Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2005 ראורבפ ,םישנא
ןורגב עוקת

עונלוקה יתבב תחנ "קומע ןורג" ונרופה טרסשכ םלהל הסנכנ הקירמא
םינעוט ךכ - םויה דע הנורגב עוקת אוה השעמלו ,הנש 30 ינפל
,טסה לע הרק תמאב המ ןוחבל וסינש ,שדח ידועית טרס לש וירצוי
וללגב רקיעבו - וידדצמ ,וירוחאמ

רדבל ךיא רדהנ ןויער םהל שיש ובשח וטאברב ידנרו ילייב ןוטנפ םיאמבה דמצ
,החוראה ירחא .םינש המכ ינפל םלצא דלומ גח תחוראל ונמזוהש םיחרואה תא
וינ םילאוטקלטניא - םיחרואה ינפב ןירקהל דמחנ היהי ,םיינשה וטילחה
אציש ,"קומע ןורג" יגולותימה ונרופה טרס תא - תרושקתה םוחתמ םייקרוי
לש היתולילע תא ראתמ טרסה .הירוטסיהב רתויב יחוורה טרסל בשחנו '72 תנשב
עיצמו הלש היעבה תא ןחבאמ אפורש דע המזגרואל עיגהל החילצמ הניאש ,הדניל
ףוקעל ידכו ,הלש ןורגה הצקב אצמנ ,רבתסמ ,הדניל לש ןגדגדה .ןורתפה תא םג
.הדוקנ התואל עיגיש רבג הכירצ איה היעבה תא
לש תרהצומה תוילרבילה תורמל .הפי התלע אל הנרקהה ,םיחראמה לש םרעצל
היה עוריאה" .טרסה ןמזב םמצע םע תושעל המ ועדי אל טושפ םבור ,םיחרואה
ןוטנפ םויה רמוא ,"הכובמב איבהל לקש םישנא אל ונחנאו ,יראזיבו ךיבמ
ךיא הלאשה םע םיאמבה ינש תא הריתוה תספסופמ דלומ גח תחורא התוא .ילייב
,תוחונ יא לש הלאכ תושוחת ונב ררועל לוכי ןיידע הנש 30 ןב טרסש הרוק
הרבחה לש הסחיב םילודג םייוניש ,הרואכל ,ולח ותאיצי זאמש תורמל
.היפרגונרופל
לש ידועיתה םטרס תירבה תוצראב עונלוק יתבב תונרקהל אצי רבעש עובשב
תירוקמה הריציהמ תיגוציי הציצמ תניצס ללוכש ,"קומע ןורג ךותב" ,םיינשה
רמוא ,"ונלש רסמה תא ריבעהל ידכ יחרכה היה הז" .דבלב םירגובמל דעוימו
תויטרפב םיאורש והשמ הז ונרופש תיטמוטוא םיחינמ ונחנא םויה" .ילייב
,הככ היה הז דימת אלש ןייצל הווש לבא .םירוגס םיסירת םע ,בשחמה לע הרומג
ומוקמ תאו ,תיתונמא יוטיב תרוצ לכמ הלגוה סקסהש רדסב הז םא לואשל הוושו
תאז לכבו 'דבלב םירגובמ' גוריד לבקל ונפדעהש הביסה תאז .תומילאה הספת
."איהה הניצסה תא לולכל

הצילממ סיסאנוא יק'ג

תוצראב םיליגר עונלוק יתבב ןרקוהש ןושארה ונרופה טרס ,"קומע ןורג"
רלוד ףלא 25 לש העקשהב קפוה אוה .תותיזח המכ דועב הירוטסיה השע ,תירבה
םויה דע רבשנ אלש תויחוור לש איש - רלוד ןוילימ -600כ םינשה ךשמב בינהו
ונרופה טרס היה אוה .(וב ועקשוהש רלוד 50 לכל רלוד ןוילימ לש חוור)
יק'ג ,ןוסרק ינו'ג ומכ םיאקירמא זיטירבלס ידי לע רוכזאל הכזש ןושארה
הפוקת התואב דדוימ היהש ,ןוסלוקינ ק'גו ,ולש רשוי תצילמ התיהש ,סיסאנוא
הרטניס קנרפ ידי לע ןרקוה וליפא אוה .סמיר יראה ,טרסב ישארה ןקחשה םע
םיאנותיעה דמצשכ .אשונב רוב ראשיי אלש ידכ ,וינגא וריפס אישנה ןגס ינפב
ןוסקינ אישנל התלעש ,טייגרטוו תשרפ תא וצצופ ןייטסנרב לראקו דרוודוו בוב
לש םיגלפומה הירושיכ םש לע "קומע ןורג" םהלש רוקמל וארק םה ,ותרשמב
.סיילבאל הדניל ,טרסב תישארה תינקחשה
םירגובמל םירפס תויונחב םילוחכ םיטרס ןירקהל וגהנ טרסה לש ותאיצי ינפל
םיבכוכהו ,רוביצ יסחי עסמב זא הוול אל ונרופ טרס ףא .ואוש פיפ ינוכמבו
לחה "קומע ןורג" .םיפוצה ןיבל םניב סומכ דוס - ירמגל םינומלא וראשנ
ולש תחא הרעה .ולש חוריאה תינכותב וילע חדבתה ןוסרק ינו'גשכ אירמהל
הדדוע ,שערה לכ המ לע תוארל ידכ עונלוקה יתבל םיאקירמא יפלא החלש אשונב
קיפמה ,רזיירג ןייארב .לודג ישנ להק וילא הכשמו טרסב טייד עובקל תוגוז
תא תוארל וכלה ולש אתבסו אבס ךיא רכוז ןיידע ,"קומע ןורג ךותב" לש
"קיש ונרופ"ה תא הדילוה הלודגה הפישחה .םהילע רביד ןוסרקש ןורגה ילולעפ
ילב לוחכ טרסל רותב דומעלו עונלוקל סנכיהל רומג רדסב היה הז םואתפ -
.שמש יפקשמו עבוכ ,ליעמב ףטעתהל

םילגלגב לקמהו עונמה

לע םג אלא ,יאקירמאה להקה לע קר אל תערכמ העפשה התיה "קומע ןורג"ל
רחואמ לבא ,וז היישעת לש גושגשל הבר הדימב יארחא היה אוה .ונרופה תיישעת
:הדיחיו תחא השא דימת הדמע תוניינעתהה זכרמב .רעושי לב קזנ הל םרג רתוי
תרענ ,סיילבאל .םילגלגב לקמה םג לבא ,עונמה התיה איה .סיילבאל הדניל
ןורג"ל הקהולש ינפל םירצק ונרופ יטרס טעמ אל התשע ,םימת ךויח םע םיחרפ
הבוט הרוחב לש תימדת הגיצהו ץמואב תיזחב הדמע איה אצי טרסהשכ ."קומע
.בוט תיבמ
הייח תייגוס תא ןוחבל וסינ תונויארו םירפס ,םיירטנמוקוד םיטרס רופסניא
.םיכרד תנואתב ,52 ליגב ,םינש שולש ינפל הגרהנש ,סיילבאל לש םיבכרומה
אל לבא ,תוידווילוה תוביסמב תשקובמ תחרואל התוא ךפה םנמא "קומע ןורג"
לא העדוותה זאו ,80-ה תונש תליחת דע ונרופ תושעל הכישמה איה .הזמ רתוי
ומוציעב ויהש ,ןיקרובד האירדנאו ןוניקמ ןירתק תיטסינימפה העונתה תוגיהנמ
הרוכמו תינרפת זא התיהש ,סיילבאל .היפרגונרופ דגנ יתרבסה ןייפמק לש
לא הרבחו ,ינרמשו יטסינימפ להק לומ תואצרהב ףסכ הברה שיש הניבה ,םימסל
.ונרופה דגנ םעפ יא הלעוהש רתויב השקה הרבסהה עסמל ךפהש המב םייתשה
תחת המלטצה יכ סיילבאל לש היתונעט :דיב חצנמ ףלק היה ןיקרובדו ןוניקמל
תורהצה .ילאטורב סנוא םצעב היה תומלצמה לומ הרבעש המ יכו ,חדקא ימויא
איה היפרגונרופ יכ סרגש ,תויטסינימפה לש יגולואידיאה וקה תא ומאת הלא
.דעותמ סנוא
ידיב התכוה איה .םיקופד םייח ויה סיילבאללש ךכ לע רערעמ וניא שיא ,םויה
דבכ תלתשה הרבע ,םימסל הרכמתה ,רוניירט קא'צ ונרופה קיפמו ןקחש ,הגוז ןב
זאמ טרסה ףרגש םירלודה ינוילימ תואממ םיגולמת הלביק אלו תיטמוארט
לכש הנעט איה .הגוז ןב דגנ תומשאהב הקפתסה אל סיילבאל לבא .ותאיצי
הנעטה .הל רוזעל ידכ רבד התשע אלו התוא הכמ אוה יכ העדי ונרופה תיישעת
התיה איהש חוטב אל ללכ ינא" .בורקמ התוא וריכהש הלא תא תענכשמ אל תאזה
ןייארו הייח לע רפס בתכש ,ליוונד קירא רמוא ,"ונרופה תיישעת לש ןברוק
."קא'צ לש ןברוק התיה איהש ענכושמ ןכ ינא" .תוכורא התוא
הנהיכו 70-ה תונשב סיילבאל דצל הדבעש ונרופ תינקחש ,(62) דראנל הירולג
ןעמל ונרופה תיישעת לש ןוגרא ,"ןשילאוק 'ץיפס ירפ" תאישנכ רתוי רחואמ
ליעגמ הז יתעדל" .הלוכ היישעתה תשפכה לע סיילבאלל הקתש אל ,יוטיבה שפוח
תא תבהוא אל השא םא .הל הרקש המ לכב רוניירט קא'צ תא םישאהל הכישממ איהש
ישעת ,הרטשמל יארקת ,הפמ יפוע .תלדה הנה ,הלש םיסחיה תכרעמב הרוקש המ
תוריחבה לע תוירחא תחקל הבריס ןיידע איה ירחא הנש 30 .אל לבא .והשמ
הפי הלצינ איהש רוכזל ךירצ ,תלצונמ השיגרה איה םא .הייחב התשעש תועורגה
,הלש םירפסה תא רוכמל ידכ רבעשל ונרופ תינקחשכ הלש םוסרפה תא דואמ
."טרסה לש םיצירעמ יסנכב הפתתשה וליפאו
הרושק הרופיס תא גיצהל סיילבאל הרחב הבש ךרדה דגנ תושקה תונעטה תחא
תא התשעש ינפל מ"מ 8-ב המליצ איהש ,ינמרגה העורה בלכ םע תמסרופמה הניצסל
תא השגפש ינפל סיילבאל התשע הזה ןוטרסה תאש הריכזמ דראנל ."קומע ןורג"
העבראמ תוחפ אל הבתכ סיילבאל ,ףסונב ."?זא התוא חירכה ימו" ,רוניירט
התיה תמאב איה םא" .בושו בוש רופיס ותוא תא הרפיס םהבש ,הפוקתה לע םירפס
לכ הז תא ונל ריכזהל תחרוט התיה איה םאה ,שדחמ הייח תא תונבל תניינועמ
יקסעל סיילבאל הרזח ,ריכזהל ךירצ ,התומ ינפל .דראנל תרמוא ,"?םינש המכ
."ואוש גל" ןיזגמה לש דחוימ טקיורפל ,51 ליגב ,המלטצהו ונרופה

"עגתשתו קולחה תא שבלת"

,ןורחאה סנדנאס לביטספב בר שערב גצוהש ,ילייבו ןוטנפ לש ידועיתה טרסה
קיפמה ידי לע ןנכותש ,סיילבאל לש הייח לע יתלילע טרסכ וכרד תא לחה
ןיבהו םירמוחב רובנל לחה רזיירג .("13 ולופא") רזיירג ןאירב ידווילוהה
תעפשה תא ראתל וא ,סיילבאל לע בל תערוק המרד תושעל :תויורשפא יתש ול שיש
םמצע תא ולאשש ,ילייבו ןוטנפ לא רבח אוה .הקירמא לש ןימה ייח לע טרסה
.זנגנ המרדה ןויערו ,תומוד תולאש
וי :וב םירסח אל זיטירבלס לבא ,טרסב ןייארתהל הקיפסה אל המצע סיילבאל
,סמיר יראהו ,תונשרפ םיקפסמ גנו'ג הקיראו לאדיו רוג ,רליימ ןמרונ ,רנפה
םייח ויה אל סמירל םג .הנש 20 הזמ הנושארל וב ןייארתמ ירוקמה טרסה בכוכ
.המלש היישעת הטמל ךרדב סמר אל תוחפל אוה לבא ,םילק
יברה םשה תחת ,קרוי וינ ,סקנורבהמ תידוהי החפשמל דלונ (59) סמיר
ורמש אל ילש םירוהה לבא ,םיסקודותרוא םידוהי ויה ילש םיבסה" .רכיירטס
תודהי לע ידמ רתוי ונתיא ורביד אל םעפ ףא .תותבשב ףלוג וקחישו תורשכ
ןויארב סמיר רפיס ,"רתוי וא תוחפ ,והזו הווצמ רב ונישע יחאו ינא .תיבב
רבח היהו גרבסרטש יל לצא קחשמ דמל ריעצה סמיר .AVN ונרופה תיישעת ןיזגמל
100 תושעל" ךרד ריכמ אוהש ול רפיס ןקחש רבחשכ תינויסנ ןורטאית תצובקב
."ןויז לבקל םגו רלוד
,ןויסינ רבצו מ"מ הנומשב םירצק םיטרסל םלטצהל סמיר לחה 60-ה תונש ףוסב
ןרואתכ דובעל ול עיצהו וילא הנפ ונאימד דראר'ג יאמבהש ,'72 תנשבש ךכ
ותואב והשמ דוע תויהל ךלוה הזש חינה אוה ,הדירולפב םלצמ אוהש טרסב
קולחה תא סמיר הטע ,יאמבה לש ויתושירד תא עיבשה אל ישארה ןקחשהשכ .ןונגס
יל רמא ,הז םע עגתשתו קולחה תא שבלת" .אפורה דיקפתב ותוא ףילחהו ןבלה
תוכזב רכומש ,סמיר רפסמ ,"יתישעש םימדוק םיטרסמ יתרכה ותואש ,ונאימד
."ונרופה לש סקרמ ו'צוארג"כ הזה דיקפתה
םדא התיה איה" .סיילבאל תא םג .טרסה ינפל סמיר ריכה ונאימד תא קר אל
םלטצהל הילע םייא והשימש יתיאר אל םלועמ ינא לבא ,סקסל בוט רנטרפו דמחנ
םג העיפוה איה .ןרואתכ םג יתדבע יכ טרסב תוניצסה לכב חכונ יתייהו -
."תויח םע ללוכ ,םהב ףתתשהל יתעדב הלעמ יתייה אל ינאש םיטרסב
.טרסה תאיצי ירחא הרקש המל ותוא ןיכהל היה לוכי אל ,סמיר רמוא ,רבד םוש
,2,000 יתלביק רלוד 100 לבקל םוקמב לבא ,ונרופ יטרס המכ דוע יתישע"
םיטרס המכ יתישע ,הפוריאב הדובע יל ועיצה .הדובע םויל רלוד 5,000 3,000
םע שגפיהלו הסיבכ תושעל ידכ תועובש המכל קרוי וינל יתרזח זאו ,הינמרגב
יתלד לע וקפד תולילה דחאב .אמורב ףסונ טרס תושעל העיסנ ינפל םירבח
.הבעות ירבד תצפה לע יתוא ורצעו םיקיזא ילע ומש ,ייא.יב.ףאה לש םינכוס
."רדרדיהל וליחתה ילש םייחה םשמ
הריבע רבדל רשק תרישק לע ,יסנט ,סיפממב טפשיהל דמוע אוה יכ רשבתה סמיר
ינא" .תויושרל ךכ לע עידוה אלו הקירמא יבחרב ץפומ טרסה יכ עדיש םושמ
.תרושקת רתוי דוע יתאבה ינא לבא ,תרושקת לבקל הצר לכה ךסב עבותהש בשוח
.ילרדפה לשממה ידי לע עבתנ גוס והשזיאמ ןמאש הנושארה םעפה התיה תאז
יתישע אלש ,ינאו ,תויפונכ לש תוברקו דושו חצר ירקמ לע תושדחב עמוש יתייה
תמושת תא קיחרהל ןויסינ היה הזה ןיפסה לכ .ילרדפ טפשמל דמוע ,רבד םוש
."טייגרטוו תשרפמ תירוביצה בלה
.תעדל ומצע תא תותשל לחה ,ץיבושרד ןלא ןידה ךרוע ידי לע זא גצויש ,סמיר
ךביסו הנש 20 ךשמנש םזילוהוכלאל רדרדיה לבא ,המשא לכמ הכוז םנמא אוה
הפסה לע ערתשמ ,הלילב םישנא לש םיתבל סנכנ יתייה" .םירחא םיקיתב ותוא
דע ,רימחהו ךלה יתואירבה יבצמ .הרטשמ םיקיעזמו םימק ויה םה רקובב .םדרנו
אל םהש ורמא יתוא רקבל ואבש םירבח .םימי 32 ךשמל םילוח תיבב יתזפשואש
בייח ינא לבא דמחנ םדא ינאש ,90 ןב הארנ ינאש ,רתוי יתוא תוארל םיצור
קובקב יתינק ,םישורג המכ יתיוול םילוחה תיבמ יתררחוששכ .תותשל קיספהל
האוצ םע ,סל'גנא סולב אלכ תיבב םימי השיש ירחא יתררועתהו הקדוו
וינמ םשל יתעגה ךיא גשומ יל ןיא םויה דע .ילש איקה ךותב ןשי ,םינותחתב
."קרוי
"םיימינונא םיטסילוהוכלא" לש םידעצה 12 תינכות תרזעב למגיהל טילחה סמיר
ענמנ אוה הזה ןמזה לכ ךשמב .הטוי תנידמב הנטק ריעב ררוגתהל רבעו
לש תושיגפל תכלל ךישממש חילצמ ן"לדנ ןכוסל ךפהו ןתחתה ,רצנתה ,תונויארמ
ןוטנפ םיאמבהשכ ,םינש שולש ינפל .עובק ןפואב "םיימינונא םיטסילוהוכלא"
םיכסי םא ולאשו סמיר תא ושגפ םה ,סנאדנאס לביטספל הטויל ועיגה ילייבו
לבקמ ינא הטויל יתרבעש זאמ" .ברסל ןכומ היה רבכ סמיר .םהלש טרסב עיפוהל
יתייהש םיעדוי םה םא ילייבו ןוטנפ תא יתלאש .םוי לכ טעמכ ןייארתהל תועצה
לכואש ידכ יתמכסה .הלואג לש אלפנ רופיס ינא םהיניעבו ,ןכ ורמא םהו ןייתש
."הזה רופיסה תא רפסל

סנואהו ןורגה

ושגפנ ,קרוי וינב "קומע ןורג ךותב" לש תיגיגח הנרקהב ,םייעובשכ ינפל
ןירתק 'פורפ :הפוקת התואב ולעפש תושפנהמ םייתש םינצחיה וסניכש לנאפב
ךסמה לע התשע סיילבאלש המל הארק ןוניקמ .ץיבושרד ןלא טילקרפהו ןוניקמ
חכנש ,סמיר יראה תא חוצרל תלגוסמ איה וליאכ התארנו "ןורגה לש סנוא"
,גנו'ג הקירא תרפוסהו ןהכ לאו'ג יאמבה ומכ םש ישנא ללכש ,להקה .עוריאב
.תויטסיטילא זוב תושיחלב הירבדל ביגה
יאמבה רמוא ,"ןבל וא רוחשב םירבדה תא רידגהל תבהואש הרבחב םייח ונחנא"
ינימה דוקפתה תויעב לע רבדל םיאבשכ דבוע אל הז ,רעצה הברמל" .וטברב ידנר
תובושת הזל ןיא .תונכרצו הקיטילופ ,ףסכ ,סקס ןיב םיסחיה לעו הקירמא לש
ררועלו הזה רופאה םוחתה לא םישנא איבהל רומא ונלש טרסה .ןבל רוחשב
."ןויד
.רבעב רשאמ הווהב רתוי קסוע טרסהש רמוא ,ילייב ןוטנפ ,הריציל ופתוש
ונרופ תוארהל תוכזה לע ומחלנ 70-ה תונשב .תידרוסבא תונרמש תמרל ונעגה"
המוצע הדימ שי רוביצב .תונדועמ תוזימר תוארהל םימחלנ וישכעו ,רוק דראה
בצמ הז .סקסב םיפקומ ונחנא םייטרפה ונייחבש דועב ,תועינצו תונרמש לש
."'קומע ןורג' לש החלצהה ללגב רצונש ,ינרפוזיכסו יטסילאירוס