Home Home Sex Drugs Rocknroll
?הכרב תאז ימ

בטימכ ןהילע תונעל יתיסינו ילא םתחלשש תולאש המכ יתפסא
םתא ,תעדל םכל בושח תמאבש והשמ לע הבושת םתלביק אל םא .יתלוכי
.םכלשמ הלאש יל חולשל םינמזומ

?תמאב ךל םיארוק ךיא
?תא המכ תב
?ןכדעתמ רתאה ןמז המכ לכ
?קבקוט וא םורופ רתאב ןיא המל
?תושעל המ .הבושת יתלביק אלו ראוד ךל יתחלש
?אל הזיא לעו ,תונעל הנכומ תא תולאש הזיא לע
?רתאב ךלש םוריע תונומת ימישת ףוס ףוס יתמ
?יונפה ךנמזב השוע תא המ
?תבהוא תא הקיזומ הזיא
?היזיוולטב תוארל תבהוא תא המ
?ךל בושח יכה תבתוכ תא םהילעש םיאשונה תשולש ןיבמ הזיא
?םישנ הליפשמ אל וא הליפשמ - היפרגונרופ לע ךתעד המ
?סקסה ליבשב םיאב םיארוקה בורש ךתוא סאבמ
?תובתכהמ קלחב םיתמ םיקניל שי המל
?טנרטניאה לש םיינכטה םידדצה לע רתוי תבתוכ אל תא המל?תמאב ךל םיארוק ךיא
."הכרב" וקעצת םא םג בבותסא ינא לבא .הילע ידע
[תונותיעה יעטקב םיטרפ דוע]

?תא המכ תב
ךיא ,םימודנוק ילב הבהא ושע םעפ ךיא רוכזל ליבשב תרגובמ קיפסמ
תעמשנ ךיאו ,ץראב לוגלג תוריינ ויהש ינפל םיטניו'ג וניכה
.טילקתב הטירש

?ןכדעתמ רתאה ןמז המכ לכ
תחא ,סקס לע תחא :תושדח תובתכ שולש ואצמת רקובב ישילש םוי לכב
םיקנילו םיימוי םינוכדע שי הזמ ץוח .לורנקור לע תחא ,םימס לע
םעפ ןכדעתמ "ח"וד"ה .("?םתיאר רבכ הז תא") ילאמשה ןולחב םיווש
"זיבואוש" רודמ .ותליחתב וא ופוס תארקל ללכ ךרדב ,שדוחב
.תובתכ דוע תולעהל ןמז יל שישכ ןכדעתמ

?קבקוט וא םורופ רתאב ןיא המל
חוכ הצקומ םהבש םירחא םירתאל דוגינבו ,תחא השא לש תכרעמ ינא
להנמ היה םא וליפאו ,הזכ םדא חוכ ןיא יל ,תובוגתב לופיטל םדא
ימשב ביגהל לוכי היה אל ןיידע אוה ,קבקוטה לע יארחא וא םורופ
,תאזכ היצרפוא קיזחהל הצור יתייה םא .תולבקתמש תועדוהה לע
ראשנ היה אלו ,ישיא ןפואב הלאשו הנעט לכ לע ביגהל תבייח יתייה
םתא :ןשיה רודיסב ךישמהל יתטלחה ןכל .תויחל וא דובעל ןמז יל
.טושפ רתוי טושפ הז .תישיא הבוגת םילבקמו ליימ-יאב ילא םיבתוכ


?תושעל המ .הבושת יתלביק אלו ראוד ךל יתחלש
םושב תשמתשמ אלו םכלש ראודה לע תונעל תבהוא דואמ ינא ,ןורקיעב
יכ רזחש ראודמ יתוא רעצמ רתויש רבד ןיא .יטמוטוא הנעמ לש הרוצ
הבושת םתלביק אלו ראוד ילא םתחלש םא .הנוכנ התיה אל תבותכה
אל ינא .םכלש תבותכה תא ןוכנ תייאל ודיפקהו ,בוש בותכל וסנ
.סו'גינל הז תא בישחא


?אל הזיא לעו ,תונעל הנכומ תא תולאש הזיא לע
רבכ ןכאו) ולאשת םא בלעיא אל ינאו ,הלאש לכ לואשל םילוכי םתא
תא דואמ הכירעמש השאכ ,ינש דצמ .תקרוי וא תעלוב ינא םא (םתלאש
םא ,הזמ ץוח .הלאכ תולאש לע תונעל הנווכ םוש יל ןיא ,התויטרפ
.הנוכנ אלה תבותכל םתעגה ,שדח רליד םישפחמ םתא


?רתאב ךלש םוריע תונומת ימישת ףוס ףוס יתמ
םירימחמה םיטרדנטסב דומעל לכואש ידכ ,הטאידב קוידב ינא עגרכ
.רמגית איהשכ םכל עידוא .םכלש

[ילש םילותחה דחא לש םוריע תנומת :םייתניב]

?יונפה ךנמזב השוע תא המ
?אל ,יונפ ןמז היה אל רבכ הז ,והשמ השוע יתייה םא .םולכ


?תבהוא תא הקיזומ הזיא
.ילש םעטה לע ער אל גשומ ולבקת "הכרב וידר"ל וסנכית םא
[הכרב וידר]

?היזיוולטב תוארל תבהוא תא המ
תורדס ,י'ג ילע ,(גנוק-גנוהמ רקיעב) המיחל תויונמא יטרס
"ןא'צ קלימ" ,"סלריג ףאפ ראואפ" ,"ק'ג יארומס" ומכ תוריוצמ
:ףידע יכהו) תירשפא לושיב תינכות לכ ,"רטסקד לש הדבעמה"ו
תא ךורצל אל הפידעמ .(ZTV ידוהה ץורעב הנאזח אנח לושיבה ןיזגמ
.1 ץורעו 2 ץורע ירצומ
[קרווטנ ןוטרקב ק'ג יארומס]

?ךל בושח יכה תבתוכ תא םהילעש םיאשונה תשולש ןיבמ הזיא
לצא םיידש חימצמ שישח ןושיע" ומכ תורתוכ :הטושפ הביסהו ,םימסה
(2001 ץיקב "תועידי"ב המסרופ תאזכ העידיש םכל תעבשנ) "םירבג
,םימס לע םיסותימו םירקשב תפצומ תרושקתה .הזירקה תא יל תואיבמ
.לבח שממ הזו ,תיתימא היצמרופניא ריבעהל אלו דיחפהל ודעונש
שומיש לע ץילמהל הנווכ םוש יל ןיא :ןוכנ אל יתוא וניבת אלש
אלו לוחב שארה תא ןומטל דחא דצמ - תלבוקמה השיגה לבא .םימסב
םישמתשמה תא דיחפהל ינש דצמו ,תויתימאה תויעבה םע דדומתהל
.יניעב תנבצעמ שממ - קזנה םוצמצל םילכ עיצהל ילב המיא ירופיסב
[םימסה רודמ]

?םישנ הליפשמ אל וא הליפשמ - היפרגונרופ לע ךתעד המ
,םזיסקס" :"ודיביל" ןיזגמה ךותמ טוטיצמ רתוי הבוט הבושת ןיא
רוחבל יאשר םדא לכש םינימאמ ונא .םישנ ליפשמש המ אוה ,סקס אלו
תובשחמ תרטשמ ידי לע ףדריהל ילבמ סקס לע תונומת תוארלו אורקל
שי לבא ,תועגופ תויפרגונרופ תונומת הברה שיש ןוכנ .תיטסימינפ
אל םישנש שארמ חינמ תחא הליבחב ןלוכ תא ךרוכש ימ .אלש הברה םג
גנעמש המשו ,ישפוחה ןנוצרמ הזב תוקסוע אל ןהש ,סקסמ תונהנ
יפלכ תאשנתמ הדמע קר אל יהוז .ןלצא הדילס ררועל בייח םירבג
."ילילש ןיינע סקסב האורו תינטירופ םג איה ,םישנ
[ןיזגמ ודיביל]

?סקסה ליבשב םיאב םיארוקה בורש ךתוא סאבמ
.אל המל ,ונהית .הלילחו סח

?תובתכהמ קלחב םיתמ םיקניל שי המל
ומלענ תונורחאה םינשב יתבתכ םהילעש םירתאהמ קלח ,ירעצל
ןמסל וא תובותכה תא ןכדעל החילצמ ינא םעפ ידמ .תשרהמ םייתניב
,היוגש וא הליעפ אל תבותכב םילקתנ םתא םא לבא ,"ל"ז"כ ןתוא
.ןקתל לכואש ידכ ךכ לע יל ורפסת םא חמשא


?טנרטניאה לש םיינכטה םידדצה לע רתוי תבתוכ אל תא המל
אלא ,טנרטניאב םישלוגש םישנאל אקווד ןווכמ וניא "תשלוג הכרב"
אל םעפ ףא .לורנקורו םימס ,סקסב - ינומכ - םיניינעתמש םישנאל
םיארוקהמ םיכבוסמ םיגשומ רתוי הריכמ ינאש חיכוהל בושח יל היה
לכב אוצמל ולכות השילגה לש ינכטה דצה לע עדימ ,הזמ ץוחו ,ילש
.םיפופצ תומוקמב דומעל תבהוא אל ינאו ,רחא םוקמ


Nude photo of Bracha's cat
אלמ םוריעב ילש םילותחה דחא