Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2003 טסוגוא
לכה ינפל תוחיטב

םימס אשונב ךוניחו םימס ,רעונ ינבל תיתואיצמ השיג
םע רבדל ךיא איה םימסל הרושקה הרבסהב קסועש םדא לכ תודירטמש תולאשה תחא
קר וא םתוא ועיתרי םימסה לש תויארונה תועפשהה לע םירופיסה םאה .רעונה
ורציי אקווד וא ,םתוא ודיחפי םידבכ םישנוע םאה ?תוסנתהל םתוא וכשמי
קזנה תא םמצמצל דציכ םירבסה םאה ?שמתשהל םיזעמ ןכש הלאל ילוק יומיד
?שומישל היצמיטיגלכ רעונה ידי לע ולבקתי םימסב שומישמ
הערל שומיש תעינמל ימואלה ןוכמה ,NIDA םעטמ תרקוחכ התדובע תונש 18-ב
,ןיאקוק-קארק) םימסה םוחתב םינוש םיאשונ םואבנזור השרמ ר"ד הרקח ,םימסב
ליגל ועיגה הידלישכ לבא ,(םירוכמב לופיט יכרדו ןיאורהל תורכמתה ,יזטסקא
'99 תנשב .הרובש תקוש לומ הדמע איה םג ,90-ה תונשב םש יא ,תורגבתהה
סיסבה תא ,"'תימסדניל" יאמצעה רקחמה ןוכמב םויה תדבועש ,םואבנזור השביג
.םויכ תוגוהנה רעונל הרבסהה תוטישל הביטנרטלא עיצמה ,םכינפלש ךמסמל

המדקה
םלעיי םימסה אשונש יתיוויק תורגבתהה ליגל ועיגה ידלישכ ,םיבר םירוה ומכ
(Abuse) הערל שומישל תיחמומכ לבא .םהמ וענמיי טושפ ילש םידליהו םסק ךרדב
םימסב הערל שומיש תעינמל ימואלה ןוכמה ידיב ונמומ הירקחמש ,םימסב
תואצוה תורמל .היזטנפ איה תאזה הלאשמהש יתעדי ,90-ה תונשב םאכו ,(NIDA)
םייתלשממ םירקס ,ב"הרא ימוחתב םימסב שומיש תעינמ לע םירלוד ידראילימ לש
.ןוכיתה תא םימייסמ םהש ינפל םימסב םיסנתמ רעונה ינב בור יכ םיארמ
זוחא 53.9 ,(Monitoring the future survey) 2001 תנשב ךרענש רקס יפל
לש יהשלכ הפוקתב םייקוח אל םימסב וסנתה ןוכיתב תוהובגה תותיכה ידימלתמ
םסב ושמתשה זוחא 25.7-ו ,הנורחאה הנשב םסב ושמתשה זוחא 41.4 .םהייח
.ףלוחה שדוחב
םבור ,לזמה הברמלו ,שדח והשמב תוסנתהל ידכ םימסב םישמתשמ רעונה ינב בור
רעונ ינב םתואל תגאוד ינא ,ןיידע .עגפיהל ילבמ תורגבתהה ליג תא םירבוע
םע םיקיזמ תוגהנתה יסופד םיחתפמש הלא ,הטילשמ םיאצוי םהלש תונויסנהש
.הביבסה תאו םמצע תא םינכסמו םימס
יביסנטניאו רקי ןייפמקל ,ידוסיה רפסה תיב זאמ ,ופשחנ םויה לש םירגבתמה
העינמה תוינכותב "םימסל אל רמול קר" בושו בוש םהל ורמא אל םאה .םימס דגנ
תושעל םילוכי ונחנא ,ללכב םא ,המ ?םיבישקמ םניא םה עודמ ?רפסה יתב םעטמ
הליעי הרוצב םיריעצה תא ךנחל ,םירומו םירוהכ ,ונא םילוכי דציכ ?הזל רשקב
?תישיאה םתוחיטב תא רפשל ידכ תושעל םילוכי ונחנאש והשמ שי םאה ?רתוי
,םיחמומ םע יתצעייתה .תופיחדב וללה תולאשל תובושתה תא לבקל יתיצר ,םאכ
תא ,םימס אשונב ךוניחה תא םג יתנחבו ,םיריעצ םישנאו םירוה ,םירומ ללוכ
רקבל הנווכ יל התיה אל .ויבגל תומייקה תוכרעהה תאו ,ולש הירוטסיהה
ןהב רסח המ ררבל יתיצר .ךפיהל .םימסב שומיש תעינמל תויפיצפס תוינכות
יתיוויק .רתוי הליעי הרוצב םימסל תורושקה תויעב עונמל םילוכי ונא ךיאו
.רפס יתב לש םילהנמלו םירומל םג ומכ ,םירחא םירוהל רוזעל
וצפוה ,'99 תנשב ,"תמדוק תוחיטבה" לש הנושארה הרודהמה תא יתאצוה זאמ
לכב תואירבו ךוניח תודסומו םידיחי ןיב ךמסמה לש םיקתוע ףלא 30-מ רתוי
םירומ ,םירוה תואמ םע יתרבידו תואצרה תורשע יתאשנ ,ףסונב .ב"הרא תונידמ
תנשב האציש ,םכינפלש הרודהמה תא שבגל יל רזע םהלש קבדיפה .רעונ ינבו
.2002

םימס אשונב ךוניח לש תויגטרטסא
לש ןווגמ שי .הנש האממ רתוי רבכ ב"הראב םייק םימסב שומיש תעינמל ךוניח
הדחפה לש תוקיטקטמ - םימסב שומישמ ןיטולחל ענמיהל םיריעצ עונכשל תוטיש
תורזנתהל תופיטמה תוינכות לש ןתוטשפתה ףא לע .תוענמיה לש תוקיטקט דעו
.תוחלצומ תמאב ,ללכב םא ,תוינכות וליא תעדל השק ,תטלחומ
רתויו ,םייקוח אל םימס םיסנמ הקירמאב ןוכיתה ידימלת ללכמ תיצחממ רתוי
,תורכמתהו שומיש ,תוסנתה ןיב לדבה שיש םיעדוי םה .לוהוכלאב םישמתשמ ךכמ
םג אוה תורגבתהה ליג .םירחאב שומישל ליבומ חרכהב אל דחא םסב שומיששו
.םינוכיס םיחקולו םישדח םירבד םיסנמ הבש הפוקתה
תודקמתמ םימסב שומיש תעינמל תולבוקמה תויכוניחה תוינכותה ,ןכ יפ לע ףא
:םייתייעב םיסותימ לע תוססבתמ ןהו תטלחומ תורזנתה לש םירסמב רקיעב
.רעונה תוברתמ קלח הניא םימסב תוסנתה :1 סותימ
םימסב הערל שומיש ומכ רבד ותוא אוה (Drug use) םימסב שומיש :2 סותימ
.(Drug Abuse)
.ןיאקוקו ןיאורה ומכ םימסל הציפק שרק איה הנאוחירמ :3 סותימ
.םימס תוסנלמ םיריעצ עיתרת םינוכיסה רואיתב המזגה :4 סותימ
ונחנאש ומכ קוידב ,לוהוכלאבו םימסב שומיש לע םמצעב םיטילחמ רעונ ינב
אל ונחנאש ןוויכמ ךא .תויתוטש תויועט םימעפל םישוע םה םג ,ונומכ .ונישע
אוצמל םיכירצ ונחנא ,ןמזהמ זוחא 100 םהילע ןגהל ידכ םש תויהל םילוכי
םירוהכ ונלש תוירחאה .ונתחגשה תחת םיאצמנ אל םה רשאכ םהב חוטבל םיכרד
םה רשאכ םיבאשמו תבשק ןזוא םהל תתלו גולאידב םיריעצ ברעל איה םירומכו
.ונתרזעל םיקוקז
הז ינטשפ דעיש הארנ ךא ,םימסב שומישמ ורזנתי ונלש םידליהש םיפידעמ ונלוכ
ברקב קזנה רועזמל ךוניח רסח ונלש םייחכונה םיצמאמב .הגשה רב וניא
תויעבו םימסב עובק שומיש עונמל ידכ ."םימסל אל םירמוא" םניאש םידימלת
היגטרטסא םיכירצ ונחנא ,םימס םיסנמש רעונ ינב לצא םימסב שומישמ תועבונה
.תויופידעה רדס שארב תוחיטבה תא הדימעמש תיפולח
םיאשונ םע דדומתהל רעונה ינב לש םתלוכיב ריכהל םיכירצ םייכוניחה םיצמאמה
,ןימא עדימ קפסל תוינכותה לע .םנוחטב תא וחיטביש תוטלחה לבקלו םיבכרומ
הדימ לש תובישחה תא שיגדהלו ,םימסב הערל שומישו םימסב שומיש ןיב ןיחבהל
לע שגד םישל ,םינוש םיאליגל תומאתומ תויהל תוכירצ תוינכותה .טסקטנוקו
.יעדמו יביטקייבוא בותכ רמוח קפסלו םידימלתה תוברועמ

?תוליעי ןה םאה :םויכ תומייקה תוינכותה
ומכ ןנכותב וזמ וז דואמ תונוש םימס יאשונב תומייקה תויכוניחה תוינכותה
זאו תמיוסמ תינכות ץמאמ רפסה תיב ללכ ךרדב .ןהיתויולעבו ןתוכיאב םג
תוגיצמה תוינכות שי .תינכותה תרבעהל ץוחבמ םיחמומב וא ולש תווצב שמתשמ
ירפסו םירטסופ ,תוקבדמ םיקלחמ ןהבש תורחאו ,ואדיו תרזעב אשונה תא
תוינכותב בלתשהל ודעונ תורחאו ,ןמצע ינפב תודמוע תוינכותהמ קלח .תוליעפ
תודועתו תוצלוח םיקלחמש םיכנחמ שי .עדמ וא תואירב יאשונב םידומיל
תא םידדועמו םויס יסקט םימייקמ םירחא ;תינכותה תא ומייסש םידימלתל
.םימסב שמתשהל אלש בייחתהל םידימלתה
ןבור .םימסב שומיש לש תוילילשה תוכלשהה לע עדימ תוקפסמ תוינכותה לכ
בורש םידימלת תודמלמ תוינכותה בר .בוריס וא תוענמיה לש תויונמוימ תודמלמ
לבוקמ אל הרבחבשו תיתרבחה המרונה איה תורזנתהש ,םימסב םישמתשמ אל םישנאה
.םימס תוסנל
"םימסל אל םירמוא" תוינכותל 80-ה תונשב התצקה ב"הרא תלשממש לדגומ ןומימ
תודדועמ רשא ,תובר תושדח תוינכות לש ןמושייו ןחותיפל איבה (Just Say NO)
תויביטקפא ,ללכב םא ,תוינכות וליא תעדל דואמ השק .תטלחומ תורזנתה לש רסמ
התיכל םעיגה דע ,םידימלתה בורש םיעדוי ןכ ונחנא ךא ,םימסב שומיש תעינמב
?קתנה עבונ הממ .לוהוכלאו םימס תוסנל םיכישממ ,ב"י
םימס אשונב תויכוניח תוינכות םא תעדל רשפא יא יכ םינעוטה םירקוח שי
לש סחיה תא דודמל םיגהונ - ידמ םייחטש הכרעהה ילכש םושמ תויביטקפא
סחילש הארנ ,רעצה הברמל .ומצע םימסב שומישה תא םוקמב םימסל םידימלת
העפשה טעמ שי תומדקומה תורגבתהה תונשב וא תודליה תפוקתב םימס יפלכ רצונש
תוביסה לע ודמלש המ תא םלקדל םייושע ןוכית ידימלתו ,תוידיתע תוטלחה לע
תושיגדמ תומיוסמ תוכרעה ,ףסונב .םהב שמתשהל תאז לכב ךא ,םימסמ תורזנתהל
תומלעתמו ,םימסב שומיש תעינמל תוינכותה לש תויבויחה תואצותה תא ידמ רתוי
.תויביטקפא ןניא ןה יכ תוארמה תוכרעההמ
שומיש ןיב לובגה תא תושטשטמ ןה ;רורב אל רסמ תוחלוש תומייקה תוינכותה
העטומ עדימ תודדועמ ,הדחפה לש תוקיטקטב תושמתשמ ,םימסב הערל שומישו
.הזה בזוכה עדימה תא םיקפסמש םירומו םירוה לש םתונימא תא תורערעמו
לש םתופשחיהמ תומלעתמ תטלחומ תורזנתה לש תוינכות ,ידמ תובורק םיתיעל
.םיריעצה לש תיתועמשמ תוברועמ רוציל תוחילצמ ןניאו ,םימסב שומישל םיריעצ

םיברועמ םירסמ
זיגפמ יברעמה םלועה ,םימסמ תורזנתהה לש התובישח לע תורהצהה תורמל
ומכ םירמוח ןווגמב שמתשהל םתוא םידדועמש םירסמב דחאכ םידליו םירגובמ
.אפור םשרמ ילב וא םע ,תופורתו ןיאפק ,קבט ,לוהוכלא
10 לכמ 8-ש הנורחאל חוויד תיאקירמאה תיאופרה תודחאתהה לש תעה בתכ
תופורת םילטונ םתיצחמו ,עובשל תחא הפורתב תוחפל םישמתשמ ב"הראב םירגובמ
ןפואב לוהוכלאב םישמתשמ םיאקירמאה םירגובמהמ תיצחמ טעמכ .אפור םשרמב
תמלענ אלש הדבוע ,םהייחב והשלכ בלשב הנאוחירמ וסינ שילשמ רתויו ,עובק
.םהידלי יניעמ
ןילטיר ומכ תופורתל םימשרמ תקולחב היילעל םידע םויה לש רעונה ינב
םעפ יאמ רתוי םיבר םירוה ,ףסונב .תוגהנתה תויעבמ םילבוסה םהירבחל
.ןואכיד דגנ תולולגב םישמתשמ
.םימסב שמתשהל יברעמה םלועה לש הייטנה תא ףקשמ םימסב רעונ ינב לש שומישה
לש תוסנתהה ,ונלש תוברתה לש העבטב בשחתהב יכ םינעוטה םיגולוכיספ שי ,ןכל
.המרונהמ הייטס הניא םייקוח אלו םייקוח םימסב רעונה ינב
[ אבה 'מעב ךשמה ]
[ PDF טמרופב הספדהל ךמסמה ]
[ תימסנדיל ןוכמ לש רתאב םואבנזור ר"ד לש ירוקמה ךמסמה ]