Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2005 ראורבפ ,םישנא
ימוגה שיא

הקירמאב יסקס יכה גוזה תא הלא םימיב שפחמ יווראה ליפ ,תחא דיב
גאוד אוה היינשה דיב .תיפרגונרופ יטילאיר תרדס ול קיפהל ידכ
תעינמל םיעצמא ראשו םימודנוק םהל קפסמו ישילשה םלועה יחרזאל
תא ליפשהל חילצה אוה ,תויונפ םיידי יתש ול ויהשכ ,םעפ .ןוירה
ייא.יב.ףאה

ןברוקכ ,וצרת םא וא ,ןיירבעכ 1970 תנשב תיקסעה וכרד תא ליחתה יווראה ליפ
רוסאש "הבעות רצומ" םה םימודנוק יכ עבקש ,1837 תנשמ יאקירמא קוח לש
הכפהו ,וב המחלנ ,הזה קוחהמ המלעתה יווראה לש הרבחה .ראודה ךרד וקוושל
היפרגונרופו ןימ ירזיבא ,העינמ יעצמא לש רתויב הלודגה תקוושמל הגרדהב
םירחתמה תורמל תוביציב תרמוש איה וילעש דמעמ - הקירמאב רישי רווידב
.םיברתמו םיכלוהה
םדא" ונרופה תרבח אוה הלש ץחה שארש תיקסע הירפמיא שארב יווראה בשוי םויה
הרט :הקירמאב רתויב תוירלופופה תובכוכהמ המכ תוקסעומ הבש ,"ביא דנא
ילו'ג ,ילק לי'ג ,יאולק ,סאלק השילא ,הרראק היסא ,סקנב הנאירב ,קירטפ
םיטרס 75-כ קיפמ יווראה .ןקלח תא תונמל םא - הקיתווה ילטראה הנינ ,ןוטשא
רלוד ןוילימ 70 לש ללוכ םוכסב הנותחת השבלהו ןימ יעוצעצ םג קוושמו הנשב
יבייבה לא םרוז םהלש ףסכהמ קלחש םיעדוי ויתוחוקלמ םיטעמ קר לבא ,הנשב
תונידמב העינמ יעצמא תצפהב תקסועש חוור תונווכ אלל הרבח - ולש ינשה
.ישילשה םלועה
תוחול לע םימודנוקל תומוסרפב םויה אוצמל רשפא יווראה לש ויתובקע תא
םע ולש ןמורה .הקירמא םורדו היסא ,הקירפאב רתויב תוחדינה םירעב תועדומ
ןוגראב ליעפכ ודוהל עסנו אבצהמ ררחתשהשכ ,1960 תנשב לחה ישילשה םלועה
דמל אוה ,ודוהב םידליל הנזה תוינכותב דבע ןהבש ,תואבה םינשה שמחב .הקדצ
והשימ םאשו הברה תווש אל הלאה תוינכותהש יתנבה" .תינשמ היעב אוה לכואש
.רמוא אוה ,"העינמ יעצמא ןאכל איבהל הז תושעל ךירצש המ ,רוזעל הצור תמאב
תצפהב הקסע ולש רטסאמה תדובע .ינש ראותל דמלו תירבה תוצראל רזח יווראה
םימודנוק תריכמב :תורחא םילמבו - תויאופר אל םיכרדב החפשמ ןונכתל םיעצמא
קוושל וניסינ הליחתב" .יווראה רפסמ ,"1974 תנשב ןטקב ונלחתה" .ראודה ךרד
רורב היה לבא ,עוצעצ תוניפס תיינבל םיטיק דעו םינועשמ ,םירצומ ינימ לכ
םע ונלחתהשכ .הקיטוריאל רושקש רצומ ונל שיש םעפ לכב תוצפוק תוריכמהש
גישהל דואמ השק היה הפוקת התואב .םוצע שוקיב םהל שיש וניליג םימודנוקה
יווראה לש ןידה יכרוע ."תירבה תוצרא יקלח בורב םיחונ םיריחמב םימודנוק
תועדומ תרזעב ויתוריש תא םסריפו םלעתה אוה לבא קיספהל ול וצעי
.("?ןוירה דוע ?דלומה גחל הנשה הל איבת המ") תויביטקובורפ

תוקד שמחב יוכיז

.ראודב םתוא םג קוושל לחהו ולש היפרגונרופה יקסע תא יווראה חתיפ ליבקמב
התואב .ןוטלשב םינרמשה תא וזיגרהש םידממל ולש הרבחה העיגה 80-ה תונשב
תועיבת תשגה :תירוקמ ךרדב יווראה ומכ םישנא רוצעל ייא.יב.ףאה הסינ הפוקת
םהל םורגלו תילכלכו תיטפשמ םתוא שיתהל ידכ ,תונוש תונידמ המכב םדגנ
םינכוס .יווראה דגנ עצבמ ייא.יב.ףאה םזי '86 תנשב .םנוצרמ קסעהמ שורפל
,הניילורק ןופצב 'גנרוא זוחמב תנכוש הלש הדקפמהש ,"ביא דנא םדא"מ ונימזה
בוט יוכיס םהל שיש וכירעה ובש ,ןכש זוחמב תבותכל םוריע תונומת רחבמ
,הרבחה ידרשמ לע םינכוסה וטשפ ןדעיל ועיגה תונומתהשכ .ודגנ העיבתב תוכזל
.הריקחל םידבוע האממ רתוי ובכיעו הרוחס ומירחה
ןוילימ השולש יווראהל הלעו םינש הנומש ךשמנש יטפשמ השתה ברק לחה ךכ
התואב ורגסנ ראודה ךרד םירצומ וציפהש תורחא ונרופ תורבח עבש תוחפל .רלוד
םיעבשומל .ענכנ אל יווראה לבא ,ייא.יב.ףאה לש םימוד םיכלהמ תובקעב הפוקת
.רתיו אל ייא.יב.ףאה םג לבא ,ותוא תוכזל תוקד שמח קוידב חקל וטפשמב
רבד הז סקסש םבל לכב ונימאהש םישנא יללכה עבותה דרשמב ובשי הפוקת התואב"
.יווראה רמוא ,"הקירמא תמדא לעמ קחמיהל ךירצש ער
דרשמל רכזמ הניילורק ןופצב ישארה עבותה בתכ יוכיזה ירחא םימי העברא
,"םהלש תוזוחמב הרבחה תא ועבתיש םיעבות דוע רתאל םיכירצ ונחנא" .םיטפשמה
םייתנש ירחא .יווראה הדומ ,"תיביטקפא דואמ הקיטקט התיה תאז" .םש בתכנ
ונלקש" .רבשנ טעמכ אוה םג תופסונ תונידממ תועיבתב םימויא לש תופסונ
התיה" .רפסמ אוה ,"רלוד ףלא 750 לש סנק םלשלו המשאב תודוהל ,רשפתהל
רבודמ ירה ,הז םע לזאזעל :רמא ,ףלודור דיוויד ,ילש ןידה ךרועו הבישי
ונלש תולפקתהש יל רורב היה .יתבשחש המ קוידב היה הז .ונלש יוטיבה שפוחב
."הז רחא הזב ונרופה יקסע לכ לש הליפנל איבת
הערל שומיש לע םיטפשמה דרשמ תא עובתלו השעמ תושעל טילחה יווראה
טושפל םינכוס וכישמה ןכלהמבש ,םינש המכ דוע ובחסנ םיניינעה .ויתויוכמסב
לשממ ישנא ןמזל ולחה יווראה לש ןידה יכרועשכ לבא ,הרבחה יפינס לע
םיטפשמה דרשמב ריכבו המבלאבו הטויב ודגנ תועיבת ולטוב ,טפשמל ייא.יב.ףאו
.תוליבקמה תועיבתה תטישב שומישה קספוי יכ עידוה
תא לטיב יווראהו םיטפשמה דרשמ לש תונקתה רפסב ףוסבל הבתכנ וז הארוה
תרפה לש דחא ףיעסב המשאב האדוהו ודגנ תועיבתה לכ לוטיבל הרומתב ,ותעיבת
ועמש הקירמאב ונרופה ינרצי לש ןוחצינה תוגיגח תא .המבלאב ראודה תונקת
לפשוה ,ולש היגטרטסאה לע קתע ןוה איצוהש ,םיטפשמה דרשמ .םלועה לכב
תומוד תוריבע לע םינש ןתואב ןידל ודמעוהש םישנאה תורשע ןיבמ .ךבוהו
תויהל :תורירב יתש ךל שי ךתוא לוכאל הליחתמ הלשממהשכ" .דחא םדא קר עשרוה
.ףלודור דיוויד ,ולש ןידה ךרוע רמוא ,"ינרקוד סוטקק וא יסיסע הליפ
."םיליכא תוחפש המכל ונמצע תא ךופהל וניסינ ונחנא"

םניח תונתמ ןיא

תנשב .יווראה לש היפורתנליפה יקסע תא תקלדתמ "ביאו דנא םדא" לש החלצהה
קלחו רלוד ןוילימ 31 לע דמוע יתנשה הביצקתש ,DKT םש הרבח םיקה אוה 1989
ןוילימ 350 הציפמ הרבחה .תירבה תוצרא תלשממ ידי לע דסבוסמ התוליעפמ
,הקירפא יבחרב הנשב ןוירה תעינמל תולולג לש תוסיפח ןוילימ 29-ו םימודנוק
תונוז יתב ,םיקסויק ,תחקרמ יתב :ירשפא קוויש ץורע לכב תשמתשמ איהשכ
העינמה יעצמא תא םורתל םוקמב" .םניח תונתמב ןימאמ אל יווראה לבא .םיראבו
הדובעה לגעמל םישנא דוע סינכמ הז יכ ,תוטורפב םתוא רוכמל ףידעמ ינא
ומלישש םירצומב ,הנוכנ הרוצב שמתשהל םג ןכלו ,ךירעהל הביס תוחוקלל ןתונו
."םרובע
."ביא דנא םדא" לש קווישה יצמאמב םיטלבומ םניא יווראה לש םיבוטה םישעמה
לע עיפשה אל ללכב הז לבא ונלש םימוסרפב הז תא שיגדהל ונגהנ םעפ"
,תרמוא איה ,םידבועל לבא .הרבחב קוויש תשא ,ץול ידניס תרמוא ,"תוריכמה
םיקבאמה לש תושקה םינשב יווראה דצל ודמע םהמ קלח .הנשמ ןכ אקווד הז
תויגרוא ילב ,ירמגל ילמרונ הדובע םוקמ"ב רבודמ םהירבדלש תורמל ,םייטפשמה
לבא" ,יווראה רמוא ,"רוצמ תחת אל רבכ ונחנא םנמא" ."םידרשמב תועורפ
םוקמ לע ךלש אמאל רפסל ךלוה התא המ' ארוק ינאש המ ביבס םידכולמ ונחנא
הלאכ תומרב תאזה הלאשה םע דדומתהל םיצלאנ ילש םידבועה לכ .'?ךלש הדובעה
."תורחא וא
לצא םינש רשעמ רתוי רבכ תדבוע ,"יוביילפ"ב עצמא תרענ םעפ ,ןסנ'ג ןלרמ
:תונורחאה םינשב הרבחה לש רתויב לודגה יקווישה רגאלשל תיארחאו יווראה
םינשב ולחש םיונישל הבוגתב הלע ןויערה .סקס ירזיבא תריכמל תיב יגוח
,דבלב םירבג הזה קושה ללכ םעפ םא .סקסה ירצומ לש םינכרצה להקב תונורחאה
תוביסמ" םיארקנה ,ןוסנ'ג לש תיבה יגוח .םינוקהמ שילשל םישנה וכפה םויה
.ןהילא תורישי םינופ ,"יותיפ
,רשפאש ימירטסניימ יכה יומידה לע רומשל דימתמו זאמ הלדתשה "ביא דנא םדא"
הדובע תטיש תרזעב הז תא התשע איה ,ראשה ןיב .תרכומ איהש הרוחסב בשחתהב
םדוק רבעומ תקוושמו הקיפמ איהש םיטרסהמ דחא לכ :יווראה גיהנהש תידוחיי
ונל תרשפאמש ןוחטיב תשר תאז" .םייעוצקמ ןימ יצעויו םילפטמ לש הייפצל
הלילח העטנ אלש ידכ ,ריבסמ אוה ,"הייפכב סקסמ חירמש המ לכ הצוחה קורזל
ןופצ תנידמ לש המעטל ידמ זעונ ןכות רוציי לע תועיבתמ ששוח אוהש בושחל
.הניילורק

הוחו םדא תא םישפחמ

יכה גוזה תא אוצמל ותרטמש ,יתנפואו שדח םזימב יווראה קוסע הלא םימיב
תואיצמ תרדסב ,ןבומכ ,רבודמ .ותופתתשהב ונרופ טרס קיפהלו הקירמאב יסקס
םולשתב רדושתו "הוחו םדא רחא שופיחה :סקיא יטילאיר" ארקיתש תיפרגונרופ
,ימאימב ,קרוי וינב וחתפיי שדוחה .בורקה ביבאב תיאקירמאה היזיוולטב
תינקחש ,הנאבול ןמרכ החנת התואש ,הרדסל םינשידואה סאגו סאלבו הפמטב
שפונה רתאל וסטוי רמגה יצחל ועיגיש םירחתמה 16 ."ביא דנא םדא" לש העובק
יוושב הרבחה םע הזוח לבקי הכוזה גוזה .הקיימ'גב "III םזינודה" םירגובמל
.רלוד ןוילימ עבר
ינש בותכל קיפסהש ,יווראה רמוא ,"תקולחמב םייונש םיקסעב דובעל בהוא ינא"
הבוט איה ךוראה חווטל תיללכה המגמה" .לשממה םע ויתויוככחתה לע םירפס
תא וא 'ילרט'צ ידייל לש הבהאמ' תא קוחל ץוחמ לא בוש איצונ אלש הארנכו
לע בחרתהל תיעבט הייטנ שי ןוטלשה לש תויוכמסלש עדוי ינא לבא ,'ססילוי'
."דיתעל רשקב ימיטפוא אל ינאו טרפה תויוכז ןובשח
תרדסל ןוכנה גוזה תאיצממ רתוי הלא םימיב ותוא םידירטמ םירבד ינש
יתבב םידומילה תוינכות לע תיתלשממה העפשההו םימסב המחלמה :יטילאירה
,"טרפה תויוכז לע םויה שיש רתויב לודגה םויאה איה םימסב המחלמה" .רפסה
םישנא תסנכה לע ולש היגרנאה תא איצוהל ןכומ הזה לשממה" .רמוא אוה
ימוט תא ועקת ירה םה ,םשה ןעמל .אלכל םילוח ליבשב הנאוחירמ םילדגמש
תריכמ לע אלכב (ע"ע - גנו'צו 'ץי'צ יעונלוקה םינלטסה דמצמ יצח) גנו'צ
ינפל יווראה תא ןייארש "טסימונוקא"ה בתכ ההת - ולש אבה דעצה המ ."םיגנאב
?ראודב סיבנק קוויש - הנש

.הינפהה לע רגרב םותל הדות *

[ ביאו םדא ]
[ םימסה יקוח יונישל NORML תדיעווב ףתתשמ יווראה ]
[ "טסימונוקא"ב יווראה לש ליפורפ ]