Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2001 ראורבפב םסרופ
סארג םרג 0.03 תקזחא :המשאה

םייתנשב .יונפ ןמז ידמ רתוי שי תוירקה תרטשמל
לצא עובק ןפואב רקבל הדיפקמ איה תונורחאה
עשפה תא תיפוס רגמל הרטמב ,(יודב םש) תיריא

ךירבחל י/רפס ?תינהנ

דעיל הכפה ,ןיקצומ תיירקב תררוגתמה ילילפ רבע אלל הקוור ,(יודב םש ,32) תיריא
,תאזה הפוקתב הלצא ורקיב םה םימעפ עשת .תונורחאה יצחו הנשב תוירקה ירטוש לש ףדעומ
יניעל התינוכמב שופיח ךרענ תחא םעפו ,ןולובז תנחתב הריקחל הבכוע איה םימעפ שמח
הדמעוה איהו ,רקויב תיריאל הלע (99 רבמצדב) ןורחאה יתרטשמה רוקיבה .הדובעל הירבח
העבש לש תויודעב הוולמ םושיאה בתכ .םרג 0.03 :תומכה .הנאוחירמ תקזחא לע ןידל
.ראורבפב 14-ב לחי טפשמה .םירטוש

איה .ןכש לש הנשלה תובקעב התיבל ועיגה םירטוששכ ,'99 רבמטפסב הלחה תיריא לש הגאסה
ררבתה רתוי רחואמ .הנאוחירמ םרג 120 התיבב ואצמנ יכ הרשבתה םשו הריקחל החקלנ
תיבב קיזחהל תיריא הלדתשה רוקיב ותוא זאמ .םרג 104 הלקש םסה קזחוה הבש הספוקהש
םימרגב ומכתסהש תויומכ הלצא וספתנ םירטושה לש םיאבה םירוקיבבו ,דבלב תונטק תויומכ
.םידדוב

?ןורחאה שופיחב הרק המ
ורשנו חיטשה תא יל רענל וליחתה םה ףוסב .םישוחנ דואמ ויה לבא ,םולכ ואצמ אל םה"
."םרג 0.03 םשמ

?ךלצא האצמנש רתויב הנטקה תומכה לע אקווד ןידל ךתוא דימעהל ורחב המל גשומ ךל שי
אל עוריאהש בתכמ יתלביק ,םרג 16-כ ואצמ ובש ,ןושארה שופיחה ירחא אקווד .אל שממ"
וארה אל .עובק ןפואב קודבלו ןאכל אובל וליחתה םה עגר ותואמ לבא ,ןידל הדמעה קידצמ
םהל רתומ ,הרידב תיניירבע תוליעפל ריבס דשח שי םאש עבוק קוחה יכ ,שופיח יווצ יל
םיקיתהמ השולשש חינהל ריבס לבא ,ןידל הדמעהל העיגה אל הלאה םימעפהמ תחא ףא .שפחל
."טפשמה תיבל והשלכ בלשב ועיגי

?םינשעמש ךלש םירבח לע ןישלהל ךממ ושקיב
יתש ול תתל הכירצ ינא ררחתשהל הצור ינא םאש יל רמא יתוא רקחש ןיצקה .ןמזה לכ"
תאש המכ ינשעת ,הבוט הרוחב תא' :רמא אוה ףוסבו ,יתתנ אל .סארג ןהב שיש תוריד
,ןיינעה רמגנ הזבש יתבשח .'רתוי אב אל ךיילא ינא .הצוחה הז םע יאצת לא קר ,הצור
- םדוקה שופיחהמ וראשנש תויראשה תא וחקלו ורזח םה םיימוי ירחא .לודגב יתיעט לבא
"וטורב םרג השימח

?ןיד ךרוע ךל שי
."אל"

?תירוביצה הירוגינסהמ אל וליפא
."הדובע יל שי יכ תירוביצ הירוגינס לבקל תיאשר אל ינא"

?טפשמה םע דדומתהל תנווכתמ תא ךיא
."הנטקה תומכה ךמס לע ,ותוא לטבל הסנמ ינא"

?הרידה תא תבזוע ןיפולחל וא ,ןשעל הקיספמ אל תא המל .םישופיח השימח ךלצא ושע
.השק הדובע םוי ירחא סארג תצק תנשעמ ינאש הזב והשימל קזנ השוע ינאש תבשוח אל ינא"
םלשל ידכ תודובע יתשב תדבוע ינאו ילש הרידה תאז יכ ,הלוכי אל ינא הרידה תא בוזעל
."הילע אתנכשמה תא

םימס ירחוסב דקמתהל יתרטשמה ןויסינה יכ םיחיכומ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ
תמועל ,םימסב רחס לע םיקית 1867 וחתפנ לשמל ,'97 תנשב .חלצ אל ,םישמתשמב תוחפו
,רחס לע םיקית 2000-כ םע ,תאש רתיב המגמה הכשמנ 99 תנשב .שומיש לע םיקית 8454
.שומיש לע םיקית ףלא 11-מ רתוי תמועל
הנשל הנשמ יכ םיארמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ .גירח וניא תיריא לש הרקמה
םידושח דגנ הריקחה יקית רפסמש דועב ,םימסב שומישב םידושח דגנ תוריקחה רפסמ לדג
.הנתשמ וניא רחסב

ךירבחל י/רפס ?תינהנ