Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2001 רבמטפסב סבולג לש "תילטיגיד תוברת" ןיזגמב םסרופ
היפרגואיג לש ןיינע אל רבכ

ונרופה תיישעת ישאר לש םווגב תרומרמצ הריבעמ ןוטלשל שוב אישנה לש ותיילע
ישאר ומסריפ ,םיטרס רזנצל ליחתי ומצע אישנהש ינפל ,ענומ דעצכ .ב"הראב
םינשב םלוצי אלש המ הנה .רוסאו רתומ לש השדח םיקוח תמישר היישעתה
,הפל הפמ קור תרבעה ,םיליפשמ םיגולאיד ,הוועש ףוטפט :הקירמאב תובורקה
עורגהו ,האוצו ןתש םע תוניצס ,דחא ודליד לע תורוחב יתש ,םיקיזאב תורישק
טנרטניאה לע תולעב ןיא שובל ,ונלזמל .תוקריב שמתשהל רוסא :לכמ

[2] 1 דומע ךירבחל י/רפס ?תינהנ
 
Ad for AIM aids tests
ונרופה ידבוע לש תואירבה ןוגריא לש הזרכ

תוביטרה תיישעתב ימו ימ

,הקזחו הנונש השא ,דראנל הירולג
תוינכותב תשקובמ תחרואו תבהלנ תיטסינימפ
דראווהו "הרפוא" ,"ודלארה" ומכ חוריא
.'ץיפס ירפ תאישנ (הנשה דע) התיה ,ןרטש
דחא קר איה ונרופ יטרסב תופתתשהה
האיצוה איה הנש 14 ךשמב .םיברה היקוסיעמ
וליפאו "יטייסוס ייה" ןיזגמ תא רואל
טרגרמ ןא ,דנסיירטס הרברב ידי לע העבתנ
םוריע תונומת המסריפשכ ,רדיק טוגרמו
הידידי תמישרב הנומש ,דראנלל .ןהלש
,ןאזורו רנרט דט ,גניק יראל תא םיבורקה
םג איהו ,הלשמ היזיוולט תוינכות יתש ויה
.םיחלצומ תינימ הכרדה יטרס המייב
לש החיתפה" אוה דראנל לש םסרופמ יכה טרסה
1975 תנשמ הקיסאלק ,"ןבוהטב יטסימ
אבש המ לכ לש תוזעונה ףר תא התלעהש
תוניירק יעטק הטילקה איה ןמזמ אל .וירחא
,טרסה לש תינכדעה יד.יוו.ידה תסרגל
ונרופ תסרג ,""Ooze םשב טרסב הפתתשהו
החושק תרהוס המליג הבש ,"זוא" הרדסל
.םישנ אלכב
Sharon Mitchell
לשטימ ןורש
Gloria Leonard
דראנל הירולג
70-ה תונש זאמ ונרופב תדבוע לשטימ ןורש
הלש ןוראה .םיטרס 2,000-מ רתויב העיפוהו
דובכה לבא ,היישעתה םעטמ םיסרפב סומע
,לשטימ .םהילא אקווד רושק אל תלבקמ איהש
,הנש 20 ךשמב ןיאורהל הרוכמ התיהש
שמח רובעכו ותמקה םע 'ץיפס ירפל הפרטצה
ןתונש ,AIM םשב ןב-ןוגרא המיקה םינש
תוקידב לע יארחאו םידבועל יאופר ץועיי
הנש ידמ ,הירבדל .תויתפוקתה סדייאה
,היישעתב סדייא יאשנ השיש-השימח םילגתמ
תעצבתמש תינימה תוליעפל תיסחי ןטק רפסמ
קיספהל בייח אוה הזכ אשנ הלגתמשכ .םש
סנכנ עגמב ותיא היהש ימ לכו ,דובעל
.ובצמ ררבתיש דע האפקה תפוקתל
לש לג היישעתה לע רבע 1988 תנשמ לחה
תונושמ תותימ ,םיישיא תונוסא
לש הכרד ךשמה לע עיפשהש ,תויודבאתהו
ןו'ג קנעה בכוכה לש ותומב לחה הז .לשטימ
ןקחשה ותודבאתהב ךשמנו ,סדייאמ סמלוה
לש ויחא גרה הנש ירחא .1990-ב יל ןגיימ
ויחא םגש ,לשטימ יטרא תא ,םי'ג ,ןגיימ
הדבאתה 1994-ב .עודי ונרופ ןקחש אוה
ודבאתה הנש רובעכו ,הנאווס הלועה תבכוכה
ילק לי'ג קנעה תבכוכ לש הלעב ,רמא'ג לאק
ולש הפקזה ןונגנמו ןיאקוקל רכמתהש)
סכלא םשב תינקחש םגו ,(דקפתל קיספה
סדייא תיירורעש הצצופתה 1998-ב .ןדרו'ג
ריתסה סאלאוו קראמ ןקחשהשכ ,תפסונ
,אשנ אוהש הדבועה תא הדובעל ויתורבחמ
.ןהמ שולש קיבדהו
,1996 תנשב עריא לשטימ לש ישיאה ךפהמה
אוה" .התוא גורהל הסינ ףרוטמ ץירעמשכ
ןורגה תא יל ערק ,ףוגה לכב יתוא הכיה
לשננייפ"ל לשטימ הרפיס ,"ףאה תא יל רבשו
ירחא רצק ןמז .יאקירפא םורדה "טזאג
הרזח ,ןיאורההמ הלמגנ איה הפקתוהש
תואירב יניינעב תצעויכ הכמסוהו 'גלוקל
תוישיאה תוקוצמה .םימסל תורכמתהו תינימ
תונפל התוא וצירמה הדובעל הירבח לשו הלש
.ילאיצוסה ןוויכל
,קרוי ןביטס םשב אפור השגפ איה 1998-ב
רלוד ףלא 30-כ תרזעב AIM תא ותיא המיקהו
תורמל .תולודגה הקפהה תורבחמ הסייגש
ונרופה תודבועמ איה לשטימ ,םישקה םייחה
יתלחתהשכ 17 תב יתייה" .תוחמשהו תואגה
תרכוז ינא" .תרפסמ איה ,"םיטרסל םלטצהל
ירביא תא יתיאר ,קנעה ךסמה לע יתלכתסהש
יתבשחו ובחור לכל םישורפ ילש ןימה
."יפוי הזיא ,ואוו :ימצעל
ונרופה ןיזגמ לש תיל"ומה ,באלנאס טאק
,(הפוצה :תירבעבו) "רוטייטקפס"ה קימעמה
ירפ" לש תובושחה תויטסיבולה תחא איה
סנכנ הנורחאב .ינרופילקה לשממב "'ץיפס
רחא ונרופ ןותיע םע ךוסכסל הלש ןותיעה
,("קנאי") וקסיסנרפ ןסב אוה םג םסרפתמש
הדיקפתמ םינפ תשובב החדוה איה יכ ןעטש
תינעזג תוגהנתה הניגפהש םושמ ,תיטסיבולכ
Kat Sunlove
באלנאס טאק

רתאב ."קנאי" לש םירוחשה םיכרועה יפלכ
תחרוט אל וליפא באלנאס "רוטייטקפס"ה לש
התוא יתלאששכ לבא ,תומשאהה תא שיחכהל
םירבד ויה אלש יל הבתכ איה התסריגל
ומצעל תושעל הסנמ טושפ "קנאי"הו ,םלועמ
.הבג לע רוביצ יסחי
תקנעה סקט 'ץיפס ירפ םייק ינויב 12-ב
דחא .הנשה לש םילודגה םיבכוכל םיסרפ
ןקחש ,דלוגרמ ליב היה סקטה ינגראממ
לש ןוירוטסיהל ךפהש ונרופ יאמבו
רפוסל ,הרוזנצ יניינעב ליעפל ,היישעתה
.םיטרס רקבמלו
Bill Margold
דלוגרמ ליב
Christi Lake
קייל יטסירכ

םוחתב תובר תוריירק לע עיפשה דלוגרמ
,לשמל ,קייל יטסירכ תינקחשה .ונרופה
יקסעל יתסנכנשכ" .המש תא ונממ הלביק
םיניזגמב םינש המכ לש הדובע ירחא םיטרסה
רוחבל הכירצ יתייה ,יטסירכ םשה תחת
ליב לש דרשמל יתעגה .החפשמ םש ימצעל
?קייל םשה לע ךתעד המ :יל רמא אוהו
תאש ךכב תראפתמ דימת תא ירה ,(םגא)
האב תא ירה ,הזמ ץוח .הבוטר הרוחב
,קיילמ םג ."םימגאה ףלא ץרא ,הטוסניממ
,'ץיפס ירפ לש םיעוריאב העובק תפתתשמ
.םישנ לוצינ לע םירופיס ועמשת אל
רבד לכ תושעל הלוכי ינאש ןימאהל יתכנוח"
.תרמוא איה ,"השוע ינאש המ הזו ,הצראש
'ץיפס ירפ לש רתויב םילודגה םימרותה דחא
םאנטייו תמחלמ רגוב ,ריישפמה סאר אוה
ףוא ןשיירופרוק ואדיו) VCA לש םילעבהו
.הקירמאב הלודגה ונרופה תקיפמ ,(הקירמא
,ונרופה םלוע לש הביר ליגה ,דרופ קול
לע קיזחמ ריישפמה יכ ולש רתאב ןעוט
'ץיפס ירפל תומורתהמ זוחא 20 ויפתכ
,םיליגר םידיבעמל דוגינב .PAW-לו
רבח וניאש דבוע קיסעהל ןכומ אל ריישפמה
וכרד תא לחה אוה .('ץיפס ירפ) דוגיאב
דמלש ןעוטו ,סדלנודקמב םירגרובמה רכומכ
.םיקסע לע עדוי אוהש המ לכ תא םש
לש תוקפהה תרבח ידרשמ לע סל'גנא סול תרטשמ הטשפ יאמב 16-ב
ינש התיה הטישפל הליעה .דראוויטס ף'ג ידגאה ונרופה יאמב
,"5 דלוג דיווקיל"ו ,"11 הקאקוב" ,הרבחה הקיפהש םיטרס
םיחנומה תא בטיה ריכמש ימל קר םנכות לע םיזמרמ םהיתומשש
,הלפאב םכתא ריאשהל אל ידכ .היפרגונרופה תיישעת לש םידחוימה
יוטיבמ המש תא תבאושש ,תיסחי השדח הנפוא אוה הקאקובש ריבסנ
הברה ןיא ,הרואכל ."םינפב םימ והשימל ץירפשהל" ושוריפש ינפי
המכ ןיינעה תא החקל ונרופה תיישעת לבא ,השעמה םצעב שודיח
הרוחב ןהבש תוניצס טעמ אל תומיובמ ןורחאה ןמזבו ,המידק םידעצ
תוננואב םיקוסע םלוכש ,םירבג 40-50 לש לגעמ זכרמב תאצמנ תחא
םאק" ארקנש דחוימ ןקתמ אצמוה וליפא ןיינעה ךרוצל .תיביסמ
קיפסמ רבטצש עגרב .ערזה לכ זקנתמ וילאש רוניצ ןיעמ - "גנוב
תדדומתמו ,םותסש תררחשמ ינשה ודיצבש הרוחבה ,רוניצב ערז
העפות דעית ,"5 דלוג דיווקיל" ,ינשה טרסה .תואצותה םע הרובגב
ינכרצמ דואמ ןטק זוחאל תרבדמש ,"סראואש ןדלוג" ,תרחא תיראזיב
.הטימל ךיפתוש לש ןתשב המימח הצחר תוללוכש תוניצס :ונרופה

תונחל םיצר ונלוכ אלש החנהב ,ונתוא ןיינעל ךירצ הז המל
תיישעת ,עודיכ ?הזה גוסהמ תוניצסב תופצל ידכ הבורקה ואדיווה
םייגולונכט םישודיחל רושקה לכב הנושארה קר אל איה ונרופה
הילא םילפטנש הנושארה םג איה ,(טנרטניאו ואדיו ,סופד ע"ע)
טנרטניאה תסינכ ינפל םא .יוטיבה שפוח תא ליבגהל םיצורשכ
ץפומו םלוצמש המ לע ןפוא והשזיאב חקפל רשפא היה דוע ונמלועל
הדבועה .תירשפא יתלב המישמ תאזש רורב רבכ םויה ,קושב
הייטנה םע השגנתה םייפרגואיג תולובג תוצחל רשפאמ טנרטניאהש
םהלש םיקוחה תא הכפהו ,םלועה יטילשכ גהנתהל םיאקירמאה לש
םיקוח םתואב ונרופה תיישעת תלהנמש קבאמה .אלולטיאו אכוחל
- תוארהלו תוארל ונתיאמ דחא לכ לכוי המ ,רבד לש ופוסב ,עבקי
לע קר רבודמ אל רבכ ןאכו - טנרטניאב וא םיטרסב ,ואדיווב
.תקולחמב םייונש םיאשונ לש םלש ןווגמ לע אלא ,היפרגונרופ

זאמ .היישעתה תא העיתפה אל JM ידרשמ לע תיתרטשמה הטישפה
קוח תפיכאב םייונישל תוכירדב הפצמ איה ןוטלשל שוב לש ותיילע
תירבה תוצראב ץיפהלו םלצל רוסא ,קוחה יפל .הבעותה ימוסרפ
אל םגו ,האוצ וא ןתש ומכ תושרפה תוברועמ ןהבש תוניצס
םע סקס אלש ןבומכו ,(ירשפא בקנ לכל ףורגא תביחת) "גניטסיפ"
סקסו ,םישקונ תוחפ תצק םיקוחה הפוריאב .הייפכב סקס וא םיניטק
.רתוי הלודג הנבהב םש לבקתמ יראזיב

Alisha Class
סיליוו סורבלו םיאפוריאל קר - סאלק השילא

םדא ןקחשה ורשב לע הווח הקירמאל הפוריא ןיב םילדבהה םעט תא
הז תילגנאב) סטאב רומיסכ ונרופה יבבוחל רתוי רכומה ,רזיילג
םישנמ םידסח ףסוא ,המלצמ םע בבותסמש רוחב ,(קיחצמ רתוי
קיפמו םייבמ םגש ,רזיילג .ןושאר ףוגב םישעמה תא דעתמו תובידנ
ישוט הפמט" ארקנש טרס ץיפהש ירחא ןורחאה רבמצדב רצענ ,םיטרס
,תובכוכ יתש הבש הניצס ללכש ,(הפמט לש קיסוטה לביטספ) "טספ
אל תיאקירמאה הסרגה .גניטסיפב תוקחשמ ,סאלק השילאו האולק
גונעתה תא ריאשה רזיילגו ,הניצסה תא לולכל הרומא התיה
תועטב ועיגה תויאפוריאה תוטלקה ,ושפנ תמגועל .דבלב םיאפוריאל
,סאלק השילא ליבשב .ןידל הדמעהב אטבתהש המ ,יאקירמאה קושל
תרתוכ דוע קר התיה תאז ,העודי םיקיסוט תכלמו הניצסה תבכוכ
רקוסמ טרילפ תובקעב ,הנשה הלביק איהש תורתוכ לש הרושב תחא
.סיליוו סורב םע דואמ

ונרופה תיישעת ידבועל םייכוניח םירנימס

,סלגאד ירפ'ג אוה תוטישפ ןתוא תובקעב םיקוסע רתויה םישנאה דחא
תיישעת וידעלבש ןוגרא ,"ןשילאוק 'ץיפס ירפ" םעטמ ןיד ךרוע
,'ץיפס ירפ .ירמגל תרחא םויה תיארנ התיה תיאקירמאה ונרופה
שפוח לע ןגהל הרטמב 1993-ב םקוה ,חוור תונווכ אלל ןוגרא
היישעתה לש האלמ היצמיטיגלל איבהל ידכ לעופ אוה .יוטיבה
םקוה 1998-ב .קר אל לבא ,הידעצ תא ורציש תומזוי םוסחלו
תויוכז לע הנגהל ןרקה - PAW םשב ןוגרא ותוסחבו ותמזויב
תורדתסה :תרבודמ תירבעבו ,םירגובמל רודיבה תיישעתב םידבועה
75 םיקפומ הבש) הינרופילקב היישעתה ידבוע בור .ונרופה ידבוע
תקפסמש ,ןרקב םירבחכ םימושר (םייאקירמאה ונרופה יטרסמ זוחא
וא םימסל תויורכמתה ,ןואכיד לש םירקמב ץועיי ,יאופר חוטיב
ידבועל םייכוניח םירנימס תנגראמ םג PAW .םייתייעב הדובע יסחי
,םינודעומב תוינדקרל םירפושמ הדובע יאנת ןעמל תמחלנ ,היישעתה
םינקחשל (םוי 27-ב םעפ) תויתפוקת סדייא תוקידב תנגראמ
םתוא רוכשי אל שיא םהידעלבש תואירב ירושיא םהל הקיפנמו
.הדובעל

,קיפהל םיטילחמ םהשכו ,םיקיתו ונרופ יבכוכ םידמוע ןוגראה שארב
םהל ןיא ,םיליחתמ םינקחשל ישומיש עדימ םע ואדיו תוטלק ,לשמל
,תיקנע ונרופ תבכוכ ,ילטראה הנינ .המגדהל םיבדנתמ אוצמל היעב
ךיא ,רנטרפל םודנוק םישיבלמ ךיא תאזכ תטלקב םיגדהל החמש
אל שקעתמש ילאיצנטופ דיבעמל םירמוא המו הדובע ןויארב םיגהנתמ
םה תומורתל םיקוקז PAW-ו 'ץיפס ירפשכ .ששמל םג אלא ,תוארל קר
םיינועבצ םיעוריאו םיסנכ םינגראמו םיבכוכה בטימ תא םיסייגמ
לש םפסכל הפי הרומת םיקפסמש ,(לשמל ,םיינומה גנילואב יקחשמ)
.םימרותה

ותיא איבי שוב לשממש הפוצ ,תומורת ןתואמ סנרפתמש ,סלגאד ד"וע
.יסחי טקש לש םינש המכ ירחא ,היישעתל תויולכנתה לש לג
תפחסנש ,הרטשמה לש היגטרטסאב עדומ יונישל ומרג לשממה יפוליח"
ימשרה ןיזגמל ןויארב רמוא אוה ,"שדחה אישנה לש םויה רדס רחא
.(Adult Video News) AVN ,ואדיווה תיישעת לש
דעיל ךופהל אל ידכ תושעל הלוכי היישעתה המ לאשנ סלגאדשכ
."םולכ טעמכ" :הנע אוה ,יתרטשמ
םיישיאה םהיטרפ םע תומישר קיזחהל הכאלמב םישועה תא בייחמ קוחה
וקיסעה אלש חיכהל ולכוי ךרוצה הרקמבש ידכ ,םיפתתשמה לכ לש
ילב טפשמ תיבל ועיגת םא" .תואירב תויעב םע םישנא וא םיניטק
,הירבמק לופ ד"וע ."דובא ברקה" .סלגאד ריהזמ ,"הלאה םיקיתה
,ואדיו דיוויו) םוחתב רתויב תולודגה תורבחה עברא תא גציימש
םישעמ תמישר ויתוחוקל םע דחי חסינ ,(רלסאהו םיט ואדיו ,VCA
:תואמגוד .שוב לשממ תא סיעכהל םילולעש ,תולגה ךרואכ הכורא
תורישק ,הפל הפמ קור תרבעה ,םיליפשמ םיגולאיד ,הוועש ףוטפט
יתש ,(הלילחו סח - םיקיזא .רדסב הז םייניעה לע ןידע טרס)
עורגהו ,האוצו ןתש םע תוניצס ,ףתושמ ודלידב תושמתשמש תורוחב
.תוקריב שמתשהל רוסא :לכמ

תדמע" .העיבת ינפב תוניסח ןניא תוססובמהו תולודגה תורבחה םג
.סלגאד ד"וע רמוא ,"הבוט היפרגונרופ ,הזכ רבד ןיאש איה לשממה
היינש העשרה .הרוזנצ ליעפהל לשממה לש ךרדה ןה הלאה תועיבתה"
."תילילפ העיבתל איבת הבעותה יקוח תרפה לע

טהול םיניטק סקס ,ייב ייב

לש םבנז הצק תא ביטרהל םיחילצמ אל ונרופה תציבב הלאה םילגה לכ
עבות ףאש ךירעמ סלגאד .היפרגונרופל םישדקומה טנרטניאה ירתא
לוכי אל שיאש םושמ ,ןוידל אשונה תא תולעהל ןוכיס חקיי אל
הלוכי תאזכ העיבת .הלאכ םירקמב טפשמה יתב ולעפי ךיא שחנל
.תילרביל רתוי הקיקחב רבד לש ופוסב אטבתהלו ,גנרמובכ לועפל

דגנ טפשמב ןוחצינל 'ץיפס ירפ לש ןידה יכרוע וכז הנשה תליחתב
לש תויומד ומליג ךא ,18 ליג לעמ ויה וינקחשש טרס יקיפמ
קפס לכל לעמ ריהבהל ויתוחוקלל ץילממ סלגאד ,זאמ .םיניטק
הלמה רוכזאמ ענמיהל יללכ ןפואבו ,תורגבל ועיגה טרסב תויומדהש
םירמוח קושל ואיצוה רבכש תורבחל" .םירתוכב (רעונ ינב) Teen
ןה קווישה תא וקיספי םא" .סלגאד רמוא ,"תיניצר היעב שי הלאכ
תועדומ ןה וליפאש ןעטת העיבתהש םושמ ,ןמצע תא לילפהל תולולע
."הבעותב רבודמש ךכל

ןיזגמה ל"ומ ,טנילפ יראל .קושב בר שוקיב שי Teen Porn-ל
דימת םינמרח םינקז"ש הדבועל רנא'זה תחלצה תא סחיימ ,"רלסאה"
תא האיצמהש איה טנילפ לש הרבחה ."תופיו תוריעצ תורענ םישפחמ
סייגל הלחהשכ (Barely legal) "ישוקב יקוח" ארקנש רנא'זה
הארמה תא תוארפב שיגדהלו ,לומתא לח 18-ה ןתדלוה םויש תורענ
.ןהלש יתודליה

Barely תרדסב טרס ימוליצל ןמזוהש ,"ןולס" טנרטניאה ןיזגמ בתכ
ידמ תא הטשפש העשב סוטיוק-הרפ ןזוס תינקחשה תא ןייאר ,legal
השועש 16 תבכ הרענ איה סוטיוק-הרפ ,טירסתה יפל .הלש הדימלתה
הנממ ריעצה ,גרוחה היחא םע הייחב הנושארה םעפב הז תא
ואדיווה לע ומלשתש םילקשה תרשעל הרומתב :האצותה .םייתנשכב
םגו ,תוירע יוליג טעמכ םג ולבקת ,םכתיבל הבורקה היירפסב
,"13 לעמ םוי תיארנ אל לבא ,18 תב רבכ ינא" .טהול םיניטק-סקס
םינש שולש ינפל .בתכל וגה תקדו הזחה תנטק סוטיוק-הרפ הרמא
אל הלא" .הלאכ םירקמב העיבת ינפמ ןגומ אוהש ףקותב טנילפ ןעט
,סלגאד רמוא ,םויה .רמוא אוה ,"18 ליג לעמ םישנא אלא ,םידלי
.הז לע ךומסל ול יאדכ אל

ןפתשמ !והאי

,םלועב לודגה לטרופהשכ ונרופה תיישעת הדערנ לירפא תליחתב
ולש ונרופה תויונח תא רבגית ,(םישמתשמ ןוילימ 192) "!והאי"
תשרב תונטק תויונח ילעב .DVD-ו ואדיו לש םישדח םירתוכ יפלאב
תוינק תושעל םירבוע תוחוקלה תא םחור יניעב וארשכ שואיי ופטח
ותואש ,ירמגל רחא ןוויכמ עיגה יתימאה לדנקסה לבא ,"!והאי"ב
תורשע םצברמ הריעה העדוהה .שארמ תופצל "!והאי" הליכשה אל
תא לסחיש דע לטרופה לע םינכרצ םרחל וארקש ,םיינרמש םינוגרא
ולאה ונרופה תויונחש אוה לודגה דרוסבאה .ולש ונרופה יקסע
לחה "!והאי"ש עגרהמ ,םייתנש ךשמב הערפה אללו טקשב ולעפ
העידי םסריפ "סמייט ייא.לא" ןותיעהש דע ,סרמוק יתוריש ליעפהל
.היופצה תובחרתהה לע

לוסיחב קפתסה אל לבא ,"!והאי" ןפתשה םוסרפה ירחא םיימוי
םירנאב רתוי םסרפי אלש עידוה אוה שדוח רובעכ .תויונחה
םישלוגה ינודעומ יפלא תורשע תא איבחהו היפרגונרופב םירושקה
לוורייפ ירוחאמ סקסב םיקסועש (Yahoo clubs, Yahoo groups)
תאבחהש הפוצ "ןולס" ןיזגמה .םיסנכנה לש םליג תומיאל םיעצמאו
רבד לש ופוסב םורגתו םישדח םירבח תופרטצה ענמת םינודעומה
םמוקימ תא תולגל ןויסינה יכ ,קדוצ אוהש הארנ .םנווינל
ךירצ הזכ ןודעומ אוצמל ידכ ,"ןולס" יפל .לודגב לשכנ "!והאי"ב
וא "סקס ,"ונרופ" םילמה תשקה .תקיודמה ותבותכ תא שיקהל
ןתית אל וליפאו ,תואצות ספא איבת (םינודעומה רודמב) "טלדא"
םינודעומ םתוא ירבח .18-מ רתוי ינב םתאש חיכוהל תונמדזה םכל
שדחמ ומשרנ םהמ תורשעש םושמ ,הכופה האצות גישה דעצהש םירמוא
.םידלי ינפב תוחותפה ,תוליגרה תוירוגטקב
,רורב אל םינודעומה לש םדיתעש רמא ,"!והאי" רבוד ,ץלוה ןוסק'ג
תועצמאב תנסחאמ "!והאי"ש םירתאה לע אצי ףצקה רקיעש שיגדה ךא
ןנולתיו ונילא בותכי והשימ םא" .התולעבב תאצמנש ,"זיטיסואיג"
...ותוא דירונ ,ונלש תורישה יקוח לע דבועו ונלצא ןסחואמש רתא לע
(אבה דומעב ךשמה)
 
[2] 1 דומע ךירבחל י/רפס ?תינהנ