Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2001 ילויב םסרופ
?תמלתשמ העקשה :הנאופירמ

.אפור םשרמ ולבקיש םילוחל הנאוחירמב שומישה תא ריתת הדנק זא ,ייק.וא
רבכ םויכש םילוקיש ללגב קוחל ץוחמ אצוהש ,חמצל השיגב םוצע יוניש ,הרואכל
לש וא הדנק לש) תופורתה תמישרל הנאוחירמה תסנכה םאה לבא .םייטנוולר םניא
חוטב ךכ לכ אל ?בצמה תא רפשת ןכא (תרחא הנידמ לכ

ךירבחל י/רפס ?תינהנ
יאופרה שומישה תרתהל םינוגרא םג םילעופ םימס לש היצזילגל ןעמל ןוגרא לכ דצל
םירחא םימסו ןיאדוקה ,םויפרומה לש הזל ליבקמ דמעמ לעב םסל התכיפהו ,הנאוחירמב
לודג שוקיב ול שיש ,םויפרומ :חטשב הרוק המ בל ומיש לבא .אפור םשרמב לבקל רשפאש
הז םאה .דואמ הובג וריחמ תובוחרב רכמנ אוה םאו ירמגל טעמכ ונממ םלענ ,רוחשה קושב
?הנאוחירמל הרקיש םיצור םתייהש המ
תלדב ץירח תחיתפ אוה הנאוחירמב יאופר שומיש תרתהש דימת םינעוט היצזילגלל םידגנתמה
שומיש ריתהל הבוט הביס שי םא .םיקדוצ םהש חוטב אל ,ירעצל .האלמ היצזילגלל
.ונפוג לע האלמ תוכז ונל שיש ללגב אלא ,םילוח ונחנאש ללגב אל הז ,הנאוחירמב
,םסה לע םירקחמ דדועל :דבלב תחא הקדצה שי תיאופר הנאוחירמ ןעמל יבולל ,ימעטל
הנאוחירמב םישמתשמה זוחא .ולש םיילילשהו םייבויחה םידדצה לע ונלש עדיה תא וביחריש
םא דמחנ היהי .יספא אוה תיתלשממ תיאופר הדעו רובעל הלוכיש תיאופר הקדצה םהל שיש
המיחל - הזל רבעמ לבא ,ףסכ הז לע איצוהל וכרטצי אלו הנאוחירמל םימשרמ ולבקי םה
לש עוושמ םיבאשמ זובזב איה םשרמב לבקל רשפאש םימסה תמישרל הנאוחירמה תסנכה ןעמל
.ןורקיעה תא םיספספמש םיבוט םיטסיביטקא
.ילא ובתכ ?םכתעד המ

תובוגת
:קורי הלע ,לטכו זעוב
לש הדעווה .הנאופירמ ךורצל םילוח תויוכז ןעמל םחליהל ןמז זובזב הזש םיכסמ יניא
לש בר רפסמל הנאופירמה ןתמ תא לישכהל תדעוימ איהש ןוויכ ,היעבה איה תואירבה דרשמ
,תינפוס וא תינורכ הלחמב הלוח לכ ,הדנק ומכ תנקותמ הנידמב םייח ונייה םא .םילוח
תנמ לע תקפסמ תומכבו הבוט תוכיאב הנאופירמ לבקל יאכז היה ,אפור םשרמ ודיב היהש
םיברעתמ םניא םיאקיטילופהו הנידמה וב בצממ םיקוחר ונאש ןוויכ .ה/ובצמ לע לקהל
.םילוחה תויוכז לע םחלהל ךישמהל םיבייחש יל הארנ ,םייאופר םילוקישב
תויוכז לש דוסיה ינבאמ תחאכ ,הנאוחירמ ךורצל םיאירבה תוכז לע קבאיהל ךישמנ ליבקמב
.רתויו רתוי תוכעמנו תוסמרנ הלא תויוכז הבש הנידמב טרפה

:הרואנ
וניא ןכא תיאופרה הנאוחירמה דודיע .התיא ההוזמ ינאש הדמע ןאכ שי ףוספוס .דובכה לכ
רבד םיעדוי אל ונלש םייעוצקמהו םייתיבה םיאפורה ןיידע .טעמכ ,םוקמ םושל ךרד ללוס
החוד איה םאה) הנאוחירמב לכשומ שומישל רשאב ונל ץעייל םילוכי םניאו ,רבד יצחלו
וא תולחמל רשקהב םינוש םיאליג יבגל הלש יאולה תועפות ןהמ ?תורחא תופורת לש תועפשה
.('וכו ,םייעבט םיכילהת
לש שומישה חרוא תא ללכ םיריכמ םניאו הנחבא אלל קזורפ םיקלחמ ונלש םיאפורהש הרוק ךכ
.הנאוחירמ תכרוצש תיקנעה היסולכואה
לבא ,היצזילגלב ןויסינל המדקהכ ,יאופר שומיש ןעמל םיבר םילעופ תונידמה בורבש ןוכנ
ענכשל ףא ילואו ,קורי-הלע לש םורופב תאזה תיפיצפסה הדוקנה תא תולעהל העיצמ ינא
.עצמב תאז וריכזיש םתוא

:ריפוא
אל לבא ,םיבאשמ זובזב הזש ,ךלש הדוקנה תא ןיבמ ינא .ללכב ךתיא םיכסמ אל ינא ,הכרב
.בושח יד בלש וליפאו ,היצזילגלל ךרדב בלש איה תיאופר הנאוחירמש בשוח ינא !םיכסמ
םה םינש המכ ירחאו ,תיאופר הנאוחירממ ליחתה הז םש םגש רכזנו ץייווש לע לכתסמ ינא
.ימצע שומיש םג וריתה
תוארהל הלקה ךרדה תאז יכ תיאופר הנאוחירמ ןעמל ץראב םחליהל בושח וישכע אקווד
.חמצה לש תואלפנה תונוכתהמ המכ בחרה רוביצל
םג ול שי לבא ,רחא סארג לכמ רתוי הלעי ןכא יאופר סארג .המוקמב אל ןיפרומל האוושהה
.הלאכ הברה ונל שיו ,ונלש םילוחה ןעמל תושעל ןוכנה השעמה טושפ הז .ינמוה ךרע

:ינומלא
- הנאוחירמ לש האלמ היצזילגלל הביסה תויהל הכירצ איה קרו איה ,ופוג לע םדאה תוכז
,יתעדל .הבוראה ךרד םג אלא ,תלדה ךרד קר אל סנכיהל יונישל תתל דגנתא אל ינא לבא
יכרוצ ברקב המוד בצמ האור אל ינאו רתויב שולק הנאוחירמל ןיפרומ ןיב רשקה
ךפה הנאוחירמ ןושיע :תססובמ תאז םע לבא ,הכומנ םנמוא אשונל תועדומה יכ ,הנאוחירמה
...הבג םימירמ אל רבכ םישנאו השבי הדבועל

:שרוח
,ישפוחו בחרנ שומישל היצזילגלה תורטממ דרפנבו ומצע ינפב אשונכ תיאופר הנאוחירמ
- םלועה לכב םילוח ינוילימ לש םלבס לע לקהל הלוכי איה .תמדוקו הברהב יתעדל הבושח
תודרחו ןואכיד ,תונרגיממ םילבוסה םישנא .הלצעה ונתונלטסמ הברהב הבושח הרטמ
םיבאכ תולחמ ,תויגולוריונ תוערפה ,היספליפא ,הניש תויעב ,תוליחב ,תויתרבח
סדייא ילוח ,תונרקהב ןטרס ילוח ,המוקואולג ,המתסאו היגרלא ,תוינורכו תויטמואר
הנאוחירמב הלודג המחנ אוצמל ויה םילוכי ,םירחא םיבר דועו םירחא םיימיכ םילופיטב
.רקיעו ללכ ךתיא ומיכסי אלו ,םהל השיגנ התיה ול ,תיאופר
ךירבחל י/רפס ?תינהנ