Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2004 ראוני ,VIEW ןיזגמ
הבהא רופיס ,הניזו יפאב

רופיס בותכל םיברסמ םיאטירסתהשכ "קרט ראטס" לש ץירעמ השוע המ
תוצירעמ ושעי המ ?םיינזואה ךורא קופסל קריק ןטפק ןיב הבהא
"קיפ-ןאפ"ה ?לאירבג ןיבל הניב ןמור ףוס ףוס היהיש דע "הניז"
סינכהלו ,תוארל הצור היה אוהש קרפה תא בותכל דחא לכל רשפאמ
ולוס ןאה םע הדוי תא וליפא הטימל

סקופ םע םידפרעה תדייצ יפאב תא - הטימל דחי סינכהל םיפידעמ םתייה ימ תא
וא ,"םיבכוכה תמחלמ"מ ולוס ןאה םע הניז הכיסנה תא ,"הלפאב םיקית"מ רדלאמ
ןהירצוימ תופצל ולכות אל :ןוכנ ?ןמרפוס םע יאפופ לש בילוא תא ילוא
םא ,םתא לבא ,םייראזיב םיכודיש הלאכ ןהל אוצמל וללה תויומדה לש םיירוקמה
.םכמצעב הז תא תושעל םילוכי ,וצרת
רשפא יאש העפותל תונורחאה םינשב ךפה (Fan Fiction לש רוציק) "קיפ-ןאפ"ה
שרגמ ,םיצירעמה םה קיפ-ןאפה תכלממ לש םיידעלבה םיטילשה .הנממ םלעתהל
תוסלכאמש תויומדה םה קחשמה ילכו ,םיטרסו היזיוולט תורדס אוה םיקחשמה
אלש המל ,קריק ןטפקו רדייו 'תראד ןיב השיגפ ןגראל םתיצר דימת םא .םתוא
אל "רא.יא" לש םיאטירסתהשכ םיסאבתמ םתא םא ?םישגפנ םה ובש קרפ ובתכת
ורצית אלש המל ,םתבהא תא שממל ייוואתה לורק תוחאלו סור גאד ר"דל םינתונ
תנתינ היזטנפ לכ :קיפ-ןאפה תוהמ יהוז ?הנוכנה היצאוטיסה תא םליבשב
לכה - היהתש לככ תערפומ ,הלילע לכו םכתעדב ולעתש גולאיד לכ ,המשגהל
.ךלוה
הרדסה לש התומ ירחא הנש ,60-ה תונש ףוסב דלונ ינרדומה קיפ-ןאפה
םמצעב בותכל ולחה םיבזכואמה םיצירעמה ."םיבכוכ ןיב עסמ" תיגולותימה
הברה םיקיתו העפותה ישרוש לבא .םהלש םיניזנפב םתוא ומסרפו ,םיפסונ םיקרפ
האמה ףוסב ,סמלוה קולרש תולילע תא בותכל קיספה ליוד ןנוק רותראשכ .רתוי
סיאול לש "תואלפה ץראב סילא" םג ;ומוקמב תאז תושעל ולחה םיצירעמה ,19-ה
וכז ףא םקלחו ,תויונחב ורכמנ וללה םירפסה .םיכשמה 200-מ רתויל הכז לורק
.החלצהל
ריבסמ ,קיפ-ןאפה תעפות לע רפס בתכש MIT-מ תרושקתל החמומ ,סניקנ'ג ירנה
ויה םעפ םא לבא .ועמשש םירופיסל םהלשמ תונשרפ תתל ובהא דימת םדא ינבש
,טנרטניאב הז תא םישוע םויה ,תוישעמ םיפילחמו ןייעמה דיל םישגפנ
ןיא" .תורכומ תויעונלוקו תוינויזיוולט תויומד םה םייגולותימה םירוביגהו
רשש םעה רמז ןיבל ,הרדסל ולשמ םיקרפ בתוכש הניז לש ץירעמ ןיב לדבה הברה
אוה קיפ-ןאפה" .סניקנ'ג רמוא ,"םייניבה ימיב דוה ןיבור לע יללעמ תודלב
השדחה היגולותימל ומרג םיטסינגלב םיקיפמש קזנה תא ןקתל םיצירעמה לש םכרד
םיאטירסתהש הממ םילכסותמ לבא ,תויומדה לא םיקתורמ םה יכ םיבתוכ םה .ונלש
."ןהל םישוע
תדקמתמ העפותה עונלוקב .קיפ-ןאפ ירתא שי היזיוולטב הרדס לכל טעמכ ,םויכ
ומכ סקימוק תויומדב ,"חצנה שיא" ,"םיבכוכה תמחלמ" ומכ ב"דמ יטרסב רקיעב
יראה ,ןורחאה ןמזה לש ירלופופ יכה רוביגבו ,ןמטאבו ןמרדייפס ,ןמ סקא
.רטופ

תניינעמ אל ךלש החושקה הדודה
?רצי רחא והשימש תומלועו םירוביג לע םצרמ תא איצוהל םיבתוכה םירחוב עודמ
ךלש החושקה הדודה לע רצק רופיס תבתכ םא :גניטיירה איה תחא תירשפא הביס
ןטפק איה רופיסה תרוביג םא לבא .ןיינעתי אל דחא ףא ,תשרב ותוא תמשו
ולגי םיצירעמ יפלא תורשע ,5 ןוליבב ללחה תנחת לש תדקפמה ,הבונביא
סכנל םיצירעמה לש ןוצרה אוה סניקנ'ג עיבצמ וילעש ףסונ עינמ .תוניינעתה
תוברתה ינרצי" .הריציב הליעפ תופתתשה ידי לע ,טרסה וא הרדסה תא םמצעל
עיצמ קיפ-ןאפה לבא" ,ריבסמ אוה ,"םייביספ םירוצי םינכרצב םיאור םייחכונה
אוה קיפ-ןאפה לש יתליהקה דצה ,ןכאו ."ףתתשהל םיישפוח םלוכ הבש תוברת
רוויד תומישר ,טנרטניא ירתא םיקיזחמ םיצירעמה .קסעל סנכיהל הבוט הביס
םישנא םע םירשק םירצויו הביתכה לע םינויצ םינתונו םילבקמ םה ,םימורופו
םינואגשכ שדח םלוע אורבל ץמאתהל המל ,ללכבו .םיפתושמ ןיינע ימוחת ילעב
?ונליבשב הז תא ושע רבכ גרבליפס ןביטס וא סאקול 'גרו'ג ומכ
תובלשמה תולילעל שדקומ אוהו ,"שאלס" ארקנ קיפ-ןאפה לש רתויב טהולה ףגאה
,80-ה תונשב םיעוטנ םשה ישרוש .תונוש תויומד ןיב םיילאוסקסומוה םיסחי
קריק ןטפק תא םהלש םיטירסתב ךדשל ףוס ףוס וזעה "קרט ראטס" יצירעמשכ
םג שאלס יטירסת ורצונ ןהיתובקעבו ,קופס/קריק וארקנ הלא תולילע .קופסו
.םיבוטו םיבר דועו יפאב/הניז ,רניקס/רדלאמ ,ולוס ןאה/רקווייקס קול רובע
םיצירעמל רומש דוס שאלסה יטירסת ויה ונייח לא טנרטניאה תצירפ ינפל
םנוצר תועיבשל דימת אלו ,םלוכל תושיגנ הלאה תולילעה םויה .דבלב םיפורש
קול ןיב ןמורה לע סאקול 'גרו'ג בשוח המ .תומדה לש םיירוקמה םירצויה לש
ןיעמ שי הרבחל ,"סמליפ סאקול" לש תרבודה יפל ?ולוס ןאה ןיבל רקווייקס
ונחנאו ונלש םיצירעמה תא םיבהוא ונחנא" :םיצירעמה םע ימשר אל םכסה
המ .'םיבכוכה תמחלמ'ל תופסותב םהלש תויתריציה תא םיאטבמ םהש ךכמ םיצורמ
השענ אל הז םא .ירחסמ שומיש הלאה תוריציב םישועשכ הז םיבהוא אל ונחנאש
."םהל הנותנ סאקול לש ותכרב ,חוור תורטמל
םיסחיה תא דסמל ידכ םכחותמ ץמאמ השע סאקול ,םירחא תויוכז ילעבמ לידבהל
ונתינ ותרגסמבש ,starwars.com תמקה לע עידוהשכ קיפ-ןאפה ירצוי םע
לש םניח ןוסחאמ ץוח .רתאל םהיתודובע תא ולעהש םירצויל םידחוימ םיסונוב
ול ונתנ ,הרומתב ,םה .םיטרסהמ םיירוקמ םידנואס םהל ןתנ סאקול ,תוריציה
.םהלש תונויערב שמתשהל תוכזה תא
יטירסת תאירקמ םיענמנ םהש םישיגדמ ,תאז תמועל ,"הניז" לש םירצויה
,םיטירסתל ולחתשי םיצירעמה לש םהיתונויערש םיששוח םהש םושמ קיפ-ןאפ
םיששוח םה ,תורחא םילמב וא .םירצוי תויוכז תבינגב םשאות הקפהה תרבחו
.ונב םמצע םהש םלועה ךותב םילעופה ,םהלש םיצירעמה ידי לע עבתיהל

בקעמ תחת לאירבגו הניז
המ לע םיירוקמה םירצויל שי הטילש המכו ,העפותה לע םיקקוחמה םיבשוח המ
יטמוטוא ןפואב םיבשחנ אל קיפ-ןאפה ירצוי ,קוחה יניעב ?םוחתב הרוקש
תוידוראפו ,הידוראפכ תרדגומ תויהל היושע םהלש הריציה יכ ,תויוכז יריפמל
תוהמ יהוז ירהש - תורכומ תויומדב שומיש ושע םא םג קוחב הנגה תולבקמ
תויוכזה ילעב לבא ,תוריציה תא רוכמל קיפ-ןאפה ירצוימ ענומ קוחה .רנא'זה
אל ,יתיאר אל" לש השיג םיטקונו העפותה לש םיטביהה ראשמ םלעתהל םירחוב
תוריכמ תא ,רבד לש ופוסב ,הלעמ קיפ-ןאפה :תובוט תוביס םהל שי ."יתעמש
הניחבמ יוצר אל דואמ דעצ איה טפשמה יתבל םיצירעמ תרירגו ,תירוקמה הריציה
.תינצחי
עבצא ופקנ אל ,"הניז" לע תויוכזב ראשה ןיב םיקיזחמה ,לסרבינוי ינפלוא
התרבחו הניז תופתתשהב תוזעונ תויפרגונרופ תולילעשכ םג םיצירעמה דגנ
רחא בקעמ םימייקמ םהש םירמוא ןפלואה ירבוד .טנרטניאה תא ופיצה לאירבג
םירמוש ךא ,האמחמכ ןתוא םילבקמ ינורקע ןפואבו ,תשרב תומסרפתמש תוריציה
.ערה םעטה לובג תא רבוע והשימ םא ברעתהל תוכזה תא םמצעל
תא רבוע ,'תרונ הרימ ידי לע בתכנש ,אבה טירסתה םאה ?ער םעט והמ לבא
:םכמצעב וטפשו וארק ?לובגה
הארנ םוקמה ,המ םושמ .סופמילואה לש םימוצעה םיללחב הדבל הטטוש הניז"
דעבמו םיכפוהמ ויה תוגרדמה ימרג :וילע הקזח םוש הקיזיפה יקוחל ןיא וליאכ
קר ולדג םילודגה סרחה ידכבו ,ףונ לדב וליפא ףקשנ אל םייקנעה תונולחל
ותפצר לעש םלואל העיגה איה הכורא תוטטוש ירחא .םילתופמו םירוחש םישרוש
,עגריהל התסינו םהמ דחא לע הבשייתה איה .םיתמ תונורא תורשע תורושב ורדוס
הניז ."ןאכ ךתוא סופתי סואזש הצור תמאב אל תא" :ישנ לוק עתפל העמששכ
טבמ הב ונתנש תורופא םייניע יתשו בוהז רעיש לש הליה התארו השאר תא המירה
לע לפנתמ ימ רוקחל דחוימ רושיא יל ןתנ סואז" ,הניז התנע ,"יאלפתת" .בבוש
."?לואשל יל רתומ םא ,תא ימו .ןמד תא תותשל ידכ הלילה עצמאב רפכה תולותב
םידפרע תדייצ ,יפאב ינא" :השחלו הניז לא הברקתה תורופאה םייניעה תלעב
הנממ הלעש קותמה לינווה חיר ."תפתושמ הרטמ ונל שיש הארנ .21-ה האמהמ
תב לש הייפוגב ףושחמל בל םישל אלש הלכי אל איהו ,הניז לש הישוח תא ררחס
הטבמ תא קיתהל הסנמ הדועב הרמא ,"קומש םתס אוה סואז" .השדחה התירב
תפתושמ הפש היהת ךלו ילש החוטב ינא" .הרבעל ורקדזהש תומלשומה תומטפהמ
תא םורפל הלחהו הניז דצל ךרב הערכ איה .זמרה תא הניבה יפאב ."אשונב
םילוגע םיידש ינש ונפח היתועבצא .הכיסנה לש רועה ךוחמ תא וקדיהש םיכורשה
"...היכרי ןיב רבע םוח לש םרזו םיפוזשו

תוכשונ סקימוקה תורבח ,תמייאמ דווילוה
הריבסמ ,"קרט ראטס" לש הצירעמו םירצוי תויוכזל תיחמומ ,ןארג תידו'ג ד"וע
לע תולבוקמ ןניאש תוריצי ולעהש םירתא ילעב דגנ רתויב הצופנה הלועפהש
תא דימ דרוה :ושוריפש ,"Cease or desist" בתכמ תחילש איה תויוכזה ילעב
הכירצ טפושמ הזכ וצ לבקל ידכ לבא" .ךלש תחתה תא עבתנש וא ,יתייעבה רמוחה
רבד הז םיבר םירקמבו ,ילכלכ קזנ הל םימרוג וללה םירמוחהש חיכוהל הרבחה
,םירתאה ילעבש תוניבמ תורבחה ,רבד לש ופוסב" .ןארג הריבסמ ,"חיכוהל השקש
."תוירוקמה תוריציה תחלצהל םימרות ,םחופיטב תועש תואמ םיעיקשמש
אלא ,קיפ-ןאפה תוריצי התיה אל םיצירעמ ירתא תרסהל תירקיעה הביסה ,הכ דע
םיקית") סקופו ("קרט ראטס") טנואמרפ .םיירוקמ םירמוחב רתיה אלל שומיש
ועיצהש םירתא רוגסל ושקיב ("םינוספמיסה" ,"םוינלימ ,"יפאב" ,"הלפאב
לבא ,םיטירסת לש אלמ לולמתו תוירוקמ תונומת ,םיאוגול ,ואדיו יעטק הדרוהל
תולילע םע םילשהל בריס יתודידיה סאקול אקווד .קיפ-ןאפה תוריצימ ומלעתה
תועגופ ןהש הנעטב ןריסהל שקיבו ,רקווייקס קול לע םיצירעמ ובתכש שאלסה
.ולש תימדתב
הזשכ תוינכשונ רתוי הברה סקימוקה תורבח ,היזיוולטהו םיטרסה ינפלוא תמועל
יכ הריהצמ ,לשמל ,"יס.יד" סקימוקה תיקנע .ןהלש תויומדב שומישל עיגמ
.(לשמל ,ןמטאבו ןמרפוס) הלש תויומדב השרומ אל שומיש השעיש דחא לכ ףודרת
ומצע תא םליצ ובש ןוטרס תשרל הלעהשכ העורז תחנ תא םעט לבמיק קרמ יאמבה
רמוא ,"רפסה יפל לכה יתישע" .דמימ תלתב םיעקר תומדל רציו ,ןמרפוסכ
.רתאב תומוסרפ ויה אל ,חיוורהל יתיסינ אל ,ירוקמ טירסת יתבתכ" .לבמיק
אל הזה ןועיטה ."המצע תומדהו תשובלתה ,וגולה ויה יתחקלש םידיחיה םירבדה
.רתלאל ןוטרסה תא ריסהל ול הרוהש ,טפושה תא קפיס

ואדיווב םג וישכע :קיפ-ןאפ
םיבבוח םינעונלוקשכ המידק לודג דעצ קיפ-ןאפה השע תונורחאה םינשה שולשב
.ואדיו תכירעל תונכותה לא םילילמתה ידבעממ םיטירסתה תא ריבעהל ולחה
.םיפורש םיצירעמ םניאש הלא לצא םג תוניינעתה רוציל םיחילצמ וללה םיטרסה
אוה .'98 תנשב טנרטניאב ץפוה ימלוע םוסרפל הכזש ןושארה קיפ-ןאפה טרס
הרדסה חסונב הלילע םע "םיבכוכה תמחלמ"מ תויומד בלישו Troops ארקנ
הליחתב .םירחא םירצוי יפלאל הארשה ןתנ חלצומה ינכטה עוציבה ."Cops"
רוציל םג םילוכי םהש וניבה ךשמהב ךא ,דבלב תוידוראפב םינעונלוקה ודקמתה
.םיבהוא םהש הרדסב שממ לש קרפ
יטנואב" לש םירצויה .דווילוהל הסינכ סיטרכ םג שמשל םילוכי קיפ-ןאפה יטרס
םגו ,סאקול לצא הדובע ולביק ,"תומלועה תמחלמ" לע קיפ-ןאפ ,"ליירט
אוהש והשמ רוציל רדהנ הז" .םירטסניימב םויה םידבוע "ספורט" לש םירצויה
לע ךמצע תא תוארלמ לודג רתוי ףיכ ןיא ,יתוא ולאשת םא לבא ,ךלש ירמגל
קיפ-ןאפ יטרס רצוי ,קסוקטיוו ף'ג רמוא ,"דיב תינלטק רזייל ןרק םע ךסמה
.רומג לבז איה תרצותהמ זוחא 90 ,םייחב םימוחתה בורב ומכש קר לבח .הדנקמ
הנהית התא .תומלצמה לומ תוננואל תצק המוד קיפ-ןאפה ,קסוקטיוול ןימאהל םא
.ונהיי םירחא םגש ידכ דחוימ תמאב והשמ תויהל ךירצ התא לבא ,הרקמ לכב
[ םיגוסה לכמ קיפ-ןאפ יטרס ]
[ קיפ-ןאפ דועו ]