Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
"םישנא" ןועובש ,2004 ילוי
בושיש המדנ

םיקולא-די םיארוקש הלאכ שיש ילגתו םיהולא הז המ םישנא ילאשת"
ונאב הז תא אל :םירמואש םירחא םג שי לבא .פראש קרד לש לס לכל
."םיעונצ רתוי ,םיבוט רתוי םדא ינב תויהל ידכ ונאב .ןאכ תושעל
יקילבב יסוי םע ןויאר

:הנוכנ איהש יל ונימאת לבא ,תירשפא יתלב עמשית האבה הרהצהה ,תיטסיטטס
יקילבב יסוי לא רשקתת אלש יתמ ,םויב םימעפ שולש קר ללפתמ אוהש תורמל
אל ?הרוק הז ךיא .רתוי רחואמ ךילא רוזחיו וישכע ללפתמ אוהש ךל ודיגי
איצוהש "'ץנופ" תקהל ןלוס ,(39) יקילבבל .ןמזה לכ .הרוק הז לבא ,רורב
תישיא היצאירו שי ,"םימולהיה םע תרבגה" ,ינש ולוס טילקת ןורחאה לירפאב
רמוש אוה .הבהאב תוזוזמ קשנמ לבא שאר יוליגב בבותסמ אוה .תדה אשונ לע
.לשמל ,ינומכ םיאטוח םע דדייתמו תינוליחה יירל יושנ לבא תורשכו תבש
רמוא ,"יתדה אשונל ולשמ הסרג שי ,ךתוא םג ללוכ הזו ,דחא לכלש בשוח ינא"
.תונורחאה םינשב הכלכלתה תצקש הלמ - הנומא לע תססבתמ ילש השיגה" .יקילבב
."תויוטשו תומיסח םתס הז ראשה לכ .ךתואו יתוא ליעפמש קלדה הז
רתנספ דמל ,ביבא לת לש ןשיה ןופצב לדגש םייתרוסמ םירוהל ןב ,יקילבב
אוה ןוכיתה תפוקתב .הרעסב ותוא ושבכ קורהו פופהש דע תיסאלק הקיזומ ןגינו
טסירטיגה תא ראשה ןיב הללכש ,"םיבלכ רוק" ,ולש הנושארה הקהלה תא םיקה
יכ שולש ליגב םינפב סקוב ונממ יתפטח" .וירוה לש םירבח לש ןב ,ילואש ילא
.יצחו הנשב ונממ ןטק יתייה השעמלשכ ,ונממ קזחו לודג רתוי ינאש ול יתרמא
וריכה אבצב .םינשונ תונובשח יסוי הלעמ ,"ידיצמ דחוימב ןובנ היה אל הז
."'ץנופ"ל וכפה העבראהו םולבנזור ימולשו דג םולש תא םהינש
אוה ,"ידא" ,"בושיש המדנו") דחא-דחא םיפי םיריש לש תיניצר תומכ תורמל
התיה 'ץנופש רמול הוישק ,(ןטק קלח קר םה "הנידע"ו "ןמזה לכ הב לכתסמ
לבא ,תוגלוקה תכרעהל וכז םהו םיקודא םיצירעמ המכ םהל ויה .החילצמ הקהל
המדנו' תא ןגנמ היה וידרה" .םוסרפ ידמ רתוי אל םגו ,הזמ ואר אל םה ףסכ
יתייה המ" .יסוי רמוא ,"ותוא רש ימ עדי אל דחא ףא לבא ,הקספה ילב 'בושיש
ידכ 2 וא 1 ץורע תא דחשל ?הקהלל רישה תא רבחל וחילציש ידכ תושעל רומא
ףא ?להק תעד יבצעמ םע קבחתסהל ?ברעב ישישב ואוש-קוטל סנכיהל יל ונתייש
זא .םדא ינבל עיגת ילש הקיזומהש ידכ םוסרפ וא ףסכ םישל הוושש בשח אל דחא
."ףוסב םיבוצע ויה םלוכו ,ףסכ איבה אל ןכא הזו ףסכ ומש אל

תניצסב ךדמעמ לע תאזכ תורירמב אטבתמ ךתוא יתעמש אל םעפ ףא
.חפוקמ שיגרמ התאש יתמשרתה אל .לארשיב הקיזומה
דע רמול ידכ קר הז תא ןייצמ ינא .חפוקמ שיגרמ אל תמאב ינא ,הלילחו סח"
ינא .בחר שומישל סנכנ טנרטניאהש זאמ ,הנורחאל הבוטל הנתשה הזה בצמה המכ
.ילא עיגהל לוכי אוהו להקה לא עיגהל לוכי ינא וכרדש חתפ יל חתפנש שיגרמ
ולוסה טילקתו 'ץנופ לש םיטילקתה - ןכ ינפל יתישעש טקיורפ לכ ,השעמל
הז ןורחאה ןמזב .להקה לא עיגהל חילצה אלו קיר ךותל לפנ ,'םידעצמה םובלא'
."...ירמגל הנתשה

יד יתייהו תשרב תילארשי הקיזומ לש םימורופב בוביס יתישע
םואתפ וכפה יקילבבו "'ץנופ"ש הרק ךיא .םכביבס שיש זזזאבהמ קושב
?המח הרוחסל
אלו םובלא '71 תנשב השעש יאקיזומ - טנרטניאב תעלבומש תוינויוושה תאז"
םואתפ תוכזל לוכי ,הביבסב םייסקס רתוי םיאקיזומ ויה יכ הפישחל הכז
תחכשנה הלמה תא הקיזומל ריזחה טנרטניאה .ותוא םיבהוא דואמש םיניזאמב
."יוטיבה שפוחל דואמ בוט הזו ,לוזב הקיזומ ץיפהל רשפאמ אוה .הבהא

?בוט רתוי תצק סנרפתהל חילצמ התא ?ס'לכתב המו
ויה 'ץנופ .למגותת םג התא ,תמיוסמ בל תמושת דוצל תחלצה םא יכ ,ןכ"
הרבע הריזה .הרוק הז םויה ?ענומת ןורטאית תאו יבראב תא םעפ אלמל םילוכי
ךתוא תוארל םיצור ,ומצע ןמאהמ קסידה תא תונקל םיצור םישנאו תועפוהל
ץוחמש הקיזומה תניצסב .הווש םלוכ לש הלחתהה וק ,טנרטניאב .םייניעה הבוגב
."הווש היה אל ילש הלחתהה וק ,תשרל

רמא ,"םידעצמה םובלא" תא ונמזב האיצוהש ,יצרא דהב םידבועה דחא
?יקילבב ומכ םש םע חילצהל הפצמ אוה ךיא :םעפ יל
לש םיניטעל רשוקמ תויהל בייח התא לודגב חילצהל ידכ .תניוצמ המגוד תמאב"
תינכותה םע היצרגטניאב תויהל ךרד יהשוזיא ךל היהתש בטומ .ןוילעה ןויאמה
?ןייכזה תא ראפמ התא ךיא .ןייכזה תא ראפלו תרשל ךרד וזיא ,זפוט ודוד לש
הבש ךרד וזיא שי םאו ,לוזב קיפהל לוכי התאש טילק זוטניע ריש ךל שי םא
ךרד תאז ,ףסכ דוע הז לע תושעלו ןוטגנירל ותוא ךופהל לכות םיירלולס תרבח
לבקל ידכ .ןוחגה לע הליחזב םיכורכ רוביגל ךופהל ךלש םייוכיסה בור .תחא
םויב הלשממה שארל הבהא ריש רישל לוכיש והשימ תויהל ךירצ התא םייט םיירפ
."תואמצעה

"דלונ בכוכ" ומכ תינכותל סנכיהל אוה םויה החלצהל ןוכתמהש הארנ
.רחא וא הז גוסמ יטילאיר תינכות הזיאל וא
ימ - םיריעצה ה'רבחה תא םינחובו דסממהמ םידמחנ ה'רבח המכ םיבשוי .ןוכנ"
אובי םא .דורשיש הז אוהו ,דסממה לש ומעטל הרעשה טוחכ עולקל לגוסמ םהמ
ינא ,בגא .בלש הלעי אל אוה ,םייקה בצמה תא ןכסמ טעמש והשמ דיגיו והשימ
."הככ םידבוע םירבדה ובש דיחיה םוחתה איה הקיזומהש בשוח אל

?צ"לגלג לש טסיליילפה לע ךתעד המ
הריציה תא תמדקמ איה םא אוה צ"לגלג לש המויקל דיחיה קודיצה ,יתעדל"
.תאזה הנחתה תא ןממל םיכירצ ונלש םיסמה המל האור אל ינא תרחא .תילארשיה
דימ יל קיפנהל אנ ,'םילייחה תא חמשל' איה הנחתה לש תרדגומה הרטמה םא
.רתוי וליפא םתוא חמשתו ונרופ רדשתש היזיוולט תנחת םליבשב םיקהל ןוישר
תואיצמה :לארשיב הרוק דימתש והשמ הז .הנחתב םישנאה תא םישאמ אל ינא
םע היעב יל ןיא .עוסנל םיכישממ זא ,בל םש אל דחא ףאו ףרוג ןפואב התנתשה
.םויה לכ ותוא קר ונגניו טסיליילפ לע וטילחיש תוירחסמ וא תוירוזא תונחת
ימלו ,הזה ובמ'ג ובממה לכב ףתתשהל הרומא ,תיאבצ הנחתכ ,צ"לגלג םא הלאשה
."טסיליילפהמ טוסבמ אל ינאש רורב .בוט הז

?םיטילקתה תורבח לע האלמ ןטב םיקיזחמש םינמאהמ התא
םישנא םהש בשוח אל ינאו ילש םירבח םה .םיטילקתה תורבח דגנ רבד יל ןיא"
םהלש דחפה לבא .הזה יטואכה בצמב דורשל םיצור םהו הקיזומ םיבהוא םה .םיער
."ןוכנ אלה םוקמל םהלש תויגרנאה תא ןווכל םהל םרוג טנרטניאהמ

ונקי אלו ךלש םילודגה םיטיהלה תא םניחב ודירוי םישנא םא לבא
?םיטילקתה תורבח וסנרפתי הממ ,טילקתה תא
יתלבה םיריחמה עקר לע התיה םיצבק תדרוהל המוצעה הריהנהש רוכזל הכירצ תא"
טילקת ולש תיאבצה תרוכשמב תונקל הצורש לייח השעי המ .םיקסיד לש םילבסנ
ילש תיסיסבה החנהה ?קסיד לע םלשל לקש 80 ול שי הפיאמ ?שדח ילארשי קור
אוהש יוכיסה ,ותוא בהא תמאבו טנרטניאב טילקת וא ריש דירומש םדאש איה
דירומ היה אל אוה םא רשאמ לודג רתוי הברה קסידה תא הנקי םג רבד לש ופוסב
ועיגהש םישנא טעמ אל .דבוע הז ךכ ,ילש ישיאה ןויסינהמ .תשרהמ רישה תא
םה .תועפוהב םימובלא ונקו תשרה ךרד ונתוא ועמש הנשה 'ץנופ לש תועפוהל
."תאזה הקיזומה תא בוהאל סנא'צ דוע ולביק טושפ

?םיצבק דירומ התאשכ דייצ ומכ תצק שיגרמ התא םג
רקבמ אלו לודג רישע אל התאש החנהב ,הז תא השוע אל התא םאש איה תמאה .ןכ"
םיקסיד ינש תונקל ,תילקיזומה הניצסהמ ירמגל קתנתהל לוכי התא ,הקיזומ
."הקיזומה לש תוחתפתהה תא בכעמ הז .תונמאל ףשחיהל ארקנ אל הז .הנשב

[ אבה דומעב ךשמה ]
[ "םימולהיה םע תרבגה" לע תרוקיב :ץראה ]
[ ימשרה רתאה ,'ץנופ ]