Home Home Sex Drugs Rocknroll
לע ובתכנ הז רודמב תובתכה לכ
תונורחאה םינשב ומסרופו ידי
קלח .רתאב וא םינוש םיניזגמב
ויהי םירוביגהו םיאשונהמ
לבא ,םיעובקה םיארוקל םירכומ
.הנוש תצק אוה ןאכ םהב לופיטה
וללצתו ריווא הברה וחק


לעוב ןויצל אבו

םיקוחה תא האיצממ תיפרגונרופה לארשי תנידמ ,57 ליגב
תומדקתה ידכ ךות

ןורגב עוקת

ןורג" ונרופה טרס עיפשה ךיא קדוב שדח ידועית טרס
תיאקירמאה תוברתה לע "קומע

ימוגה שיא

,"ביא דנא םדא" ונרופה תיירפמיא לעב ,יווראה ליפ
ישילשה םלועב העינמ יעצמא תצפהל טקיורפ שארב דמוע
ב"הראב םימסה יקוח יונישל לעופו

בושיש המדנ

לוכיש והשימ תויהל ךירצ התא םייט םיירפ לבקל ידכ"
םע ןויאר ."תואמצעה םויב הלשממה שארל הבהא ריש רישל
יקילבב יסוי

םס-לא

יאופרה דסממל תומרוג ןיחומ תורצו תומודק תועד
ןיאגוביאה חמצ עיצמש זירקה תלוטנ הלימגהמ םלעתהל

הבהא רופיס ,הניזו יפאב

םיחקול רטופ יראהו יפאב ,רדלאמ ,הניז לש םיצירעמה
םיברסמ םהלש םירוביגה םא .םיידיל םיניינעה תא
םחרוכ לעב ןמור םהל ורדסי רבכ םה ,בהאתהל

תורתוכל רזוח סמלוה

אצוי ,"דנלרדנוו" ,סמלוה ןו'ג לש וייח לע טרסה
רמליק לאו :רואל תאצוי הרמה תמאהו ,ב"הראב תונרקהל
םימוליצה ינפל הטאיד תצק תושעל ךירצ היה

לכה ינפל תוחיטב

םואבנזור השרמ ר"ד הרקח NIDA-ב התדובע תונש 18-ב
תובושת אלל הראשנ לבא ,םימסה םוחתב םינוש םיאשונ
השביג איה '99 תנשב .תורגבתהה ליגל ועיגה הידלישכ
ירבעה חסונה םכינפל .רעונל הרבסהה תוטישל הביטנרטלא

תויונחב וישכע .היוולס

,לארשיב וישכע רכמנ יתייזהה חמצה
ןירדהמל יקוח אוהו

תודרשיה ךירדמ :יזטסקא

,יזטסקא לע עדימ ןולע לש הכורא רתוי תצק הסרג
םיידוסי רפס יתבו םינודעומ ,תויצוציפב קלוחמש
(םאאאתס)

תמ רקאה ,בוט רקאה

ינפל חצפל ןורט ינמרגה רקאהה חילצהש תודוסה ויה המ
ןוגראל וירבח ?ןילרבב רעיב היולת האצמנ ותפוגש
תמיובמ תודבאתהב רבודמש םירמוא CCC םירקאהה

םינוויכה לכמ הקפדנ

םשרית איה לבא םייאמדקא םיראת ינש שי גנו'צ לבאנאל
ירחא ,גנאב-גנאגה תנפוא תא האיבהש השאכ הירוטסיהב
(םולשת הלביק אלו) תופיצרב םירבג 251 םע הבכשש

סארג םרג 0.03 תקזחא :המשאה

תוירקה תרטשמ ידי לע הרצענ (יודב םש) תיריא
יאפיחה טפשמה תיב .הנאוחירמ םרג 0.03 התושרבשכ
שדח פוקסורקימ שוכרל ןנוכתמ

?תמלתשמ העקשה :הנאופירמ

שומישה תרתה לגרל) םישנא המכ ןבצעל יל ושרת
תסנכה םאה הלאשה תא תולעהלו (הדנקב הנאופירמב
םיצור ונחנאש המ תמאב איה תופורתה תמישרל הנאוחירמה

היפרגואיג לש ןיינע אל רבכ

שוב תיילעמ םיגאדומ ב"הראב ונרופה תיישעת ישאר
המ .תימצע הרוזנצ לש ירזכא ןונגנמ םיליעפמו ןוטלשל
?יאקירמאה ונרופב בורקה דיתעב הארנ