש דיחיה רבדה" ,רלומ רמוא ,"רצענ אוהשכ" .(רמוז ןור

Tron's computer
הרטשמה ידי לע םרחוהש ,ןורט לש בשחמה

םיליזמ םיקפקופמ םיפוג המכש הדבועש ירמגל רע היה אוה .בשוח רלומש הממ םימת תוחפ תצק היה ןורטש הארנ לבא
םינעטנש ןופלט יסיטרכ רוציימ ןוה תושעל רשפא .CCC ןוגראב וירבח לש תודובעהו ולש םיעוציבה הארמל ריר
קוסיעהש עדי םג אוהו ,ךיא עדי ןורט .םתוא רצייל ךיא עדת קר םא ,םילבכ יריממ לש םיבבשמ וא ,הלבגה ילב
(אבה דומעב ךשמה) ...םינכוסמ תומוקמל ותוא חקול הלאה םימוחתב ולש
 
[2] 1 דומע ךירבחל י/רפס ?תינהנ