Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2005 יאמ ,תואמצעה םוי
לעוב ןויצל אבו

.57 ליגל עיגהש והשימ ומכ תגהנתמ אל תיפרגונרופה לארשי תנידמ
ידכ ךות םיקוחה תא האיצממ ,תיקינתוטש ,הזיזפ ,ןויסינ תרסח איה
הז ,ינש דצמ .םינפה לע הארנ הז םימעפל ,דחא דצמ .תומדקתה
ינפל עגר :ונרופ ינרציכ ונלש תוחתפתהב דומח רתויה בלשה הארנכ
ל"וחב ומכ ףייזל םיליחתמ םלוכש

,םיממעשמ הארנכ םה ,ונלש ןימה ייח לע והשמב דיעמ שדחה ילארשיה ונרופה םא
יכ ,הטימב הפה תא םותסנש בוט רתוי ;- ללכבו ,םיינרמש ,םילצע ,םייתוכאלמ
"תיבסל" תרמוא ,"ףלא תב אי ,הא ,הפי קיסוט ךל שי" .דואמ ער םיעמשנ ונחנא
,ברחו שוטנ ליבש עצמאב םינבל ריק דיל הכימש לע המלוצש הניצסב התוערל תחא
םייתלצעב הב הציצמ היינשה תיבסלה ."ךתוא תעמוש אל ינא ,תצק יקעצת"
."הא" תרמואו
רתאב שדוח ידמ םיפלחתמש םיטרסה תורשעמ דחא קר אוה "שדוקה ץראב תויבסל"
םינקחש קר םלצל ,רתאה לש קימיגה ."1 רפרפ" ,ץראב לודגה ילארשיה ונרופה
וליפא תושעל םיבהוא םילארשיש והשמ שי םאש החנהה לע ךמתסמ ,ץראה ידילי
אל תאז ,בגא .ןוכנ הארנכ הזו ,םירחא םילארשיל ץיצהל הז ,ןיידזהלמ רתוי
הרצק הרידח הקיפסמ םימעפל .דחוימב םיקומע םירוח ךותל הצצה תויהל תבייח
תיטנדוטס ,לכימ העיגמ ובש ןוטרסב לשמל ומכ ,תלוזה לש שפנה יכבנל
.הרבחב ןשידואל ,24 תב הירנירטוול
םיטרסב" תינקחש תויהל הצור איה .תלהובמ תיארנ ,אלמ דוגיבב ןמזה לכ ,לכימ
םוחתב ןויסינ הל קינעת ונרופ טרסב תופתתשהש הנימאמו "היזיוולטב וא
דעש הדבועהמ תטלחומ תומלעתה ךות ,התנומאב התוא קזחל הסנמ יאמבה .קחשמה
ןיב םיווקה תא החלצהב התצח - תיאקירמאה סדרול יסיירט - תחא תינקחש קר הכ
לע יבשת תא םא .יגהנתת ךיאב ,ךב יולת לכה" .םירטסניימ עונלוקל ונרופ
."ךתוא חקיי אל דחא ףא ,זוורב הזיא ומכ 'הא הא הא' ישעת םתסו הטימה
ליבשב האב אל ינא" :ץחמה תרוש תא תפלוש ,ןמזה בור הכובמ הניגפמש ,לכימ
אל התוא דמלמו יכוניח דעצ השוע יאמבה ."ןויסינה ליבשב רתוי הז .סקסה
התוא חקייש ידכ הברה רסח אל ."חילצא ינאשכ" אלא ,"חילצא ינא םא" דיגהל
.ימצע רופישל הנדסל רשי םשמ

חיש ותוא לע םיניתשמ
בור לע הרושש השוחתה קוידב תאז - עטקה ליבשב רתויו סקסה ליבשב תוחפ
,"עטקה ליבשב" םירבד םישועשכו .הנורחאה הנשה לש ילארשיה ונרופה תוריצי
"1 רפרפ"ב רצייל וסינ ,לשמל ,עטקה ליבשב .תובישח ןיאש טעמכ תונעוצקמל
ותוא תושגופ םישנ יתש .אמצמ תמ ,ףוחב ךלוה רוחב ."ראואש ןדלוג" תניצס
,הניתשמ תונבה תחאו תותשל םיכסמ רוחבה .יפיפ קר שי - םימ ןהל ןיא לבא
איהש תילולשה לע ןיתשמו ולש תא םרות רוחבה .המצע לש םיילגרה לע ,הדימעב
קחשמה יללכמ הטובה הגירחה .למשח דומע ילב קר ,לייטס יגוד שממ - הרצי
הניצסל "ראואש ןדלוג" אורקל םיזעמ ויה אל ובש ,ימלועה ונרופה לש םירורבה
שיש ונעמש ילוא .ירמגל ילארשי עטק איה ,חיש ותוא לע םיניתשמש םישנא לש
.הכורא ךרדה והשימ לע ןיתשהל שממ דעו ןאכמ לבא ,"ראואש ןדלוג" הזכ רבד
םיסנמ ,"לייטס סקס" תרבח לש "ואל ואלב הל ןת" ,הנשה אציש רחא טרסב
םיקלחה לע םג הרוש תויטתאפה .דבעו הכלמ תופתתשהב הטילש תניצס דימעהל
רותלאה םהבש םיעטקב םגו ,ץוח-תרצות ונרופמ תוצופנ תוניצס םיקחמ םהבש
םע תקחשמ הכלמהשכ םישבייתמ ונחנא תונושארה תוקדה עבראב .טלוש ילארשיה
איהש העשב הקיפמ איהש תוחינגה עמשמל .טוש אוה ולש ינשה הצקהש ודליד
ךכ לכ המ ומצע תא לואשל אלש לוכי וניא ריבסה םדאה ,ודלידה תא תקקלמ
.רדסב הזש הארנכ זא ,ל"וחב םג םישוע הככ לבא - ןאכ חינגמ
רורב .תילארשי תויקינפיפח לש םישדח םיאיש םירבשנ רדחל סנכנ הלש דבעהשכ
.םישקונה םהיקוחו הטילש יקחשמ לע גשומ לש ץמש ןיא רחבנה דבעלש לילעב
תא הכלמל סופתל הסנמ ןמזה לכ אוהש הדבועה תא ריבסהל רשפא ךיא ,תרחא
תיארנ הכלמה ןמזה בור ,הלפשהה הברמל ?תוינחבונה היתואחמ תורמל קיסוטה
לכ .תודבע לש התועמשמ המ עדוי אלש ררוס דלי לע טלתשהל הסנמש תננג ומכ
תא ץיפקהל םואתפ ליחתמ םינקחשה דחא ובש לגרודכ קחשמ ומכ הארנ קסעה
דבעה חיכומ ךשמהב .םינפב ול קחוצ אוה הריבעל קרוש טפושהשכו ,דיב רודכה
תאז םייסנכמה תא דירוהל םג .ולש עדיה ימוחתל ץוחמ םה הטילש יקחשמ קר אלש
.ונתיאמ תוכסוח אל תומלצמהש ,תכבוסמ הלועפ
לארשי תנידמ .דואמ יבויח ןפ םג שי ,ןייצל םיבייח ,הזה ןיינעה לכל
,הזיזפ ,ןויסינ תרסח איה .57 ןב רבג ומכ תגהנתמ אל תיפרגונרופה
רתויה בלשה הארנכ והז .תומדקתה ידכ ךות םיקוחה תא האיצממ ,תיקינתוטש
ומכ ףייזל םיליחתמ םלוכש ינפל עגר :ונרופ ינרציכ ונלש תוחתפתהב דומח
לומ תורמוג תמאבש ונרופ תוינקחש טעמ אל שי לארשיבש הרוק ךכ .ל"וחב
לש טלחומה בורלש הרוק ךכ .םיחרכומ אלש ןהל רמא אל דחא ףא יכ ,המלצמה
.הרגאיו תחקל וליחתה אל דוע םינקחשהו ,םיידשב ןוקיליס ןיא תוינקחשה
יצחמ רתוי" .תונבבוחה לש הכישמה חוכל עדומ ,"1 רפרפ" ילעבמ ,לולמ יסוי
,תירבה תוצראמ םישלוג יל שי" .רמוא אוה ,"ל"וחמ םיעיגמ ונלש םישלוגהמ
."םש ונתוא םיבהוא דואמ - ןונבל ,ןדרי ,תידועסה ברע ,ןאריאמ םג לבא
?המל
ינב לכ ,סקסב יכ .דחאמ םרוג אוה סקסה יכ .שיש המ תא םיארמ ונחנא יכ"
תא תוארל הז הרגמ יכה רבדהו ,תונציצמ רצי שי ונלוכל .רבד ותוא םדאה
ריכמ ינא ,הנ'אוב ,םירמואו ילא םינופ םישנא הברה .הז תא השוע ךלש הנכשה
."הפצנ יכה רבדה הז .יתאז תא

לייטסכ תונבבוחה
,"1 רפרפ"מ לידבהל .תרצותהמ בושח קלח איה היילעה תטילק ,"לייטס סקס" לצא
םש ,ץראה ידילי םהש אדוול ידכ םיפתתשמה לש תוהזה תדועת תא םיקדובש
ולצא ןיאש ריבסמ "1 רפרפ"מ לולמ .םירז שכר ינקחשל םג סנא'צ םינתונ
.רדסב הז ץראה ידילי םה דוע לכ ,םיזורדו םיברע םג ונלצא ויה" .תונעזג
,השדח השינ רוציל יתיצר" .ריבסמ אוה ,"ילש קימיגה איה הז לע הדפקהה
אוה םא דווילובב והשימ ילאשת .הזמ תוטסל לוכי אל ינא חילצהל ידכו ,תרחא
והשמ שי תוילארשיב .אל ךל דיגי אוה םג ,תידוה אל איהש יהשימ םלצל הצור
."הנוש
?הזה ינושה תא רידגמ תייה ךיא
לע םיכלוה ונחנא זא ,ונרופ תוינקחש תמאב ןהש תורוחב ץראב ןיא לכה ךסב"
לש יטילאיר - ןרופ רו'צמא יטילאיר :RAP ול םיארוקש שדח טפסנוק
תורמלו ,םינקחשה דצמ תונעוצקמל הפצמ אל הפוצה הלאה םיטרסב .םיבבוח-ונרופ
.תיתיב הארית האצותהש גאוד ינא תויעוצקמ יו.יד תומלצמב םישמתשמ ונחנאש
."לייטסהמ קלח הז
ללגב םינקחש לוספל המל ?היילע תטילק לש ןוילעה ךרעה םע המו
?הדילה םוקמ ומכ ,םתטילשב םניאש םירבד
םיילארשי םייתרבח םירסמ יל שי .םש הז תא םישאו '2 רפרפ' חתפא ינא זא"
."רבד לכ םישל לוכי אל ינא ' 1 רפרפ'ב .יתוא םיבהוא הז ללגבו ,םיישרושו
ןה םא" .תויסור םע היעב ןיא ,"לייטס סקס" לש עובקה יאמבה , 'י ןורשל
םג ונישע .תויאקורמ םע טרס תושעל ומכ קוידב הז ץראב תויחו תירבע תורבדמ
ןיבל םהיניב לדבה םוש ןיא יתניחבמו ,םילארשי םיברע םע םיטרס השולש
."םיסור וא םילארשי
?םיברעה םינקחשה תא םתגשה ךיא
."רבח איבמ רבח לבא ,גישהל השקש והשמ הז םיברע ?עדוי ינא"
?ךילא ועיגהש ינפל תיבב ונרופ וארש םישנא הלא
."?תיבב ונרופ האור אלש והשימ שי ?ךל הארנ המו"
הצור אל ,טהל יבכו סומע ,"לייטס סקס" ילעב לש ןבכ ומצע תא גיצמש ,ןורש
םירוהל םא 'י תואב ליחתמ אוה המל רורב אל םגו) ולש החפשמה םש תא רוסמל
33 השע אוה תונורחאה םינשה שולשב .(ינונטק תויהל המל לבא ,טהל םיארוק
,ןהלש סנואה תייזטנפ תא תומישגמ םישנ ובש ,"םיסנאה תייפונכ" ללוכ ,םיטרס
טרס ,(וילע ינמז תא זבזבל אל יל וצילמה תונחבש) דחא םיאומוה טרס
.תויבסל טרסו ,השאו םירבג ינש םע ילאוסקס-יב
?תויתימא תויבסל ןה תמליצש תויבסלה
."?תרמוא תאז המ"
.םישנ םע בכשל תופידעמ תמאבש הלאכ - תויבסל ,עדוי התא
."תוינימ וד ןקלח ,תויבסל ןקלח"
?יטיירטס וא יבסל להקל דעוימש טרס הז
."לדבהה תא ןיבמ אל ינא ?הנשמ הז המ ?תרמוא תאז המ"
?האג יכה התא הנורחאה הנשהמ טרס הזיאב
."תוכיתח 1,500 ונממ ופעש ,'ילארשי ו'צאנ' תא שי ?תרמוא תאז המ ?האג"
?חילצה אוה המל
."הלילעהו קחשמה ,םירבג השולשו תורוחב שולש ,םינקחשה ?עדוי ינא"
?ולש הלילעה המ
הנשה .ונרופ טרסל םינקחש תקהלמש תיאמב לע הז ,הא .רכוז אל ינא ,הלאוו"
."'ואל ואלב הל ןת'ו 'םיטהול םינגדגד' ,'באלק המזגרוא' תא םג ונישע
?ואל ואל הז המ
."ןגדגד םג תויהל לוכי הז לבא ,ןימה רביא ןיבל םיציבה ןיב רוביחה הז"
?יוטיבה רוקמ המ
."םיאב םייוטיבה ראש לכש הפיאמ .גשומ יל ןיא"
?ל"וחל םג םיעיגמ םכלש םיטרסה
."תירבה תוצראל תצקו הילטיאל םירכומ ונחנא .םימעפל"
?ילארשיה גותימה תא םישיגדמ םתא
ומכ אל איה םהלש המרה יכ ,םילארשי לש םינבבוח יטרסכ םתוא םירכומ ונחנא"
."ל"וחמ תויעוצקמ תורבח לצא
?ןוסמיי'ג הנ'ג לייטס תילארשי ונרופ תבכוכ תונבל םעפ תיסינ
הנתחתה איהש דיגנ יאוב ?המל .החרב איה לבא ,סירכ םשב יהשימ םעפ ונינב"
ןיידעש ,'סוסה' ול םיארוק ונחנאש קיתו יד ןקחש ונל שי .והזש הטילחהו
."םיטרס העברא הכ דע התשעש ,ןדע םשב תינקחשו ,קחשמ
?הניצסב תורקל ךלוהש המב םינקחשה תא םיפתשמ םתא המכ דע
.אל המו תושעל םינכומ םה המ לע בושמ םהמ םילבקמ לבא ,םיפתשמ קוידב אל"
תבכושש תאזכ תחא איה םא .טסה לע השוע תינקחשהש המבו הארמב יולת ריחמה
התיה איה םא .טסט ומכ אוה ןושארה טרסה .תוחפ הווש הז ,הרקי והשמש הכחמו
."ריחמה לע חקמתהל הלוכי איה ,הבוט
[ אבה דומעב הבתכה ךשמה ]
[ 1 רפרפ ]
[ לייטס סקס ]