Home Home Sex Drugs Rocknroll
section_features.gif
2000 לירפאב "םישנא" ןועובשב םסרופ
םינוויכה לכמ הקפדנ

המלטצהשכ גנאב-גנאגה יטרס תא הנפואל הסינכהש השאה איה גנו'צ לבאנא
יאמבה .םולשת הלביק אל וליפא וילעש ,םירבג 251 תופתתשהב םינויז ןותרמב
םנמוא האצותה .ירטנמוקוד טרס הילע תושעל טילחהו בהלתה ךוג סיאול
ונרופה תיישעת לש םיפי תוחפה םידדצה לא ינרדוח טבמ תקפסמ לבא ,תלבלובמ

[2] 1 דומע ךירבחל י/רפס ?תינהנ
 
Annabel Chong
םירבג קיפסמ סייגל החילצה אל .גנו'צ
םגו ,החפשמה לכל רופיס אל טלחהב אוה גנו'צ לבאנא לש רופיסה
תדילי ונרופ תבכוכ ,(28) גנו'צ .וב ןיא הקיטנמור הברה
המצע לע החקלשכ ,םינש עברא ינפל ונרופה להק תא השבכ ,רופגניס
300 םע תבכוש איה הבש היגרואב םלטצהל :ונימב דחוימ רגתא
החילצה איה רבד לש ופוסב .תוקספה ילב טעמכ ,הז רחא הזב םירבג
םלוצו תועש רשעכ ךשמנש עוריאב ,םימעפ 251 קר הז תא תושעל
ברל ךפה טרסה ."םלועב רתויב לודגה גנאב-גנאגה" ארקנש טרסל
הנפואל גנאב-גנאגה תא הסינכהש ימל תבשחנ גנו'צו ירטסיה רכמ
.בטיה רכמנש רצומל ותוא הכפהו

הארש ,סיאול ךוג םשב ידנק לש וביל תמושת תא וכשמ הלאה םינותנה
,ראשה ןיב .רגנירפס יר'ג לש ותינכותב דחא םוי תחראתמ התוא
דעש תרפסמ גנו'צ .םיקיתע םיילבב תוירופ יסקט לע םש הרביד איה
הזה עטקה תא ךתוח היה אוה ,תינכותה יאמבב יולת היה הזש המכ
.ראשנ עטקהו ,תינכט הניחבמ רשפאתה אל הז לבא ,הצוחה
ירטנמוקוד טרס םלצל הל עיצהו קלדנ ,התוא האר סיאול ,הרקמ לכב
ינפל גצוה ,"גנו'צ לבאנא לש רופיסה - סקס" ,טרסה .הייח לע
תמושת ףרגו ,הטויב "סנדנאס" םייאמצעה םיטרסה לביטספב שדוחכ
לש וייח לע ,ונרופה תיישעת לע ףסונ טרס גצוה ודיצל .הרידא בל
.1988 תנשב סדייאמ תמש ,סמלוה ןו'ג בכוכה

םירחא םיבר םירקור ומכו ,סניווק גארד ומכ ושבלתה הירבחש תינומלא תידנק קור תקהלב רבח היה סיאול יאמבה
רוכמ היה אוה .ופוגב םימומ ליטהלו המבה לע ומצע תא ךותחל גהנ אוה ,(ןוסנמ ןילירמ ,פופ יגיא ,סשיו דיס)
המ לכ ,וייח לש הזה בלשב .גנו'צ לע טרסה תא תושעל טילחהש ינפל תצק ומא תיבב השק הלימג רבעו ןיאורהל
.וב תואגתהל ולש אמאל םורגלו ,ולש םייחה םע יבויח והשמ תושעל לוכי אוהש ומצעל חיכוהל הז הצר אוהש

תושולת תוניצס וב שיש רפסמ ותוא הארש ימ לכ .תושק תויעבמ לבוס וידי תחתמ איצוה סיאולש טרסה ,הארנה לככ
םהש והשמ לע םיטרס םישוע םישנא" .עיבהל תורומא ןה המ הניבמ אל ,ולש תבכוכה ,גנו'צ וליפאו ןיטולחל
יתייה ,תיפוסוליפ רתוי הרוצב סקס לע תרבדמ יתייהשכ ,םימעפל .ןפוד אצוי אל אוה סיאולו ,וילא םירבחתמ
בלש והשזיאב ?ןיבמ אל אוהש והשמ לע טרס תושעל לוכי אוה ךיא .ללכב הז תא ןיבמ אלו קתנתמ אוהש השיגרמ
אוה .'גנו'צ לבאנא ךרד ךוג סיאול לש רופיסה - סקס' טרסל אורקל ונלחתה ,ןטיוו ןזוס ,תוקיפמה תחאו ינא
רודישל םיאתמש גוסהמ ,ךר ונרופ תסרג ןימ ןירקהל רחב רבד לש ופוסבו ,טרסה לש תונוש תואסרג המכ ךרע
."'יוביילפ' ץורעב
Annabel Chong
"ןברוק ינאש ןייכבתאו בשא אל"

הדובעב ןושארה םויב םירבג העבש

1994 תנשב ונרופה םלועב םינושארה הידעצ תא התשע גנו'צ לבאנא
הפוקת ךשמב .ןווב יט ןו'ג יאמבהו קיפמה ידי לע התלגתהש ירחא
תרסח הרוחב לש םש המצעל השכרו וליבשב קר הדבע איה הכורא
הילותב תא הדביא איה ,הירבדל .תפרוטמ תצקו תזעונ ,תולובג
אפור היה אל אוהש יתעדי" .אפורל הזחתהש 28 ןב רבג םע 13 ליגב
הזל ארקו 'סניפ' הלמה תא אטבל חילצה אל אוה יכ ,יתימא
אל ינא ילש ןוכיתה תפוקתמ .יל הניש אל שממ הז לבא ,'סינפ'
ילש לודג יכה גשיההו ,קור תוקהל לש תיפורג יתייה .הברה תרכוז
לכ םע בכשל יתחלצה םא היה ילש תורבחה יניעבו ימצע יניעב
."םיינש וא דחא םע קר אלו ,הקהלה

לע תרזוח ,דבלב םירבג ללכ ךרדב תנייפאמש ,סקסל תיגשיהה השיגה
דימת ונייה ,תונבה ,ונחנא" .גנו'צ לש םיטוטיצה לכב המצע
המויב רבכ .תרפסמ איה ,"םתיא ונבכשש םירבגה רפסמב תוציוושמ
.םירבג העבש םע הבכש איה הדובעב ןושארה

םע "תאצל" תגהונ אל גנו'צ ,ונרופה תיישעתב תובר תורוחב ומכ
קר וילא הדמחנ תויהלו והשימ םע תאצל הכירצ אל ינא" .םירוחב
חלקתהל ,ןיידזהל םתס הלוכי ינא" .תרמוא איה ,"ןויז לבקל ידכ
ינא לבא ,הנוז ,הטומרש ,החרפ יל וארק רבכ םישנא .התיבה תכללו
ןוסאפה ,עוצקמל היתורבח ראש ומכו ."ילש ףוגהמ תינהנ טושפ
עגר וליפא רובעל הלוכי אלש השא םלגל התוא בייחמ הלש יעוצקמ
תובייח ונרופה תוינקחש לכש הילשא יהוז .ןימ ילב םייחב דחא
,הלילה אל" :תרמואש הרוחב לע זטנפל רשפא ךיא יכ) רוכמל
.ףוסה דע קחשמה תא תקחשמ גנו'צו ,(?"קתומ
לוכי םא תעדל יתיצר" .םיגשיההו םיאישה ןיינע הלוע בוש ,גנאב-גנאגב ףתתשהל הל םרג המ התוא םילאוששכ
תונש לש השיגה תא תלבקמ אל ינא .ימצע לש תולובגה תא רובשל הצור ינא .'סקס ידמ רתוי' לש בצמ תויהל
."הז ילב םג יתועמשמ דואמ תויהל לוכי סקס .םיסחי תכרעמ ילב יתועמשמ סקס ךל היהש ןכתיי אלש ,םיעשתה

תא יליבשב איצמהל :רגתא ול יתקרז דחא םוי" .התוא הליגש שיאה ,ןווב יט ןו'ג לש היה גנאב-גנאגל ןויערה
,הז לע יתבשחו התיבה יתכלה .תופיצרב םירבג 300 םע בכשל הסנאש עיצה אוה .תושעל רשפאש ףרוטמ יכה רבדה
םירבגה לכ תא הנימזהו אמורב תונוזה לכ לע רגית הארקש ,הנילסמ תימורה תירסיקה לע יל ורפיס םירבח זאו
."הנפד ירזו תוגוט םע ,יאמור ןונגסב בצוע עוריאה לכש ךכל הביסה םג תאז .התיא בכשל ריעב

טאמ קיפמהו ןווב יאמבה םע המכיס איה .הטיסרבינואב הידומיל תא גנאב-גנאגה תועצמאב ןממל הנווכתה גנו'צ
תא וליפא ,דרוסבאה הברמל .רלוד 1,200 :רתויב םועז םוכס לע (Zane - בוט תוחפ תצק הארנ הז תילגנאב) ןייז
לע שיא גנו'צל םולשתה תא וליפהו ,קאלב בור ,טרסה לש ףסונ קיפמ םע וכסכתסה םיינשה יכ ,הלביק אל איה הז
תועשב םתב לש הקוסיע לע רבד םיעדוי םניאש ,םירוסמה הירוהמ ףוסב הלביק איה םידומילל ףסכה תא .והער
.םידומילה ירחאש
.
אלימ לבא .הז תא הז ומישאה קאלבו ןייז ,ןווב" .תרמוא איה ,"שורג אל וליפא ,גנאב-גנאגה לע יל ומליש אל"
רתוי תצק האטבתה איה תרחא תונמדזהב ."יתוא דירטהל קיספה הז ןמז המכ ירחאו ,היווחה ליבשב הז תא יתישע -
הרמא ,"לודג ודליד םע תחתב ותוא ןייזל יל ונתי םא קר הז לע ול חולסל לכוא ינא" :ןייז טאמ דגנ תופירחב
."סקוב-ינוט" טנרטניאה רתאל ןויארב

הדובע ושע םיקיפמה - סדייאמ םייקנ ויהי םיפתתשמה לכש ךכ לע החגשה - רחא םוחתבש תרמוא גנו'צ ,תאז לכב
וא תוחפ םהבש םינעוצקמהש ךכ ,שדוח ידמ סדייא תקידב רובעל םיביוחמ ונרופה תיישעת יבכוכ ,עודיכ .הבוט
איה הב הפתתשה גנו'צש גוסהמ תויגרואב היעבה .םודנוק ילב םג ,םתיא בכשל ןכוסמ דואמ אלו םיסוכמ רתוי
.עובק ןפואב תוקידב םירבוע םניאש ,םינבבוחה אקווד

הצורש ימ לכ יכ בתכנ ןהבש ,ואדיו יטרסבו סקס ירתאב תועדומ ךרד השענ רבודמה גנאב-גנאגל םירבגה סויג
ךרדב .סדייאמ יקנ אוהש ךכל רושיא קפסי קר םא תאז תושעל לכוי ,גנו'צ לבאנא תבכוכה םע בכשלו םולח םישגהל
.םהלש תואירבה ירושיא תא הז ינפב הז םיגיצמו םיפתתשמה לכ םיפסאתמ ,ךרדל אצוי והשלכ טרסש ינפל ,ללכ
ושבחי םיפתתשמה לכש גנו'צל וחיטבה םג םה .םמצע לע הזה אשונה תא תחקל וחיטבה םיקיפמה ,גנו'צ לש הרקמב
דבלב םיעבשכ ועיגה םירבג 300 םוקמב - םירבג קיפסמ סייגל וחילצה אל םה .דבע אל הז ,ררבתמ ,חטשב .םימודנוק
.אל ימו םימוליצה רתאל סנכנ ימ הלאשב לפטל ידכמ הקוסע התיה המצע גנו'צ .הסינכה יקוח תא ושימגה ןכל -

םיפתתשמה תקידב לע הרתיו לבאנא" :רפסמ ,ץמאמל וקלח תא םורתל ידכ םוקמל עיגהש ,גנול קינ ונרופה ןקחש
יתיכיח .הסינכב דמעש םדא ידיל ורבעוי םירושיאה לכש רמא ןווב םשל יתעגהשכ .הלודג תועט התיה תאזו ,המצעב
.םוקמה תא יתבזע זא ,םהלש םירושיאה תא ורסמ םלוכ אלו םימוליצה םיליחתמ טעמ דועש יתיארש דע ,יתיכיחו
."עצבתמ ןכא הזש חיגשהל לכותש בצמב התיה אל איה יכ ,ןווב לע ךומסל הכירצ התיה אל לבאנא

גנאב-גנאגה לע עמש אוה ,וירבדל .םימוליצל ראשנ ןכ אקווד ,גנו'צ לש קיתו ץירעמ ,ןגרוי דר'ציר וי
ידלי תא דחא םוי איבתש השאה תא הב האורו לבאנא תא ץירעמ ינא" .הנמזה לביקו םיקיפמל בתכ ,טנרטניאב
.רמוא אוה ,"?הלש גנאב-גנאגב יתייה אלש הדבועה תא ךכ רחא הינפב ץרתל לכוא ךיא .םלועל

קלח ,ילארוא ןימ התיא ושע קלח" .עוריאה ןמ חוודמ אוה ,"היגרואב םודנוק ילב םירוחב יתיאר יניע ומב"
םייסנכמה תא בלש והשזיאב דירוה ,סל'גנא סול תרטשממ רטוש ,םוקמה תא החטביאש הדיחיה שאר וליפאו ,ילאנא
."סדייאמ יקנ אוהש רושיא םע שארמ םשל עיגה אוהש ןימאמ אל ינא .ףרטצהו

לכ .התיא תוקד רשע לביק דחא לכו ,השימח לש תוצובקל ונקלחתה" :היגרואה לש ידמל יטסלפ רואית קפסמ ןגרוי
היה ןדיקפתש ,(תודימעמ - תירבעבו) 'סרפאלפ' המכ טסה לע ובבותסהו ,רותל הרזחב סנכיהל היה לוכי דחא
."וקיפסה אל לבאנא םע תוקדה רשעש הרקמב ונתוא עשעשל וא ,האלמ הפקיז םע לבאנא לא עיגנש אדוול

תא םלצלו גנו'צ םע בכשל ותוא חלשש ,"זואהטנפ" ןיזגמה םעטמ עוריאל עיגה (42) יטסאנ קיד ונרופה בכוכ
ןמזב ."יתוא חלוש היה אל ןיזגמה םא התיא בכוש יתייה אלו" ,קיד דסחתמ ,"תויגרוא בהוא אל ינא" .טקאה
ןמזה לכ ובשחת םא" .םהל יתרמא ,"ועגרית" .םינבבוחה םירבגה םע עוצקמה תודוס תא יטסאנ קלח ורותל הכיחש
."םיעוציבב היעב םכל היהת ,םכתא האורש ימ לעו םישוע םתאש המ לע

טרס הפוריאב רוכמל דואמ השק היהיש רמא אוה" .גנו'צ תרמוא ,"םימודנוק ושבחי םלוכש ןווב םע יתשקעתה"
ינא .ןכ ראשה לכו םודנוק ושבחי אל םינעוצקמהש ךכ לע רשפתהל יתמכסה ףוסבו ,םימודנוק םישבוח ויפתתשמש
םירוחבה .םידחוימ םימודנוק יתיא איבהל הכירצ יתייה ןכל ,(םימודנוק םייושע ונממש רמוחה) סקטיילל תיגרלא
תורטמל סקס אל הז .םינפב רומגל הזכ רבד ןיא - ונרופבש ןיבהל ךירצ לבא ,הטילפה דובכל םודנוקה תא וריסה
."סדייאל רשק םוש ילב ,תיסיסב יכה השירדה תאז ץוחב רומגלו ,תומלצמב בוט תואריהל ךירצש סקס אלא ,האנה

"חומה תא יל ץצופיו עגושמ אוביש יתדחפ"

תומל יאדכש והשמ אוה סקס"ש ,סיאול לש ירטנמוקודה טרסב הרמאש טפשמב הנימאמ תמאב איה םא תלאשנ איהשכ
הרקי םאו ,האלמ תועדומב הז תא יתישע .סנא'צה תא הווש הזה יפיצפסה עוריאהש יתבשח" :תרמוא איה ,"וליבשב
."ןברוק ינאש ןייכבתאו בשא אלו תוירחא הז לע חקא ינא ,והשמ יל

עודי אוה .םיטרס יפלא אל םא תואמ הכ דע השע ,ידוהי אצוממ ,ימר'ג .ימר'ג ןור ונרופה בכוכ החנה עוריאה תא
,רתוי הזר היהשכ ,םעפ ."דופיקה" ול םיארוק תוגלוקהש - דואמ ריעשו םפושמ ,ןמש - דחוימב רעוכמ רוחבכ
24.5 וכרואש רביאב האגתמ אוה :המכוח אל שממ תאז ,םינב) ומצע לע ילארוא ןימ עצבל ולש תלוכיב עדונ ימר'ג
(אבה דומעב ךשמה) ...סרכל רבעמ ולש םיילענה תא תוארל חילצמ ישוקב אוה ,םיזיעלמה םירמוא ,םויה .(מ"ס
 
[2] 1 דומע ךירבחל י/רפס ?תינהנ