Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2004 יאמ ,תונורחא תועידי ,םימי 7
םס-לא

תורגבתה יסקטל שמשמה יאקירפא חיש לש ותפילקמ קפומה רמוח
הלימג לוהוכלאו ןיאקוק ,ןיאורהל םירוכמ יפלאל קינעה ,םייטבש
תיביססבואה תוקקותשההמ םתוא רטפ - הזמ בושחו - םיבאכ תלוטנ
הז הככ ?תלבוקמ הטישל ותועצמאב לופיטה ךפה אל המל .םסל
ידי לע ןיאורהמ ולמגיי םינמוקרנש ףידעמ יאופרה דסממהשכ
אל םלועלש תוחוקל תופורתה ינרציל קפסמו ,ןודאתמל תורכמתה
םה ,תאז תמועל ,ןיאגוביאה לש םיצורמה תוחוקלה .םתוא ובזעי
םירזוח אלש תוחוקל

,למגיהל ותעדב הלעה אל וליפאש ןיאורהל רוכמ ,19 ןב היה ףוסטל דראווה
רכמש יאמיכה .תירותסמ הקבא לש הנמ וידיל הלגלגתה ,'62 תנשב ,דחא םוישכ
ףוסטל .התומלשב התוא עלבי םא תועש 36 לש יתייזה עסמ ול חיטבה התוא ול
םסה לחה הקינילקל ועיגה םע .ולש גולוכיספה םע תיעובשה השיגפל ךלהו עלב
אוה ,ןיטולחל רע היהש רחאמ .ץיקהב המילח לש ךורא עסמל סנכנ אוהו עיפשהל
.גולוכיספה לש ןופורקימל היווחה תא ראתל חילצה
תרחמל ,ותעתפהל .תועש 30-כ ירחא פירטהמ אציו ותיבל רזח אוה השיגפה ףוסב
יצחו שולש ךשמל יקנ ראשנ אוה .ןיאורהב ךרוצ רתוי ול ןיאש הליג אוה םויה
דע יקנ ראשנ אוה ןודאתמב דסוממ לופיטל הרצק הליפנ ירחאו ,תופוצר םינש
.םויה
חיש תפילקמ תרצוימו ןיאגוביא תארקנ ,הרהמב ףוסטל הליג ,הקבא התוא
ןובגב רקיעב ,תיזכרמה הקירפאב לדגה (Tabernanthe Iboga) הגוביאה
,ןיאגוביאה תועצמאב .םינש תואמ הזמ תויתד תורטמל שמשמ אוה םש ,וגנוקבו
םהיתובא תא םיטבשה ינב םיאור ,הכינחו תורגבתה יסקטב רקיעב ןתינה
חכוהש יפכ ,ןיאגוביאה לבא .םדאה תחפשמב םמוקמ תא םיניבמו םינומדקה
ולמגנ םירוכמ יפלא) חטשבו (םייח ילעב לע םירקחמ 200-מ רתויב) תודבעמב
וניבהש םירוכמל ירשפא ןורתפ םג אוה ,(לוהוכלאו ןיאקוק ,ןיאורהמ ותרזעב
ןטק קלח קר ןה (זירק ןלהל) םסב שומישה תקספה לש תויזיפה תועפותה יכ
תחלצומ הלימגל ךרדב רתויב לודגה לושכמה ,רוכמ לכ עדוי ,השעמל .היעבהמ
.םעפ ףא טעמכ תמלענ הניאש ,(אדוד ןלהל) םסל תוקקותשהה אוה
הלימגה ינימסתמ זוחא 80-100 קר אל םיכסחנ ןיאגוביא תועצמאב םילמגנהמ
תונשנו תורזוח תוליפנל תיארחאה ,תיביססבואה אדודה תשוחת םג אלא ,םייזיפה
םילוכי ראשה .דימתל למגיהל ידכ דחא לופיט קיפסמ םילפוטמהמ עברל .םסל
ךירצ .החלצהה ייוכיס תא ליפכהלו םישדוח המכ ירחא ףסונ לופיטל רוזחל
שומישל רוכמה תרבעה איה םויה ןיאורהמ רתויב הצופנה הלימגה תטישש רוכזל
השק ,םיחמומה לכ םימיכסמ ,ונממ הלימגהש יטתניס םס ,(ןלודא) ןודאתמב
,ןיאגוביאה עיצמש תימעפ דחה הלימגה תונורתי תורמל .רתוי הברה תכבוסמו
?המל .הנש 30 רבכ חטשב אצמנ אוהש םגה ,וילע םתעמש אל םלועמש חינהל ריבס
.הנטק אל הללק תצבור ןיאגוביאה לש ושאר לעש רבתסמ

שיתמ ינחור עסמ לש תועש עבראו םירשע
,גווסו ,יד.סא.לאה םע דחיב '69 תנשב ב"הראב קוחל ץוחמ לא אצוה ןיאגוביאה
רסח ,הערל שומישל הובג לאיצנטופ לעב רמוחכ ,ןיאקוקו ןיאורה ומכ םימס דצל
תרגוב ,שמ הרבד ר"ד ומכ םירקוח לע דואמ השקמ וז הדבוע .יאופר שומיש לכ
גישהל ,רמייהצלאו ןוסניקרפ לע ךרד יצרופ םירקחמ תוכזב המסרפתהש דרוורה
לע םג םויה םילבוקמ ןיאגוביא לע היאצממש ,שמ .רקחמל םיביצקתו םירושיא
,רלטוק השמ 'פורפ םע הלא םימיב הלועפ תפתשמ ,רתויב ינרמשה יאופרה דסממה
וגוסמ ןושאר יוסינל לוקוטורפה תנכהב ,בקעי ראב שפנה תואירבל זכרמה להנמ
תורכמתה תקספהב ןיאגוביאה תוליעי תא עובקל הסניו לארשיב ךרעייש ,םלועב
.ןיאורהל
לע הל רפסל הסינש יאקירפא רבג הלש תואצרהה תחאב שמ השגפ '90 תנשב
תנחתל ןויארב הרפיס ,"יל םלענ אוהו ותיא חור תרצק יד יתייה" .ןיאגוביאה
ןתנש ,קילג ןטס ר"ד לש האצרהל יתכלה שדוחכ ירחא לבא" ,תיקרוי וינ וידר
םיטאיפואו ןיאקוק לש תונמ תקולחל הנוכמ ליעפהל ודמלש םירבכעל ןיאגוביא
תא שקבל קיספהל םירבכעה תוצובק יתשל םרג רמוחהש הליג קילג .ורכמתהו
."היונב איה ךיא ,תיארנ תאזה הלוקלומה ךיא ימצע תא לואשל יתלחתה .םימסה
תורכמתה קיספהל ותלוכי איה ןיאגוביאה לש רתויב תורזומה תונוכתה תחא
םג שיו ,ןיאקוק ,ןיאורה ,לוהוכלא :רשק םוש םהיניב ןיא הרואכלש םירמוחל
.הרוק הז ךיא ןיבהל השקתה שמ לש יגולוקמרפה ןויגהה .ןיטוקינ יבגל תויודע
יושעש ,םוסק טעמכ ,ידוחיי דואמ הנבמ שי ןיאגוביאה תלוקלומלש יתיליג"
םילמגנה תליהק ברקב זא ובבותסהש תויודעה םאשו ,התוליעי תא ריבסהל
ךילתהל רשקב הראה יהשוזיאל תויעדמ םיכרדב עיגהל לכוא ילוא ,תונוכנ
."ןיאגוביאהמ םלעתהל הלוכי אל ינאש יתנבה .ומצע תורכמתהה
תומודק תועדו ער לזמ קרו ,יתייזה םס ןיאגוביאב האור אל איהש תרמוא שמ
םיינשהמ לידבהל .היזה תוירטפו יד.סא.לא םע דחי המישרב אצמיהל ול ומרג
תורשע ךשמבש הדבועו ,יספא אוה בוחר םסל ךופהל ולש לאיצנטופה ,םינורחאה
םיילטנמירפסקאה םימסה ינכרצ ברקב םג .הזכל ךפה אל אוה תונורחאה םינשה
קינעמ וניאש ,תועש 24-כ לש שיתמ ינחור עסמב םיניינועמ םיבר אל ,רתויב
לחה ,יאופרה דסממה לש ופאל תחתמ ,טקשב טקשב לבא .תגנעמ תינפוג היווח
.םירוכמה תוליהק ברקב םסק תפורתכ םסרפתהל ןיאגוביאה
ןתוא ןתנו תונמ 19 דוע גישה אוה חמצה םע ףוסטל לש חלצומה ןויסינה ירחא
אלל ולמגנ םהמ השימח .למגיהל ובשח אלש ןיאורהל םירוכמ םהמ העבש ,וירבחל
.תוחפל םישדוח השישל םייקנ וראשנו אדוד אללו זירק
דומלל ךלהו םוחתהמ קחרתהל ףוסטל טילחה קוחל ץוחמ לא אצוה רמוחהשכ
וילא הנפ דחא םוי לבא .םיטרס תקפהמ רתוי רחואמו תוברברשמ סנרפתה ,עונלוק
בוב ,םהלש ףתושמ רבחב לפטלו ומצעל עבקש ללכה לע רובעל וינפב ןנחתהו רבח
לש רטיל עברכ התש ,םויב ןיאקוק םרג השיש דע השולש זא ךרצ וקסיס .וקסיס
.תוירגיס תוסיפח יתשמ רתוי ןשיעו םיפירח תואקשמ
השבי חפסנ רזועכ םימי םתואב שמיש ,קורי הלע תגלפמ ר"וי םימיל ,לטכו זעוב
הנושארה םעפה התיה תאז" .ףתושמ רבח ךרד וקסיס תא ריכהו ןוטגנישווב
יתיאר אל ךכ רחא" .לטכו רפסמ ,"ןיאקוקל םירוכמה לש םייחה חרואל יתפשחנש
היה אוה .םדא ותוא הזש יתנמאה אל .בוש ותוא יתשגפ זאו ,םישדוח המכ ותוא
סרכ לדיג ,םשו הפ ןייו הריבל ולש לוהוכלאה תכירצ תא תיחפה ,ןיאקוקמ יקנ
יתעגהשכו לופיטה לע יל רפיס אוה .תולילב ךירצש ומכ ןושיל ליחתהו הנטק
םודיקל דחי ונמתרנ ונתשולשו ףוסטל םע יתדדייתה ,'88 תנשב ,קרוי וינל
."אשונה
ריעצ גוזב לפיטו ןיאגוביא תצק גישה ,דנלוהל וקסיס עסנ ךרעב הנש רובעכ
וקינ תא וילא האיבהו הטשפתה העומשה ,חילצה לופיטה .ןיאורהל רכמתהש
ריאשה וקסיסו למגנ סנאירדא םג .דנלוה לש םינמוקרנה דוגיא דסיימ ,סנאירדא
םיעונכש לש הנש ועיקשה ףוסטלו סנאירדא .וידיב היהש ןיאגוביאה טעמ תא ול
.םיבר האוש ילוצינב לפיטש עודי ידנלוה רטאיכיספ ,סנאיטסב ןאי 'פורפב
רפוסל קינעהש יד.סא.לא תועצמאב היפרתה ללגב רקיעב לארשיב םסרפתה סנאיטסב
."ע.מ.ד.א :ןפוצה" ורפסב לופיט ותוא תא דעיתש ,(קינטצ .ק) רוניד לאיחי
.ויאצממ תא דעתלו םידנלוה םירוכמב לפטל לחהו ףוסבל ענכתשה סנאיטסב
,NIDA םע רשק רציו ןיאגוביאה לע עדי רוגאל ךישמה ףוסטל ,ב"הראב םייתניבו
םיביצקת קלחמש ב"הראב דיחיה ףוגהו םימסב הערל שומיש רקחל ימואלה ןוכמה
לע םייוסינב ליחתהל שרדו ןיינע עיבה ןוכמה .םימסב רושקה רקחמל םייתלשממ
ןיאגוביא דוע גישהל םינש שולש ול חקל לבא ,בהלנ היה ףוסטל .םייח ילעב
רמוע ,זאד ןובג אישנ לא תורישי הנפש ירחא קר הרק הז םגו ,רקחמ יכרוצל
לש ויתורטממ םשרתה אישנה לבא ,שודקה חמצה אוציי תא הרסא ןובג .וגנוב
.רמוחה לש האנ תומכ ול תתל םיכסהו ףוסטל
תורוכמ תודלוח לע ותוא הסינש ,דנלוהב 'ץילו'ג ר"דל עיגה ןיאגוביאהמ קלח
טילחהש ,יאקירמאה קילג ר"ד .םייזיפ םינימסת אלל ולמגנ ןהש הליגו ןיפרומל
ותחפוה הלימגה ינימסתש דבלב וז אלש הליג ,ומצעב אשונה תא קודבל
שומיש תובקעב חומל ומרגנש םיקזנהמ המכ ןקתל חילצה ףא רמוחה ,םומינימל
לע םיטנטפ איצוהל לחהו NDA םשב הרבח םיקה ףוסטל .ןיאקוקבו ןיאורהב
.ןיטוקינו לוהוכלא ,ןיאקוק ,ןיאורהמ הלימגל ןיאגוביאב שומישה
יתבב ,ןיאגוביאב םייתרתחמ הלימג ילופיט תורשע הפוקת התואב וכרענ דנלוהב
דנלוהב סנאיטסב םע דובעל ולחה וקסיסו ףוסטל ,לטכו .םירוכמה יתבב וא ןולמ
התיה איה" .םילופיטה םיעצבתמ ךיא תוארל האבו ףוסטל םע רשק הרצי שמ ר"דשכ
לש בגהו תלוכיהו ןיטינומה הל ויה" .ףוסטל רמוא ,"ונשפיחש המ קוידב
שמ ."רקחמל הבוט תוכיאב ןיאגוביא גישהל החילצה אל איה לבא ,הטיסרבינואה
םירקחמה תא עצבת איה ,ןיאגוביא הל גישי אוה ויפל םכסה לע ומתח ףוסטלו
NIDA הטילחה '91 תנשב .הלש םישדחה םיאצממה לע םיטנטפ םושרת NDA תרבחו
.םייח ילעבב יסיסב רקחמל רלוד ןוילימ ינש הררחישו ביצקתה יזרב תא חותפל
הארנ לכה .יאופר ןויסינ אלל םילפטמל לופיט ךרעמ דחי ובתכ ףוסטלו לטכו
.דורו
[ אבה 'מעב ךשמה ]
[ (יד.סא לא תועצמאב היפרת) קינטצ .קו סנאיטסב לע (הכרבב) דוע ]
[ שמ הרבד ר"ד םע ןויאר ]